Help Print this page 
Title and reference
Uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ (predtým článkov 81 a 82 Zmluvy o ES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ (predtým článkov 81 a 82 Zmluvy o ES)

Nové opatrenia týkajúce sa uplatňovania antitrustových postupov, ktoré boli zavedené nariadením Rady (ES) č. 1/2003, sú navrhnuté tak, aby zabezpečili účinnejšie presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ) v záujme spotrebiteľov a podnikov, a zároveň znížili administratívne zaťaženie firiem podnikajúcich v Európe. Toto nariadenie prostredníctvom decentralizovaného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže a posilnením dodatočných kontrol odľahčí administratívnu záťaž Komisie, čo jej umožní sústrediť zdroje na vynútenie práva pri najzávažnejších porušeniach hospodárskej súťaže. Zároveň sa posilní úloha vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a vnútroštátnych súdov pri implementácii práva hospodárskej súťaže EÚ so súčasným zaručením jeho účinného a jednotného uplatňovania.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Toto nariadenie prijaté Radou 16. decembra 2002, ktorým sa vykonávajú pravidlá hospodárskej súťaže stanovené v článkoch 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) [predtým články 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluvy o ES)], nahrádza od 1. mája 2004 nariadenie (EHS) č. 17/62.

Nariadením (EHS) č. 17/62 sa vytvoril centralizovaný systém monitorovania, na základe ktorého sa dohody, ktoré by mohli obmedziť a ovplyvniť obchod medzi krajinami EÚ, musia oznámiť Komisii, aby splnili podmienky na udelenie výnimky. Výhradná právomoc Komisie schvaľovať dohody, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, ale spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES, viedla k tomu, že firmy oznamovali veľké množstvo dohôd, čo oslabilo úsilie o presadzovanie dôsledného a decentralizovaného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.

S cieľom zjednodušiť administratívne formality pre firmy a umožniť Komisii prijímať účinnejšie opatrenia proti závažným porušeniam pravidiel hospodárskej súťaže Komisia zverejnením svojej bielej knihy z roku 1999 spustila dlhý reformný proces, ktorý vyústil do zverejnenia tohto nariadenia.

Táto reforma so sebou prináša prechod zo systému centralizovaného schvaľovania Komisiou na základe predchádzajúceho oznámenia na systém zákonných výnimiek, ktorý je založený na decentralizovanom uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a posilnení dodatočných kontrol, čím zmierňuje záťaž Komisie a zvyšuje úlohu vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a súdov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, pričom zaručuje účinnú a jednotnú aplikáciu.

Predmet

V tomto nariadení sa určujú pravidlá uplatňovania ustanovení ZFEÚ týkajúce sa dohôd, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž (článok 101 ZFEÚ), a zneužívania dominantného postavenia (článok 102 ZFEÚ).

Spolupráca medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi a súdmi členských štátov EÚ pre hospodársku súťaž

Priamym účinkom systému zákonných výnimiek vytvoreného týmto nariadením je zvýšiť zodpovednosť podnikov, pretože vzhľadom na to, že už nie sú viazané podmienkou predchádzajúceho oznámenia, budú musieť zabezpečiť v dobrej viere, že dohody nenarúšajú voľnú hospodársku súťaž a neporušujú pravidlá EÚ v tejto oblasti. Aby však nedochádzalo k zneužívaniu, orgány pre hospodársku súťaž v Európe – vrátane Komisie – a vnútroštátne súdy prevezmú väčšiu zodpovednosť za zabezpečovanie dodržiavania európskych pravidiel hospodárskej súťaže, pričom svoju činnosť budú koordinovať. To si vyžaduje úsilie podporujúce výmenu informácií medzi rôznymi inštitúciami.

S cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi orgánmi pre hospodársku súťaž v Európe sa v nariadení stanovuje vytvorenie európskej siete pre hospodársku súťaž, ktorú tvoria vnútroštátne orgány pre oblasť hospodárskej súťaže a Komisia. V rámci tejto siete môže prebiehať výmena informácií vrátane dôverných informácií, a to môže pomôcť uplatneniu práva v prípade porušovania pravidiel hospodárskej súťaže. Komisia musí odovzdať kópiu najdôležitejších dokumentov a na požiadanie orgánov pre hospodársku súťaž predložiť akýkoľvek doklad potrebný na posúdenie prípadu, ktorý sleduje. Vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž sú zodpovedné za informovanie Komisie o každom zákaze alebo rozhodnutí o záväzkoch týkajúcom sa uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ a o každom rozhodnutí o odobratí výhody nariadenia o skupinovej výnimke najneskôr do tridsiatich dní pred jeho prijatím.

