Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čistenie komunálnych odpadových vôd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie je zabezpečiť náležité čistenie odpadových vôd na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

AKT

Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd

SÚHRN

Cieľom tohto právneho predpisu Európskej únie je zabezpečiť náležité čistenie odpadových vôd na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je chrániť vodné prostredie pred nepriaznivými vplyvmi (napríklad eutrofizáciou*), ktoré súvisia s vypúšťaním odpadovej vody. Ustanovujú sa v nej európske pravidlá odvádzania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd. Tento právny predpis sa vzťahuje aj na odpadové vody vyprodukované priemyslom, ako je agropotravinársky priemysel (napríklad spracovanie potravín a pivovarníctvo).

KĽÚČOVÉ BODY

Krajiny EÚ musia:

  • odvádzať a čistiť odpadové vody v mestských sídlach najmenej s 2 000 obyvateľmi a vykonávať sekundárne čistenie* odvádzaných odpadových vôd;
  • uplatňovať náročnejšie čistenie v mestských sídlach s vyše 10 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádzajú v určených citlivých oblastiach*;
  • zabezpečiť, aby sa čistiarne náležite udržiavali, aby sa zabezpečila ich dostatočná prevádzka a aby boli schopné fungovať za bežných poveternostných podmienok;
  • vyžadovať povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z agropotravinárskeho priemyslu a z priemyselných odpadov do komunálnych zberných systémov odpadových vôd;
  • prijímať opatrenia na obmedzenie znečisťovania zberných vôd v dôsledku zaplavenia odtokovej dažďovej vody pri mimoriadnych situáciách, ako je nezvyčajne prudký dážď;
  • monitorovať výkonnosť čistiarní a zberných vôd;
  • monitorovať vypúšťanie a opätovné použitie splaškových kalov.

V prílohe I sa okrem uvádzaných metód monitorovania a hodnotenia výsledkov uvádzajú hlavné požiadavky na:

  • zberné systémy;
  • vypúšťanie vôd z čistiarní komunálnych odpadových vôd vrátane stanovenia ich limitných hodnôt emisií;
  • priemyselné odpadové vody vypúšťané do komunálnych zberných systémov.

V prílohe II sa opisujú kritériá na identifikáciu citlivých a menej citlivých oblastí.

V správe Európskej komisie z roku 2013 sa uvádza, že vykonávanie tohto právneho predpisu je aj napriek už vykonaným zlepšeniam stále problematické, a to najmä z dôvodu nutných investícií do hlavnej infraštruktúry.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. mája 1991 s niekoľkými rozličnými termínmi pri viacerých požiadavkách. V roku 1998 Komisia prijala smernicu 98/15/ES s cieľom objasniť niektoré pravidlá v dôsledku ich rozdielneho výkladu v krajinách EÚ. Táto smernica nadobudla účinnosť 27. marca 1998. Ďalšie termíny sa vzťahujú na krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a neskôr. Uvádzajú sa v prístupových zmluvách s každou dotknutou krajinou.

KĽÚČOVÉ TERMÍNY

Eutrofizácia: obohacovanie vody živinami, ako sú zlúčeniny fosforu a dusíka, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie biologickej rovnováhy a všeobecnú kvalitu tejto vody.

Sekundárne čistenie: čistenie komunálnych odpadových vôd zahŕňajúce biologické čistenie (pomocou aeróbnych baktérií, enzýmov atď.) a sekundárne usadzovanie alebo iný proces, ktorý spĺňa požiadavky smernice stanovené v prílohe I.

Citlivé oblasti: i) vodné útvary, ktorým hrozí eutrofizácia; ii) povrchové vody na pitie, ktoré obsahujú viac ako 50 mg dusičnanov na liter, a iii) oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie čistenie s cieľom dodržania súladu s právnymi predpismi EÚ napríklad v oblasti vody, vody na kúpanie, vody mäkkýšov a ochrany biotopov a vtákov.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie s prehľadom smernice o komunálnych odpadových vodách.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 91/271/EHS

19. júna 1991

30. júna 1993

Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 - 52

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 98/15/ES

27. marca 1998

30. septembra 1998

Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 29 - 30

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/431/EÚ z 26. júna 2014 týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS (Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 77 - 86).

Správa Komisie - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 - Súhrn opatrení vykonávaných členskými štátmi a posúdenie doručených informácií podľa článkov 17 a 13 smernice [KOM(98) 775 v konečnom znení z 15. januára 1999].

Správa Komisie - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Rady 98/15/ES z 27. februára 1998 [COM(2001) 685final z 21. novembra 2001].

Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení pozmenenom smernicou Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 [KOM(2004) 248v konečnom znení z 23. apríla 2004].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Siedma správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) [COM(2013) 574 final zo 7. augusta 2013].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - K trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodou v Európskej únii - Prvé štádium implementácie rámcovej smernice o vode 2000/60/ES [KOM(2007) 128 v konečnom znení] [SEK(2007) 363] [SEK(2007) 362 v konečnom znení z 22. marca 2007].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Piaty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2009) 1114 v konečnom znení z 3. augusta 2009].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Šiesty súhrn Komisie o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd [SEK(2011) 1561 v konečnom znení zo 7. decembra 2011].

Posledná aktualizácia 20.04.2015

Top