Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voľný pohyb pracovníkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Voľný pohyb pracovníkov

Možnosť európskych občanov voľne sa pohybovať a pracovať v inom štáte Európskej únie (EÚ) je jednou zo štyroch základných zásad voľného pohybu ukotvených v zmluvách EÚ. Týmto právnym predpisom sa aktualizuje predchádzajúci právny predpis a zabezpečuje sa uvedenie tejto zásady do praxe.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie

SÚHRN

Voľný pohyb pracovníkov je výhodný pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pracovať inde v EÚ, a spoločnosti, ktoré ich zamestnajú. Vďaka nemu si môžu pracovníci zlepšiť svoju osobnú situáciu a spoločnosti pokryť voľné pracovné miesta a nedostatok zručností.

Tak ako má osoba žijúca v jednej krajine EÚ právo zamestnať sa v inej krajine, aj zamestnávatelia môžu inzerovať svoje voľné pracovné miesta a dohodnúť sa na zmluvách s potenciálnymi zamestnancami z celej EÚ.

Týmto právnym predpisom sa nahrádza nariadenie (EHS) č. 1612/68, ktoré bolo značným spôsobom niekoľkokrát zmenené od pôvodne schválenej verzie v októbri 1968. Systém funguje hladko vďaka tomu, že sa akákoľvek forma vnútroštátnej diskriminácie medzi zamestnancami EÚ označila za nezákonnú.

Predovšetkým sa ním zakazujú:

  • osobitné postupy pri prijímaní cudzincov do zamestnania a
  • obmedzenia inzercie voľných pracovných miest alebo zavedenie osobitných podmienok, ako napríklad zaevidovanie sa na úradoch práce v prípade osôb pochádzajúcich z inej krajiny EÚ.

A takisto je nezákonné uplatňovať diskrimináciu medzi štátnym príslušníkom a iným pracovníkom z EÚ, pokiaľ ide o podmienky zamestnania vzťahujúce sa na mzdu, prepustenie a opätovné dosadenie do funkcie či sociálne a daňové výhody. Obe kategórie majú rovnaký prístup k odbornej príprave v odborných školách a doškoľovacích strediskách.

Rovnaká zásada prístupu k vnútroštátnemu všeobecnovzdelávaciemu, učňovskému a odbornému štúdiu sa vzťahuje aj na deti osoby, ktorá je alebo bola zamestnaná v inej krajine EÚ.

Tento právny predpis sa vzťahuje na niektoré sociálne práva. Zamestnanec pracujúci v inej krajine EÚ má právo na rovnaké potenciálne príspevky na bývanie ako jej štátni príslušníci a môže sa zapísať do zoznamu žiadateľov o ubytovanie v oblasti, kde je zamestnaný, pokiaľ takéto zoznamy existujú.

Jedna výnimka

Jediná výnimka zo zásady nediskriminácie sa týka jazyka. Zamestnávateľ môže požadovať od potenciálneho pracovníka dostatočnú znalosť jazyka danej krajiny, ak je to nevyhnutné pre ponúkanú pracovnú pozíciu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011

16.6.2011

-

Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/733/EÚ z 26. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011, pokiaľ ide o obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí o zamestnanie a opätovné zriadenie siete EURES (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012).

Posledná aktualizácia: 16.06.2014

Top