Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravovanie kolektívnych dôchodkových systémov - zamestnanecké dôchodkové fondy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spravovanie kolektívnych dôchodkových systémov - zamestnanecké dôchodkové fondy

Zamestnanecké dôchodkové fondy v EÚ využívajú voľný pohyb kapitálu a slobodné poskytovanie služieb. Tieto slobody musia byť vyvážené prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečia riadnu ochranu členov dôchodkového fondu a príjemcov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

SÚHRN

Zamestnanecké dôchodkové fondy v EÚ využívajú voľný pohyb kapitálu a slobodné poskytovanie služieb. Tieto slobody musia byť vyvážené prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečia riadnu ochranu členov dôchodkového fondu a príjemcov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá upravujúce činnosti a dohľad v súvislosti s inštitúciami poskytujúcimi zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie* alebo dôchodkové fondy vo všetkých krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Cieľom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany budúcich dôchodcov (členov a príjemcov dôchodkových fondov) a zároveň zaručiť efektívne investovanie vytvorením troch súborov pravidiel:

  • 1.

    prísne pravidlá obozretnosti na ochranu príjemcov a členov inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorí musia mať dostatočné informácie o pravidlách dôchodkového systému**, finančnej situácii inštitúcie a svojich právach;

  • 2.

    investičné pravidlá prispôsobené vlastnostiam inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a efektívnej správe úspor. Dôvodom je skutočnosť, že inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia investujú v dlhodobom horizonte a svoje aktíva musia diverzifikovať s plným využívaním výhod, ktoré ponúka jednotný trh EÚ a euro. Ak by si každá inštitúcia mala vytvoriť najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu investičnú politiku, investičné pravidlá, a najmä pravidlá investovania do akcií, nesmú byť príliš reštriktívne;

  • 3.

    pravidlá umožňujúce cezhraničnú správu zamestnaneckých dôchodkových systémov. Takáto cezhraničná správa si vyžaduje vzájomné uznávanie metód dohľadu platných v krajinách EÚ.

Táto smernica sa netýka inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje smernica o životnom poistení a smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) je zodpovedný za zhromaždenie údajov poskytnutých krajinami EÚ o vývoji v oblasti cezhraničných dohôd inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a za zverejnenie týchto informácií na svojej webovej lokalite.

Orgán EIOPA môže navrhovať regulačné a vykonávacie normy a vydávať odporúčania týkajúce sa riadneho dohľadu nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Úzko spolupracuje s krajinami EÚ a Európskou komisiou.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 23. septembra 2003.

HLAVNÉ POJMY

* Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia: sú finančné inštitúcie, ktoré pre zamestnávateľov spravujú kolektívne dôchodkové systémy s cieľom poskytovať dôchodky svojim zamestnancom (t. j. členom a príjemcom v systéme).

** Dôchodkový systém: zmluva, dohoda, správcovská listina alebo pravidlá stanovujúce, ktoré dôchodkové dávky sa poskytujú a za akých podmienok.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2003/41/ES

23. septembra 2003

22. septembra 2005

Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10 - 21

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/138/ES

6. januára 2010

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1 - 155

Smernica 2010/78/EÚ

4. januára 2011

31. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

Smernica 2011/61/EÚ

21. júla 2011

22. júla 2013

Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 - 73

Smernica 2013/14/EÚ

20. júna 2013

21. decembra 2014

Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013, s. 1 - 3

Následné zmeny a opravy smernice č. 2003/41/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie o niektorých kľúčových aspektoch týkajúcich sa smernice 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica o IZDZ) [KOM(2009) 203 v konečnom znení z 30. apríla 2009]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1 - 7)

Posledná aktualizácia 26.06.2015

Top