Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Európsky spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)

Na potvrdenie použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie bol založený veľký medzinárodný experiment s názvom ITER. Európska únia (EÚ) zriadila spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy s cieľom riadiť príspevky EÚ do podniku ITER.

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

SÚHRN

Na potvrdenie použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie bol založený veľký medzinárodný experiment s názvom ITER. Európska únia (EÚ) zriadila spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy s cieľom riadiť príspevky EÚ do podniku ITER.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa v ňom spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) na obdobie 35 rokov od 19. apríla 2007. Sídlo F4E je v Španielsku v Barcelone.

Členovia F4E sú Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) zastúpené Európskou komisiou, 28 krajinami EÚ a Švajčiarskom, ktoré podpísalo dohody o spolupráci s Euratomom v oblasti riadenej jadrovej syntézy.

Ciele

Medzi ciele patrí:

poskytovať príspevky Euratomu Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER a na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie energie jadrovej syntézy a vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy.

Okrem ďalších činností je hlavnou úlohou spoločného podniku:

dozerať na prípravu areálu pre projekt ITER;

poskytnúť organizácii ITER materiál, finančné a ľudské zdroje;

koordinovať vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti v oblasti syntézy a

vystupovať ako styčný bod s organizáciou ITER.

Rozpočet

Euratom prispel do podniku F4E na obdobie rokov 2014 - 2020 sumou 2 915 milióna EUR.

Orientačné finančné zdroje pre podnik F4E na obdobie rokov 2014 - 2020 sa odhadujú na sumu 9 653 miliónov EUR s príspevkom Euratomu 7 649 miliónov EUR (pod podmienkou, že maximálne 15 % bude použitých na administratívne náklady).

Štruktúra

Podnik F4E má právnu subjektivitu.

Podnik F4E má:

správnu radu pozostávajúcu zo zástupcov členov F4E. Pomáha jej:

predsedníctvo;

Je zodpovedný za dohľad nad podnikom F4E pri vykonávaní jeho činností.

riaditeľa, ktorý je zodpovedný za zastupovanie F4E a každodenné fungovanie organizácie vrátane podpisovania zmlúv.

Zodpovednosť a súdna právomoc

Zmluvný záväzok podniku F4E sa riadi príslušnou zmluvou a platnými právnymi predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú.

V súdnych sporoch a odvolaniach podaných v súvislosti s podnikom F4E má súdnu právomoc Súdny dvor EÚ.

KONTEXT

Energia jadrovej syntézy spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie a energiou jadrového štiepenia je jednou z troch alternatív k fosílnym palivám. Je zďaleka najrozšírenejšou vo vesmíre - je zdrojom energie vyžarovanej slnkom a inými hviezdami, no z týchto troch nefosílnych zdrojov energie je na zemi najmenej rozvinutá.

Projekt JET (Spoločný európsky torus) zriadený v roku 1978 prispieval k pokročilému výskumu v oblasti energie jadrovej syntézy niekoľko rokov. Vývoj projektu ITER v roku 1998 predstavoval nový stupeň v oblasti jadrovej syntézy. To vyústilo v roku 2001 do podrobného návrhu výskumného zariadenia zameraného na demonštráciu použiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie, z ktorého by EÚ mohla výrazne čerpať, najmä v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti a rôznorodosti jej dlhodobých dodávok energie.

V novembri 2003 EÚ navrhla Francúzsko za hostiteľský štát projektu ITER a mesto Cadarache za areál ITER.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Fusion for Energy (F4E).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2007/198/Euratom

19. apríla 2007

-

Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58 - 72

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2013/791/Euratom

24. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 100 - 102

Rozhodnutie (Euratom) 2015/224

5. marca 2015

-

Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2015, s. 8 - 14

Posledná aktualizácia: 25.07.2015

Top