Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čistenie komunálnych odpadových vôd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie je zabezpečiť náležité čistenie odpadových vôd na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

AKT

Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd

SÚHRN

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie je zabezpečiť náležité čistenie odpadových vôd na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je chrániť vodné prostredie pred nepriaznivými vplyvmi (napríklad eutrofizáciou*), ktoré súvisia s vypúšťaním odpadovej vody. Ustanovujú sa v nej európske pravidlá odvádzania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd. Tento právny predpis sa vzťahuje aj na odpadové vody vyprodukované priemyslom, ako je agropotravinársky priemysel (napríklad spracovanie potravín a pivovarníctvo).

KĽÚČOVÉ BODY

Krajiny EÚ musia:

  • odvádzať a čistiť odpadové vody v mestských sídlach najmenej s 2 000 obyvateľmi a vykonávať sekundárne čistenie* odvádzaných odpadových vôd;
  • uplatňovať náročnejšie čistenie v mestských sídlach s vyše 10 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádzajú v určených citlivých oblastiach*;
  • zabezpečiť, aby sa čistiarne náležite udržiavali, aby sa zabezpečila ich dostatočná prevádzka a aby boli schopné fungovať za bežných poveternostných podmienok;
  • vyžadovať povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z agropotravinárskeho priemyslu a z priemyselných odpadov do komunálnych zberných systémov odpadových vôd;
  • prijímať opatrenia na obmedzenie znečisťovania zberných vôd v dôsledku zaplavenia odtokovej dažďovej vody pri mimoriadnych situáciách, ako je nezvyčajne prudký dážď;
  • monitorovať výkonnosť čistiarní a zberných vôd;
  • monitorovať vypúšťanie a opätovné použitie splaškových kalov.

V prílohe I sa okrem uvádzaných metód monitorovania a hodnotenia výsledkov uvádzajú hlavné požiadavky na:

  • zberné systémy;
  • vypúšťanie vôd z čistiarní komunálnych odpadových vôd vrátane stanovenia ich limitných hodnôt emisií;
  • priemyselné odpadové vody vypúšťané do komunálnych zberných systémov.

V prílohe II sa opisujú kritériá na identifikáciu citlivých a menej citlivých oblastí.

V správe Európskej komisie z roku 2013 sa uvádza, že vykonávanie tohto právneho predpisu je aj napriek už vykonaným zlepšeniam stále problematické, a to najmä z dôvodu nutných investícií do hlavnej infraštruktúry.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. mája 1991 s niekoľkými rozličnými termínmi pri viacerých požiadavkách. V roku 1998 Komisia prijala smernicu 98/15/ES s cieľom objasniť niektoré pravidlá v dôsledku ich rozdielneho výkladu v krajinách EÚ. Táto smernica nadobudla účinnosť 27. marca 1998. Ďalšie termíny sa vzťahujú na krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a neskôr. Uvádzajú sa v prístupových zmluvách s každou dotknutou krajinou.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Eutrofizácia: obohacovanie vody živinami, ako sú zlúčeniny fosforu a dusíka, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie biologickej rovnováhy a všeobecnú kvalitu tejto vody.

Sekundárne čistenie: čistenie komunálnych odpadových vôd zahŕňajúce biologické čistenie (pomocou aeróbnych baktérií, enzýmov atď.) a sekundárne usadzovanie alebo iný proces, ktorý spĺňa požiadavky smernice stanovené v prílohe I.

Citlivé oblasti: i) vodné útvary, ktorým hrozí eutrofizácia; ii) povrchové vody na pitie, ktoré obsahujú viac ako 50 mg dusičnanov na liter, a iii) oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie čistenie s cieľom dodržania súladu s právnymi predpismi EÚ napríklad v oblasti vody, vody na kúpanie, vody mäkkýšov a ochrany biotopov a vtákov.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie s prehľadom smernice o komunálnych odpadových vodách.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 91/271/EHS

19. júna 1991

30. júna 1993

Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 - 52

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 98/15/ES

27. marca 1998

30. septembra 1998

Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 29 - 30

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/431/EÚ z 26. júna 2014 týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS (Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 77 - 86).

Správa Komisie - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 - Súhrn opatrení vykonávaných členskými štátmi a posúdenie doručených informácií podľa článkov 17 a 13 smernice [KOM(98) 775 v konečnom znení z 15. januára 1999].

Správa Komisie - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 [COM(2001) 685final z 21. novembra 2001].

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 [KOM(2004) 248v konečnom znení z 23. apríla 2004].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Siedma správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) [COM(2013) 574 final zo 7. augusta 2013].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii - Prvé štádium implementácie rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení] [SEK(2007) 363] [SEK(2007) 362 v konečnom znení z 22. marca 2007].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Piaty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2009) 1114 v konečnom znení z 3. augusta 2009].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Šiesty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2011) 1561 v konečnom znení zo 7. decembra 2011].

Posledná aktualizácia 20.04.2015

Top