Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pitná voda – základné kvalitatívne normy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pitná voda – základné kvalitatívne normy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/83/ES – kvalita vody určená na ľudskú spotrebu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej normy pre pitnú vodu.
 • Jej cieľom je chrániť verejné zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu* zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia:
  • prijať opatrenia potrebné pre zabezpečenie toho, aby voda neobsahovala koncentrácie mikroorganizmov, parazitov alebo škodlivých látok, ktoré predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a aby spĺňala minimálne mikrobiologické a chemické normy;
  • zaistiť, aby voda, ktorá vyteká z kohútikov alebo z cisterny, spĺňala normy;
  • pravidelne monitorovať vodu na dohodnutých miestach odberu s cieľom skontrolovať, či sú splnené mikrobiologické, chemické a indikačné hodnoty parametrov;
  • okamžite preskúmať prípadnú nezhodu s normami a prijať potrebné nápravné opatrenie;
  • zakázať alebo obmedziť dodávky vody, ak by mohli predstavovať potenciálnu hrozbu pre verejné zdravie;
  • informovať verejnosť v prípade, že sa prijalo nápravné opatrenie;
  • vydať raz za tri roky správu o kvalite pitnej vody. Táto informácia určená pre verejnosť sa pošle Európskej komisii.
 • Komisia:
  • raz za tri roky vydá súhrnnú správu o kvalite pitnej vody;
  • raz za päť rokov vykoná revíziu mikrobiologických, chemických a indikačných parametrov a špecifikácií týkajúcich sa monitorovania, zohľadňujúc pri tom vedecký a technický pokrok. Môže vypracovať návrhy na ich úpravu.
 • Smernica sa neuplatňuje na prírodné minerálne vody ani na vody, ktoré sa považujú za lieky.
 • Krajiny EÚ môžu oslobodiť v rámci svojich právnych predpisov vodu zo súkromného, nekomerčného zdroja slúžiaceho menej ako 50 osobám
 • V roku 2015 Komisia prijala smernicu (EÚ) 2015/1787, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá EÚ s cieľom zlepšiť monitorovanie pitnej vody. Táto smernica poskytuje krajinám EÚ väčšiu flexibilitu pri monitorovaní pitnej vody v rámci EÚ a je odpoveďou na výzvy občanov EÚ na vytvorenie právnych predpisov, ktoré by zabezpečovali lepšie, spravodlivejšie a komplexnejšie dodávky vody (pozri kontext ďalej v texte).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 25. decembra 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 25. decembra 2000.

KONTEXT

Na začiatku roku 2014 prvá európska iniciatíva občanov v nadväznosti na kampaň Right2Water požiadala o vytvorenie právnych predpisov EÚ, ktorými sa zaručí právo na vodu a sanitáciu.

Európska iniciatíva občanov vznikla na základe článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii. Umožňuje verejnosti vyzvať Komisiu, aby konala v oblasti svojej pôsobnosti, za predpokladu, že petíciu podpíše aspoň jeden milión občanov z minimálne siedmich krajín EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ POJEM

*Voda určená na ľudskú spotrebu: voda v pôvodnom stave alebo po spracovaní, určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely. Môže byť dodaná z kohútika, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách.

AKT

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54)

Následné zmeny smernice 98/83/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 06.06.2016

Top