Help Print this page 
Title and reference
Civilné letectvo a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilné letectvo a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Základom bezpečnosti letectva v Európskej únii (EÚ) sú spoločné bezpečnostné pravidlá. Požiadavky na prevádzkovateľov*, výrobcov a letecký personál kladú na jednotnú úroveň. To zas umožňuje voľný pohyb výrobkov, osôb a služieb na vnútornom trhu EÚ a umožňuje vzájomné uznávanie osvedčení* v krajinách EÚ. Znižuje sa tak administratívne zaťaženie a záťaž pre vnútroštátne orgány a odvetvie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES.

SÚHRN

Základom bezpečnosti letectva v Európskej únii (EÚ) sú spoločné bezpečnostné pravidlá. Požiadavky na prevádzkovateľov*, výrobcov a letecký personál kladú na jednotnú úroveň. To zas umožňuje voľný pohyb výrobkov, osôb a služieb na vnútornom trhu EÚ a umožňuje vzájomné uznávanie osvedčení* v krajinách EÚ. Znižuje sa tak administratívne zaťaženie a záťaž pre vnútroštátne orgány a odvetvie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Primárnym cieľom nariadenia je stanoviť hlavné pravidlá a zásady v záujme vytvorenia a udržania vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európe vrátane vytvorenia Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA).

Ďalšie ciele sú:

zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia;

uľahčenie voľného pohybu tovaru, osôb a služieb;

podpora nákladovej efektívnosti v regulačných procesoch a procesoch osvedčovania*.

HLAVNÉ BODY

Tento právny predpis EÚ sa vzťahuje na návrh, výrobu, údržbu a prevádzku výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky, ako aj na personál a organizácie zapojené do týchto činností.

Jedným z hlavných prostriedkov na dosiahnutie uvedených cieľov je zriadenie agentúry EASA. V tomto právnom predpise sa stanovujú úlohy, vnútorná štruktúra, pracovné metódy a finančné požiadavky na agentúru.

Hlavné úlohy agentúry EASA sú:

vydávanie stanovísk k bezpečnosti civilného letectva v Európe;

podpora Európskej komisie v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa vykonávania právneho predpisu vrátane opatrení týkajúcich sa technických záležitostí, ako napríklad konštrukcie a vývoja;

vykonávanie kontrol a vyšetrovaní potrebných pri plnení svojich úloh.

Pokiaľ ide o vnútornú štruktúru, v právnom predpise sa stanovujú základné pravidlá pre agentúru vrátane jej právneho postavenia, právomocí a zloženia správnej rady a právomocí a funkcií výkonného riaditeľa.

V právnom predpise sú okrem agentúry EASA ustanovené aj spoločné pravidlá bezpečnosti letectva, ako napríklad:

letová spôsobilosť: požiadavka, aby lietadlo malo platné osvedčenie o letovej spôsobilosti vrátane osobitných osvedčení pre výrobky, súčasti a konštrukciu lietadla;

ochrana životného prostredia: požiadavka, aby výrobky, súčasti a prístroje lietadla boli v súlade s príslušnými ustanoveniami európskych a globálnych predpisov o ochrane životného prostredia;

certifikácia posádky lietadla: požiadavka, aby pilot bol držiteľom príslušného preukazu spôsobilosti a aby školiace organizácie mali príslušné osvedčenia;

letiská a riadenie letovej prevádzky: požiadavka na osvedčenia, ktoré zaručujú bezpečnosť letísk*, a požiadavka, aby riadiaci letovej prevádzky boli držiteľmi príslušných osvedčení.

Právny predpis upravuje aj rad ďalších súvisiacich záležitostí. Patria k nim napríklad otázky dohľadu a vykonávania, uznávania osvedčení a akceptácie osvedčení z krajín mimo EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 8. apríla 2008.

HLAVNÉ POJMY

* Prevádzkovateľ: akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo ponúka prevádzku jedného alebo viacerých lietadiel.

* Osvedčenie: každé povolenie, preukaz spôsobilosti alebo iný doklad vydaný ako výsledok osvedčovania.

* Osvedčovanie: každá forma potvrdenia, že výrobok, súčasť alebo zariadenie, organizácia alebo osoba spĺňa platné požiadavky. To zahŕňa aj vydanie príslušného osvedčenia, ktoré ich splnenie potvrdzuje.

* Letisko: každé miesto, na ktorom môže prebiehať letová prevádzka, počínajúc pristávacími dráhami až po veľké medzinárodné letiská.

Ďalšie informácie nájdete na:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 216/2008

8. apríla 2008

-

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1 - 49

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1108/2009

14. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 51 - 70

Nariadenie (EÚ) č. 6/2013

29. januára 2013

-

Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2013, s. 34 - 35

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72 - 84).

Posledná aktualizácia: 10.06.2015

Top