Aby sa zabránilo prekrývaniu a zabezpečilo jednotné a systematické uplatňovanie európskeho práva hospodárskej súťaže, v nariadení sa zachovalo pravidlo, že vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž sú automaticky zbavené svojich právomocí v prípade, ak Komisia začne vlastné konanie. Komisia sa však zaväzuje konzultovať s predmetným vnútroštátnym orgánom skôr, než začne konanie. Okrem toho, ak orgán pre hospodársku súťaž nejakej krajiny EÚ alebo Komisia dostanú sťažnosť týkajúcu sa dohody, rozhodnutia združenia podnikov alebo zosúladených postupov, ktorou sa zoberá alebo zaoberal iný orgán pre hospodársku súťaž, môžu pozastaviť dané konanie alebo zamietnuť sťažnosť.

Skôr než Komisia prijme rozhodnutie, ktorým nariadi ukončenie protiprávneho konania, záväznosť záväzkov ponúknutých podnikmi, neuplatniteľnosť článku 101 ods. 1 ZFEÚ alebo uloženie pokuty alebo pravidelného penále podnikom, bude na jednom zo svojich zasadnutí alebo písomným postupom konzultovať konzultovať pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie. Tento výbor, zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž, slúži ako fórum pre diskusiu o veciach, ktorými sa zaoberajú rôzne orgány pre hospodársku súťaž v Európe.

Čo sa týka spolupráce, ktorá musí existovať medzi Komisiou a vnútroštátnymi súdmi, v nariadení sa stanovuje, že vnútroštátne súdy môžu požiadať Komisiu, aby im zaslala informácie, ktoré má k dispozícii, alebo podala stanovisko v otázkach týkajúcich sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Krajiny EÚ sa okrem toho zaväzujú, že predložia Komisii kópiu každého písomného rozsudku vnútroštátnych súdov týkajúceho sa uplatňovania článku 101 alebo 102 ZFEÚ. Toto nariadenie obsahuje aj ustanovenie, že Komisia a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž predložia písomné alebo ústne pripomienky vnútroštátnym súdom v otázkach týkajúcich sa uplatňovania článkov 101 alebo 102 ZFEÚ.

Právomoci Európskej komisie

Komisia má rad právomocí prijímať rozhodnutia, viesť vyšetrovanie a ukladať sankcie s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže týkajúce sa dohôd, rozhodnutí združení podnikov a obmedzujúcich postupov (článok 101) a zneužitia dominantného postavenia (článok 102), ktoré môžu brániť súťaži. Tieto právomoci uplatňuje, keď sa na základe sťažnosti alebo na vlastný podnet domnieva, že v danom prípade došlo k porušeniu článku 101 alebo 102 ZFEÚ.

Podľa tohto nariadenia môže Komisia prijímať nasledujúce rozhodnutia:

 • rozhodnutie konštatujúce a ukončujúce protiprávne konanie: ak Komisia zistí, že došlo k porušeniu článku 101 alebo 102 ZFEÚ, môže prijať rozhodnutie požadujúce, aby predmetné podniky a združenia podnikov ukončili protiprávne konanie, alebo konštatujúce, že protiprávne konanie bolo ukončené;
 • rozhodnutie nariaďujúce dočasné opatrenia: v odôvodnených naliehavých prípadoch môže Komisia, konajúc na vlastný podnet, nariadiť dočasné opatrenia na základe zistenia porušenia prima facie;
 • rozhodnutie o záväznosti záväzkov: keď Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie požadujúce ukončenie protiprávneho konania a keď príslušné podniky ponúknu záväzky, reagujúc na jej výhrady, Komisia môže určiť záväznosť týchto podmienok na určité obdobie. V prípade, že sa skutkový stav veci zmení, podniky budú konať v rozpore so svojimi záväzkami alebo toto rozhodnutie bude založené na neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách, Komisia môže konanie znova otvoriť;
 • rozhodnutie konštatujúce neuplatniteľnosť článkov 101 a 102 ZFEÚ: Komisia môže z dôvodov verejného záujmu EÚ konštatovať, že na základe skutočností, ktorých si je vedomá, sa článok 101 nevzťahuje na dohodu, rozhodnutie združenia podnikov ani zosúladený postup buď preto, že nie sú splnené podmienky článku 101 ods. 1, alebo preto, že sú splnené podmienky pre výnimku podľa článku 101 ods. 3. Podobne môže postupovať aj v prípadoch dominantného postavenia, ako sa uvádza v článku 102.

