Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobrá kvalita vody v Európe (smernica EÚ o vode)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobrá kvalita vody v Európe (smernica EÚ o vode)

Voda v Európskej únii (EÚ) je pod čoraz väčším tlakom v dôsledku neustále sa zvyšujúceho dopytu po dostatočnom množstve vody dobrej kvality na rôzne použitia. Zámerom tejto smernice je chrániť a zlepšovať kvalitu vody.

AKT

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

SÚHRN

Voda v Európskej únii (EÚ) je pod čoraz väčším tlakom v dôsledku neustále sa zvyšujúceho dopytu po dostatočnom množstve vody dobrej kvality na rôzne použitia. Zámerom tejto smernice je chrániť a zlepšovať kvalitu vody.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa v nej pravidlá na zastavenie zhoršenia stavu vodných útvarov EÚ a na dosiahnutie „dobrého stavu“ európskych riek, jazier a podzemnej vody do roku 2015.

Konkrétne to zahŕňa:

 • ochranu všetkých foriem vody (vnútrozemská*, povrchová*, brakická*, pobrežná* a podzemná*);
 • obnovu ekosystémov v rámci a v okolí týchto vodných útvarov;
 • zníženie znečistenia vodných útvarov;
 • zaručenie udržateľného používania vody jednotlivcami a podnikmi.

HLAVNÉ BODY

V právnych predpisoch sú vymedzené jednoznačné povinnosti vnútroštátnych orgánov. Orgány musia:

 • identifikovať jednotlivé povodia, ktoré ležia na ich území - teda okolité plochy, ktoré sa vylievajú do konkrétnych riečnych systémov;
 • vymenovať orgány, ktoré budú spravovať tieto povodia v súlade s pravidlami EÚ;
 • analyzovať vlastnosti jednotlivých povodí vrátane vplyvov ľudskej činnosti a hospodárskeho posúdenia využívania vody;
 • monitorovať stav vody v každom povodí;
 • registrovať chránené oblasti, ako sú napr. oblasti používané na pitnú vodu, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť;
 • vytvoriť a vykonávať plány správy povodia s cieľom predchádzať zhoršeniu povrchovej vody, chrániť a posilňovať podzemnú vodu a zachovávať chránené oblasti;
 • zabezpečiť úhradu nákladov na vodohospodárske služby, aby sa zdroje používali efektívne a aby znečisťovatelia platili;
 • poskytovať verejné informácie a konzultácie o plánoch správy povodia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 22. októbra 2000.

HLAVNÉ POJMY

*Povrchová voda - všetka vnútrozemská voda okrem podzemnej, brakickej a pobrežnej vody.

*Podzemná voda - všetka voda, ktorá je pod zemským povrchom.

*Vnútrozemská voda - všetka stojatá alebo tečúca voda na zemskom povrchu.

*Brakická voda - útvary vody v blízkosti výustení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter, ale obsahujú podstatné prítoky sladkej vody.

Smernica o vode - podrobnosti

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/60/ES

22. decembra 2000

22. decembra 2003

Ú. v. ES L 327, 22.12 2000, s. 1 - 73

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2455/2001/ES

16. decembra 2001

-

Ú. v. ES L 331, 15.12 2001, s. 1 - 5

Smernica 2008/32/ES

21. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 81, 20.3 2008, s. 60 - 61

Smernica 2009/31/ES

25. júna 2009

25. júna 2011

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 - 135

Smernica 2013/39/EÚ

13. septembra 2013

14. novembra 2015

Ú. v. EÚ L 226, 24.8 2013, s. 1 - 17

Smernica 2013/64/EÚ

1. januára 2014

Rôzne dátumy v závislosti od článkov

Ú. v. EÚ L 353, 28.12 2013, s. 8 - 12

Následné zmeny a opravy smernice 2000/60/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 - 31).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27 - 34).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy [COM(2012) 673 final zo 14. novembra 2012].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Rámcová smernica o vode a smernica o povodniach: opatrenia na dosiahnutie „dobrého stavu“ vody v EÚ a zníženie povodňových rizík [COM(2015) 120 final z 9. marca 2015].

Posledná aktualizácia 30.07.2015

Top