Help Print this page 
Title and reference
Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri vydávaní cenných papierov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri vydávaní cenných papierov

Cieľom tejto smernice je zlepšiť kvalitu informácií, ktoré investorom poskytujú spoločnosti, ktoré chcú prilákať externých investorov s cieľom zaobstarať kapitál v Európskej únii (EÚ) v záujme financovania ich rastu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES

SÚHRN

Cieľom tejto smernice je zlepšiť kvalitu informácií, ktoré investorom poskytujú spoločnosti, ktoré chcú prilákať externých investorov s cieľom zaobstarať kapitál v Európskej únii (EÚ) v záujme financovania ich rastu.

Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa vo všetkých krajinách EÚ zaviedli vhodné a rovnaké normy v prípade, že sa cenné papiere ponúkajú všetkým európskym investorom.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú pravidlá o prospekte, ktorý musia spoločnosti v EÚ zverejňovať, keď vydávajú cenné papiere s cieľom prilákať investície. Podľa týchto pravidiel po schválení prospektu v jednej z krajín EÚ je prospekt platný v celej EÚ (jednorazové povolenie pre emitentov).

Prospekt je informačný dokument, ktorý obsahuje informácie umožňujúce investorom prijať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností.

KĽÚČOVÉ PRVKY

Povinnosť zverejniť prospekt

Emitenti sú povinní vydať prospekt k ponukám cenných papierov, pokiaľ ponuka:

nie je adresovaná výlučne kvalifikovaným (profesionálnym) investorom a/alebo

nie je adresovaná menej ako 150 osobám, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi (t. j. fyzickým osobám), na krajinu EÚ a/alebo

nie je adresovaná investorom, ktorí získavajú cenné papiere v celkovej protihodnote najmenej 100 000 eur na investora a/alebo

nepokrýva cenné papiere (akcie alebo dlhopisy), ktorých menovitá hodnota na jednotku dosahuje najmenej 100 000 eur,

nedosahuje celkovú hodnotu v Únii najmenej 100 000 eur.

Informácie

Súčasťou prospektu musí byť súhrnný dokument vyhotovený v štandardnom formáte, v ktorom sú poskytnuté kľúčové informácie:

základná charakteristika emitenta cenných papierov (napr. emitujúca spoločnosť), akýchkoľvek ručiteľov (napr. banka) a cenných papierov, ktoré sa ponúkajú alebo sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a hlavné riziká s nimi súvisiace,

všeobecné podmienky ponuky, predovšetkým predpokladané výdavky, ktoré emitent účtuje investorovi.

Emitent je zodpovedný za škody súvisiace s informáciami poskytnutými v prospekte. Tieto informácie musia zodpovedať skutočnosti a nesmie sa v nich nič vynechať.

Schvaľovanie a zverejňovanie

Po tom, ako príslušný orgán domovskej krajiny EÚ schváli prospekt, musí byť zverejnený (napr. v celoštátnych novinách distribuovaných v celej krajine alebo na webovej lokalite emitenta) a jeden exemplár sa musí poslať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Prospekt môže byť platný až 12 mesiacov od jeho schválenia, pokiaľ sa aktualizuje a dopĺňajú sa do neho požadované údaje.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov 1. júla 2005. Pozmeňujúca smernica (2010/73/ES) sa uplatňuje od 1. júla 2012.

V zelenej knihe o únii kapitálových trhov, ktorá bola vydaná vo februári 2015, Komisia oznámila, že opätovne preskúma smernicu o prospekte, aby podniky, a najmä MSP, mohli ľahšie obstarávať kapitál a nachádzať investorov v zahraničí.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie venovanej smernici o prospekte.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2003/71/ES

31. decembra 2003

1. júla 2005

Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64 - 89

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/11/ES

20. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2003, s. 37 - 38

Smernica 2010/73/EÚ

31. decembra 2010

1. júla 2012

Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 1 - 12

Smernica 2010/78/EÚ

4. januára 2011

31. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

Smernica 2013/50/EÚ

26. novembra 2013

26. novembra 2015

Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 13 - 27

Korigendum k smernici 2013/50/EÚ

-

-

Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2014, s. 35

Smernica 2014/51/EÚ

23. mája 2014

31. marca 2015

Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 1 - 61

Posledná aktualizácia: 02.04.2015

Top