S cieľom zabezpečiť riadne právo na obhajobu Komisia pred prijatím rozhodnutia umožní danému podniku alebo združeniu podnikov možnosť vypočutia vo veci aspektov, ku ktorým má výhrady. Zainteresované strany majú tiež právo na prístup k spisu Komisie, pokiaľ to nepovedie k zverejneniu obchodného tajomstva. Avšak v záujme ochrany služobného tajomstva sa všetky zhromaždené informácie môžu použiť len na účel, na ktorý boli získané. Komisia a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž majú zároveň povinnosť nezverejňovať žiadne informácie, ktoré získali, alebo poskytli výmenou.

Komisia má nasledujúce vyšetrovacie právomoci:

 • vykonávať sektorové vyšetrovanie: pokiaľ vývoj obchodu medzi krajinami EÚ, nehybnosť cien alebo iné okolnosti naznačujú, že hospodárska súťaž v rámci spoločného trhu môže byť obmedzená alebo narušená, Komisia môže vykonať vyšetrovanie v určitom odvetví alebo v určitom druhu dohôd v rôznych odvetviach;
 • požiadať o informácie: Komisia môže jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov, aby poskytli všetky informácie, ktoré potrebuje na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže mať užitočné informácie, je povinná poskytnúť všetky informácie, o ktoré bude požiadaná. Komisia môže tiež požiadať vlády a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž o všetky informácie, ktoré potrebuje na výkon svojich povinností;
 • klásť otázky: Komisia môže vypočuť každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá súhlasí s vypočúvaním;
 • vykonávať inšpekcie: Komisia môže vykonávať všetky nevyhnutné inšpekcie podnikov a združení podnikov, a tie sú povinné podrobiť sa týmto inšpekciám. Úradníci Komisie sú na tento účel oprávnení:

Úradníci poverení Komisiou vykonávať inšpekcie môžu vykonávať svoje právomoci po predložení písomného splnomocnenia, ktoré vymedzuje predmet a účel inšpekcie a možné sankcie. V dostatočnom predstihu pred vykonaním inšpekcie musí Komisia zaslať oznámenie o inšpekcii orgánu pre hospodársku súťaž v príslušnej krajine EÚ. Orgán pre hospodársku súťaž v krajine EÚ môže na vlastnom území vykonať všetky opatrenia podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov v mene a na účet orgánu hospodárskej súťaže inej krajiny EÚ, alebo vykonať inšpekciu na žiadosť Komisie s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu článku 101 alebo 102 ZFEÚ.

Komisia môže uložiť podnikom a združeniam podnikov nasledujúce sankcie:

 • Pokuty:Komisia môže uložiť podnikom a združeniam podnikov pokuty nepresahujúce 1 % celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku, keď úmyselne alebo z nedbanlivosti: Komisia môže tiež uložiť pokuty podnikom a združeniam podnikov nepresahujúce 10 % celkového obratu realizovaného v predchádzajúcom obchodnom roku všetkými podnikmi, ktoré sa podieľali na porušovaní, ak porušili ustanovenia článku 101 alebo 102 ZFEÚ, obišli rozhodnutie nariaďujúce dočasné opatrenia alebo nesplnili záväzok, o ktorého záväznosti rozhodla Komisia.Pri určení výšky pokuty musí Komisia zohľadniť závažnosť a trvanie protiprávneho konania. Ak je pokuta uložená združeniu podnikov a združenie je v platobnej neschopnosti, môže Komisia požadovať platbu od každého z podnikov, ktoré boli členmi združenia v čase protiprávneho konania. Finančná zodpovednosť každého podniku nesmie presiahnuť 10 % jeho celkového obratu za predchádzajúci obchodný rok. Rozhodnutia o uložení pokuty nespadajú do pôsobnosti trestného práva.
 • Pravidelné penále: Komisia môže tiež uložiť podnikom a združeniam podnikov pravidelné penále nepresahujúce 5 % ich priemerného denného obratu za predchádzajúci obchodný rok za každý deň od dátumu stanoveného v rozhodnutí, aby ich donútila: Ak podniky splnili povinnosť, ktorá sa mala vynútiť pravidelným penále, Komisia môže rozhodnúť o znížení konečnej sumy.

