Help Print this page 
Title and reference
Prístavné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prístavné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu

Ochranu morského prostredia možno posilniť prostredníctvom zníženia vypúšťania lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu

SÚHRN

Ochranu morského prostredia možno posilniť prostredníctvom zníženia vypúšťania lodného odpadu a zvyškov nákladu do mora.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Posilňuje sa ňou dostupnosť a využívanie prístavných zberných zariadení na lodný odpad a zvyšky nákladu. Takisto sa v nej stanovuje vynucovací režim, ktorého súčasťou je systém inšpekcií a výmeny informácií.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na:

všetky lode bez ohľadu na ich vlajku, ktoré prichádzajú do prístavu krajiny Európskej únie (EÚ), okrem vojnových lodí a lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát na vládne neobchodné účely;

všetky prístavy krajín EÚ, ktoré zvyčajne využívajú tieto lode.

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby prístavné zberné zariadenia:

napĺňali potreby lodí, ktoré využívajú prístav, bez spôsobovania neprimeraného meškania;

boli uspôsobené veľkosti prístavu a kategóriám lodí, ktoré do neho plávajú, keďže vo väčších prístavoch býva zvyčajne väčšia premávka a väčšie lode.

Zber a spracovanie odpadu

V každom prístave musí byť zostavený plán zberu a spracovania odpadu. Tieto plány musí schváliť a posúdiť príslušná krajina EÚ. Plány sa musia opätovne schváliť najmenej každé tri roky.

Oznámenie

Kapitáni lodí (iných než rybárske lode a rekreačné lode, ktoré môžu prepravovať najviac 12 cestujúcich), ktoré plávajú do prístavu EÚ, musia oznámiť určité informácie, ako sú:

dátum a posledný prístav, v ktorom bol vyložený lodný odpad;

typy a množstvá odpadu a zvyškov, ktoré sa majú vyložiť a/alebo ktoré zostávajú na palube a percentuálny podiel maximálnej skladovacej kapacity.

Vyloženie

Lodný odpad musí byť vyložený do prístavného zberného zariadenia pred opustením prístavu EÚ, pokiaľ kapitán nepreukáže, že na plavidle je vymedzená dostatočná skladovacia kapacita na doplávanie do plánovaného prístavu, v ktorom sa odpad vyloží. Aj v tomto prípade však krajina EÚ môže od lodí vyžadovať, aby vyložili svoj odpad pred opustením prístavu, ak má opodstatnené dôvody domnievať sa, že:

v plánovanom prístave nie sú vhodné zariadenia; alebo

plánovaný prístav nie je známy;

a teda existuje riziko, že odpad bude vypustený do mora.

Inšpekcie

Platí povinnosť skontrolovať najmenej 25 % lodí, ktoré sú prevádzkované v prístave EÚ. Krajiny EÚ musia venovať osobitnú pozornosť lodiam, ktoré:

nesplnili oznamovaciu povinnosť;

sa podozrievajú z toho, že nevyložili odpad v súlade so smernicou.

Poplatky za odpad

Prístavy musia zriadiť systémy náhrady nákladov s cieľom podporovať vyloženie odpadu na súši a odrádzať od vyhadzovania odpadu do mora. Všetky lode, ktoré plávajú do prístavu EÚ, budú znášať veľkú časť nákladov (stanovená na 30 % Európskou komisiou) bez ohľadu na skutočné použitie zariadení. Poplatky sa môžu odlišovať v závislosti od kategórie, typu a veľkosti lode. Poplatky sa môžu znížiť, ak kapitán lode môže preukázať, že loď z dôvodov environmentálneho manažmentu, konštrukcie, vybavenia a prevádzky produkuje znížené množstvo lodného odpadu.

Vykonávanie

V konečnej hodnotiacej štúdii o vykonávaní smernice, ktorú Komisia zverejnila v roku 2015, sa zistilo, že vykonávanie bolo čiastočne účinné, efektívne a jednotné. Vymedzilo sa tiež niekoľko otázok, ktoré by sa mohli riešiť pri preskúmaní smernice.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 28. decembra 2000.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/59/ES

28. decembra 2000

28. decembra 2002

Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81 - 90.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/84/ES

29. novembra 2002

23. novembra 2003

Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53 - 58.

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 - 54.

Následné zmeny smernice 2000/59/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia: 25.08.2015

Top