Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finančné výkazníctvo - povinnosti spoločností s ručením obmedzeným

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finančné výkazníctvo - povinnosti spoločností s ručením obmedzeným

V smernici sa modernizujú povinnosti týkajúce sa finančného výkazníctva a znižujú sa náklady, najmä pre MSP. Vytvára sa rámec, podľa ktorého musia podniky a vlády zverejňovať príjmy z prírodných zdrojov, čo prispieva k odstraňovaniu daňových podvodov a korupcie. Zlučujú a zlepšujú sa dva jestvujúce právne predpisy: smernica 78/660/EHS o individuálnych účtovných závierkach a smernica 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS.

SÚHRN

Smernica zjednodušuje zostavovanie finančných výkazov pre menšie spoločnosti a nariaďuje členským štátom, aby odlišovali malé spoločnosti od väčších.

V prípade menších spoločností sa na vyhovenie zákonným požiadavkám vyžaduje len účtovná závierka, výkaz ziskov a strát a poznámky. Členské štáty môžu povoliť menším spoločnostiam predložiť skrátené verzie týchto dokumentov. Zabezpečí sa tak, že budú musieť poskytovať informácie, ktoré väčšmi zodpovedajú ich veľkosti. Pre menšie spoločnosti v EÚ nie je zavedená žiadna požiadavka na audit.

Kategórie podnikov

Smernica vymedzuje mikropodniky, malé a stredné podniky a veľké podniky:

  • mikropodniky majú menej než 10 zamestnancov, obrat do 0,7 milióna EUR a/alebo celkovú bilančnú sumu do 0,35 milióna EUR;
  • malé a stredné podniky majú menej než 50 zamestnancov, obrat do 8 miliónov EUR a/alebo celkovú bilančnú sumu do 4 miliónov EUR; Členské štáty môžu uplatniť vyššie limity do 12 miliónov EUR v prípade obratu a do 6 miliónov EUR v prípade celkovej bilančnej sumy.
  • veľké spoločnosti majú 250 a viac zamestnancov, obrat 40 miliónov EUR a celkovú bilančnú sumu 20 miliónov EUR.

Viac ako 90 % spoločností EÚ sa zaraďuje do kategórie malých a stredných podnikov na účtovné účely. Ide o väčší podiel ako v minulosti, no zároveň lepšie odzrkadľuje súčasnú štruktúru podnikov v Európe. Poznámky, ktoré musia predkladať, budú zahŕňať 8 až 13 položiek oproti 14 až 24 v minulosti.

Smernica pomáha posilniť jednotný trh. Porovnateľné, jasné a ľahko zrozumiteľné finančné výkazy, ktoré sa v nej vyžadujú, môžu uľahčiť cezhraničnú činnosť a podnikom pomôžu pri hľadaní financovania mimo domáceho sídla.

Výkazy za jednotlivé krajiny

Smernica ukladá určitým veľkým podnikom a subjektom verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v oblasti klčovania pralesov, aby každoročne zverejňovali významné platby nad 100 000 EUR za účtovný rok uhrádzané vládam v krajinách, v ktorých pôsobia, podľa jednotlivých krajín a projektov.

Výkazy musia obsahovať tieto platby: produkčné nároky; dane z príjmu, výroby alebo zisku spoločností; licenčné poplatky; dividendy; prémie za podpísanie, nález a produkciu; licenčné poplatky, poplatky za nájom, vstupné poplatky a iné poplatky za licencie a/alebo koncesie; a platby za rozvoj infraštruktúry.

Výkazníctvo s podrobným rozdelením prispeje k transparentnosti platieb, ktoré vládam na celom svete uhrádza odvetvie ťažby a klčovania. Takisto poskytne občianskej spoločnosti viac informácií o platbách, ktoré spoločnosti EÚ uhrádzajú hostiteľským vládam za ťažbu ich prírodných zdrojov.

Ustanovenia smernice sa po prvýkrát uplatnia na výkazy za účtovné roky od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/43/ES

29.6.2006

29.6.2008

Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2013/34/EÚ

19.7.2013

20.7.2015

Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013

Posledná aktualizácia: 10.03.2014

Top