Právomoc Komisie ukladať pokuty alebo penále je obmedzená na obdobie troch alebo piatich rokov v závislosti od spáchaného protiprávneho konania. Premlčacia lehota, ktorá sa začína dňom, keď došlo k porušeniu, bude prerušená akýmkoľvek opatrením prijatým Komisiou alebo vnútroštátnym orgánom pre hospodársku súťaž na účely konania týkajúceho sa porušenia. Táto lehota bude pozastavená, kým rozhodnutie Komisie bude predmetom konania prebiehajúceho pred Súdnym dvorom. Premlčacia lehota na vymáhanie pokút je však päť rokov.

Súdny dvor preskúmava rozhodnutia Komisie a môže rozhodnúť v rozpore s rozhodnutiami Komisie o uložení pokuty alebo pravidelného penále.

Nariadenia o skupinových výnimkách

Rôzne nariadenia splnomocňujú Komisiu v oblastiach nimi vymedzenými, aby vydávala nariadenia, ktorými vyhlási článok 101 ods. 1 ZFEÚ za neuplatniteľný na určité kategórie dohôd, rozhodnutí združení podnikov a zosúladené postupy (nariadenie o skupinových výnimkách). K týmto nariadeniam patrí:

 • nariadenie (EHS) č. 19/65 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov;
 • nariadenie (EHS) č. 2821/71 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov;
 • nariadenie (ES) č. 487/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy;
 • nariadenie (EHS) č. 1534/91 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy o určitých druhoch dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva;
 • nariadenie (ES) č. 246/2009 z 26. februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami).

Ak tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy so skupinovou výnimkou majú predsa len negatívne účinky, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 101 ods. 3 ZFEÚ, môže Komisia a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž, konajúc na vlastný podnet alebo na základe sťažnosti, odobrať v konkrétnych prípadoch výhodu takéhoto nariadenia o skupinových výnimkách.

Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia

Týmto nariadením sa menia a dopĺňajú nasledujúce nariadenia:

 • nariadenie (EHS) č. 1017/68 o uplatňovaní pravidiel súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu;
 • nariadenie (EHS) č. 2988/74 o premlčacej lehote v stíhaní a pri výkone rozhodnutia v oblasti právnej úpravy dopravy a hospodárskej súťaže;
 • nariadenie (EHS) č. 4056/86 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článkov 85 a 86 zmluvy na námornú dopravu;
 • nariadenie (EHS) č. 3975/87 stanovujúce postup pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže pre podniky leteckej dopravy;
 • nariadenia (EHS) č. 19/65, (EHS) č. 2821/71 a (EHS) č. 1534/91 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov;
 • nariadenie (EHS) č. 17/62 implementujúce články 85 a 86 zmluvy.

Týmto nariadením sa zrušujú nasledujúce nariadenia:

 • Regulation (EEC) No 141/62 exempting transport from the application of Council Regulation No 17 (Nariadenie (EHS) č. 141/62, ktorým sa oblasť dopravy vyníma z uplatňovania nariadenia Rady č. 17.).

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1/2003

24.1.2003

Ú. v. ES L 1, 4.1.2003

Pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-y

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 411/2004

9.3.2004

Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004

Nariadenie (ES) č. 1419/2006

18.10.2006

Ú. v. EÚ L 269, 28.9.2006

Následné zmeny a doplnenia a úpravy nariadenia (ES) č. 1/2003 boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie má len informatívny charakter.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Text s významom pre EHP) [Úradný vestník L 123, 27.4.2004]. V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá pre mnoho dôležitých aspektov konaní začatých Komisiou, ako napríklad pre vypočutie, sťažnosti a prístup k spisu. Nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 2842/98 z 22. decembra 1998 o vypočutí strán v určitých konaniach podľa článkov 85 a 86 Zmluvy o ES (teraz články 101 a 102 ZFEÚ).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia: 14.03.2011

Top