Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť jadrových zariadení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť jadrových zariadení

Európska únia vydala smernicu s cieľom zaistiť bezpečnosť jadrových zariadení (jadrové elektrárne, závody na obohacovanie uránu a závody na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva atď.). Cieľom je chrániť obyvateľstvo a pracovníkov pred nebezpečenstvami, ktoré tieto zariadenia predstavujú.

AKT

Smernica Rady 2009/71/EURATOM z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.

SÚHRN

Európska únia vydala smernicu s cieľom zaistiť bezpečnosť jadrových zariadení (jadrové elektrárne, závody na obohacovanie uránu a závody na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva atď.). Cieľom je chrániť obyvateľstvo a pracovníkov pred nebezpečenstvami, ktoré tieto zariadenia predstavujú.

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Touto smernicou sa ustanovuje európsky rámec v oblasti udržiavania a podpory sústavného zlepšovania jadrovej bezpečnosti a jej regulácie. Ustanovuje sa v nej ambiciózny cieľ v oblasti bezpečnosti v EÚ so zámerom predchádzať haváriám a zabraňovať vzniku rádioaktívneho odpadu z jadrových zariadení.

KĽÚČOVÉ ASPEKTY

Povinnosti krajín EÚ:

  • zaviesť vnútroštátny rámec pre bezpečnosť jadrových zariadení;
  • založiť nezávislý vnútroštátny bezpečnostný orgán zodpovedný za dohľad nad činnosťami prevádzkovateľov jadrovej energie;
  • vykonať počiatočné posúdenie bezpečnosti pred výstavbou jadrového zariadenia a opätovne posúdiť bezpečnosť zariadenia aspoň každých desať rokov;
  • zabezpečiť, aby mali pracovníci a občania prístup k transparentným informáciám o jadrových zariadeniach, a to počas bežnej prevádzky, ako aj v prípade havárie či nehody;
  • vykonávať pravidelné sebahodnotenia vnútroštátneho rámca a regulačného orgánu každých desať rokov;
  • požadovať partnerské porovnávanie v oblasti osobitných problematík bezpečnosti, ktoré majú orgány bezpečnosti vykonávať každých šesť rokov v krajinách EÚ za pomoci Skupiny európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a na základe odbornosti Združenia západoeurópskych regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie (WENRA); prvé preskúmanie začne v roku 2017;
  • naplánovať organizačnú štruktúru vo vnútroštátnom rámci s cieľom pripraviť sa na núdzové situácie a zásahy na mieste.

Povinnosti ďalších zainteresovaných strán

Držiteľ povolenia je hlavná osoba zodpovedná za jadrovú bezpečnosť a v žiadnom prípade nemôže túto povinnosť delegovať. Táto osoba je zodpovedná za hodnotenie a neustále zlepšovanie bezpečnosti jadrových zariadení.

V smernici sa zdôrazňuje význam ľudského faktora pri podpore kultúry jadrovej bezpečnosti prostredníctvom vzdelávania a nepretržitého školenia zamestnancov zodpovedných za bezpečnosť zariadenia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica Rady 2009/71/Euratom nadobudla účinnosť 22. júla 2009 a smernica 2014/87/Euratom 14. augusta 2014.

KONTEXT

V roku 2009 bol prijatý rámec na zaistenie jadrovej bezpečnosti v EÚ. Po havárii vo Fukušime v roku 2011 Komisia vytvorila kampaň komplexného posúdenia rizík súvisiacich s bezpečnosťou jadrových zariadení v celej EÚ. Na základe týchto testov bolo cieľom Komisie zlepšiť platné právne predpisy.

Dodatočné informácie je možné nájsť na webovom sídle ENSREG a Združenia regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie.

Pozri aj webové sídlo GR Európskej komisie pre energetiku pod záložkou Jadrová bezpečnosť, ako aj tlačovú správu Európskej komisie o novej smernici EÚ o jadrovej bezpečnosti a tlačovú správu Rady o prijatí tejto smernice.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/71/Euratom

22. júla 2009

22. júla 2011

Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18 - 22.

Smernica 2014/87/Euratom

14. augusta 2014

15. augusta 2017

Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 42 - 52

Posledná aktualizácia 05.01.2015

Top