Help Print this page 
Title and reference
Systém náhrad pri odmietnutí nástupu do lietadla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém náhrad pri odmietnutí nástupu do lietadla

Cieľom opatrení EÚ v sektore leteckej dopravy je predovšetkým zabezpečiť zvýšenú ochranu cestujúcich. Príslušné nariadenie stanovuje spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91.

SÚHRNY

Toto nariadenie sa uplatňuje:

 • pri cestujúcich odlietajúcich z letiska na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy;
 • pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy.

Podmienkou je, aby cestujúci mali potvrdenú rezerváciu na príslušný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu sa dostavili na odbavenie vo vopred určenom čase alebo ak nie je stanovený žiadny čas, najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu.

Nariadenie ustanovuje minimálne práva cestujúcich v týchto situáciách:

 • proti ich vôli im bol odmietnutý nástup do lietadla;
 • ich let bol zrušený;
 • ich let má meškanie.

Toto nariadenie sa neuplatňuje pri cestujúcich, ktorí sa prepravujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo ani nepriamo dostupné verejnosti.

Odmietnutie nástupu do lietadla

Keď prevádzkujúci letecký dopravca odôvodnene očakáva odmietnutie nástupu do lietadla, najprv vyzve dobrovoľníkov, aby sa vzdali svojich rezervácií za protislužbu. Ak nie je počet dobrovoľníkov dostatočný, aby umožnil nástup do lietadla, letecký dopravca môže odmietnuť cestujúcim nástup do lietadla proti ich vôli a poskytnúť im náhradu.

Leteckí dopravcovia dávajú prednosť osobám so zníženou pohyblivosťou a akýmkoľvek osobám, ktoré ich sprevádzajú.

V prípade zrušenia letu alebo odmietnutia nástupu do lietadla majú dotknutí cestujúci:

 • právo na úhradu úplných nákladov na letenku do siedmich dní alebo na spiatočný let do prvého miesta odletu, alebo na presmerovanie na ich konečné cieľové miesto;
 • právo na starostlivosť (občerstvenie a jedlo, hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, dva bezplatné telefonické hovory, dva telexy, dve faxové správy alebo dva e-maily);
 • právo na náhradu vo výške:

Meškanie

Nariadenie zavádza režim troch hladín penalizácie:

 • v prípade dlhých meškaní (dve hodiny a viac, v závislosti od vzdialenosti letu) sa cestujúcim v každom prípade poskytne jedlo a občerstvenie a dva bezplatné telefonáty, telexy, faxové správy alebo e-maily;
 • ak sa čas odletu presunie na deň po pôvodne oznámenom čase odletu, cestujúcim sa poskytne hotelové ubytovanie a preprava na miesto ubytovania a z tohto miesta späť na letisko;
 • keď je meškanie aspoň päť hodín, cestujúci si môžu vybrať medzi úhradou úplných nákladov na letenku alebo spiatočným letom do prvého miesta odletu.

Zvýšenie a zníženie triedy

Ak letecký dopravca umiestni cestujúceho do triedy nižšej, než na ktorú bola letenka kúpená, do siedmich dní cestujúcemu uhradí:

 • 30 % ceny letenky v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej;
 • 50 % ceny letenky v prípade všetkých letov v rámci Spoločenstva nad 1 500 km, s výnimkou letov medzi európskym územím členských štátov a francúzskymi zámorskými departmánmi, a všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km;
 • 75 % ceny letenky v prípade všetkých letov, ktoré nepatria do predchádzajúcich bodov vrátane letov medzi európskym územím členských štátov a francúzskymi zámorskými departmánmi.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 261/2004 [prijatie: postup spolurozhodovania COD/2001/305)

17.2.2005

Ú. v. ES L 46, 17.2.2004

Posledná aktualizácia: 16.05.2007

Top