Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akciové spoločnosti - ochrana akcionárov a veriteľov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akciové spoločnosti - ochrana akcionárov a veriteľov

V smernici 2012/30/EÚ sa zosúlaďujú pravidlá všetkých členských štátov EÚ týkajúce sa zakladania a prevádzky akciových spoločností.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) (bývalá druhá smernica o práve spoločností).

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je ochraňovať akcionárov a veriteľov akciových spoločností prostredníctvom koordinácie vnútroštátnych pravidiel v oblasti vytvárania a prevádzky spoločností a zvyšovania alebo znižovania ich základného imania.

V smernici sa najskôr vymedzujú právne formy spoločností, na ktoré sa vzťahuje - ich názvy sa v jednotlivých krajinách líšia.

Výnimky z tejto smernice

Vnútroštátne vlády môžu udeliť výnimku pre investičné spoločnosti s premenlivým základným imaním a určité typy družstiev.

Štandardné pravidlá podľa tejto smernice

1.

Minimálne požiadavky na informácie

Stanovy alebo akt o založení akciovej spoločnosti by mali obsahovať tieto informácie:

právnu formu a obchodné meno spoločnosti;

ciele spoločnosti;

výšku základného imania;

pravidlá, ktoré určujú menovanie členov poverených riadením, prevádzkou alebo kontrolou spoločnosti;

trvanie spoločnosti.

Ďalšie informácie, ktoré musia byť uverejnené v stanovách, v akte o založení alebo v osobitnom dokumente:

sídlo spoločnosti;

menovitá hodnota, počet a forma upísaných akcií (vydaných spoločnosťou);

výška upísaného základného imania (vydaného spoločnosťou);

totožnosť osôb, ktoré podpísali akt o založení alebo stanovy;

celková výška všetkých nákladov, ktoré spoločnosť uhradí alebo ktoré sú jej vyúčtované.

2.

Ďalšie normy platné pre celú EÚ sa týkajú:

minimálneho základného imania potrebného na registráciu akciovej spoločnosti - 25 000 EUR. Minimálna suma sa každých päť rokov preskúma a v prípade potreby zreviduje v súlade s hospodárskymi a menovými trendmi v EÚ.

vydávania a nadobúdania akcií;

rozdeľovania dividend;

finančnej pomoci poskytovanej spoločnostiam pri nadobúdaní vlastných akcií;

zvyšovania a znižovania základného imania - najmä je nutné, aby vnútroštátne predpisy zaručovali rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi v rovnakom postavení a ochranu veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli pred rozhodnutím o znížení základného imania;

zániku akciovej spoločnosti.

Smernica takisto obmedzuje možnosti akciovej spoločnosti nadobúdať vlastné akcie.

Touto smernicou sa zrušuje a prepracúva druhá smernica o práve spoločností (smernica 77/91/EHP), ktorá bola od roku 1979 podstatne zmenená.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2012/30/EÚ

4.12.2012

-

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012

Posledná aktualizácia: 21.03.2014

Top