Help Print this page 
Title and reference
Zlepšovanie transparentnosti informácií o emitentoch cenných papierov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšovanie transparentnosti informácií o emitentoch cenných papierov

Smernica o transparentnosti má nastoliť takú úroveň transparentnosti a informácií, ktorá bude zodpovedať cieľom spoľahlivej ochrany investorov a efektívnosti trhu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES

SÚHRN

Táto smernica sa usiluje o skvalitnenie informácií poskytovaných investorom o emitentoch cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí majú sídlo alebo pôsobia v niektorom z členských štátov. Smernica ukladá členským štátom povinnosť zverejňovať pravidelné finančné informácie o ich príjmoch počas finančného roka a súčasne nepretržite informovať o držbe významných podielov hlasovacích práv.

Smernica o transparentnosti bola dôsledne pozmenená v roku 2013 smernicou 2013/50/EÚ, ktorá obsahuje najmä tieto ciele:

  • znížiť administratívne zaťaženie, ktoré postihovalo malých a stredných emitentov, s cieľom zlepšiť pre nich dostupnosť kapitálu;
  • zlepšiť efektívnosť systému transparentnosti, najmä vzhľadom na zverejňovanie informácií o vlastníctve podnikov.

Nariadenie súvisiace s novou smernicou sa začne uplatňovať hneď po jej transpozícii v členských štátoch a najneskôr 26. novembra 2015.

Pravidelné finančné informácie

Pravidelné informácie sa týkajú finančného stavu emitenta cenných papierov a podnikov, ktoré riadi. Pri emisii cenných papierov sa musia zverejniť ročné finančné správy, ako aj priebežné finančné výkazy (tzv. predbežné vyhlásenia vedenia), pokiaľ sa už nezverejnili štvrťročné finančné správy.

V smernici 2013/50/EÚ sa však odstránila povinnosť zverejňovať priebežné výkazy alebo štvrťročné finančné správy. Na druhej strane finančná správa musí byť dostupná verejnosti najmenej desať rokov, a nie päť ako predtým.

Oznámenie o držbe významných hlasovacích práv

Ak akcionár nadobudne alebo postúpi akcie emitenta, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktoré sú spojené s hlasovacími právami, musí emitentovi oznámiť podiel hlasovacích práv, ktoré vlastní po tejto operácií. Toto pravidlo sa uplatňuje, ak vlastnícky podiel dosiahne určité hranice (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 75 %) alebo tieto hranice prekročí alebo pod ne klesne. Platí to aj v iných prípadoch, v ktorých má fyzická alebo právnická osoba právo nadobudnúť, postúpiť alebo uplatniť si hlasovacie práva.

V smernici 2013/50/EÚ sa oznamovanie prekročenia hranice rozšírilo na finančné nástroje, ktoré vlastníka oprávňujú nadobudnúť akcie s porovnateľným ekonomickým vplyvom. S cieľom posúdiť prekročenie hranice musí držiteľ overiť akcie v súvislosti s ostatnými finančnými nástrojmi.

Oznámenie, ktoré musí byť vydané čo najskôr, obsahuje nové rozdelenie hlasovacích práv, identifikátor akcionára, dátum zmeny a dosiahnutú hranicu hlasovacích práv.

Správa o platbách vládam

Ide o nové opatrenie zavedené v smernici 2013/50/EÚ. Táto smernica ukladá povinnosť kótovaným spoločnostiam, ktoré pôsobia v oblasti ťažobného priemyslu (ropa, zemný plyn a nerastné suroviny) a lesného hospodárstva, aby v samostatnej správe zostavovanej na ročnej báze vykazovali platby vládam krajín, v ktorých vykonávajú svoje činnosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/109/ES

20. 1. 2005

20. 1. 2007

Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004

Pozmeňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/22/ES

20. 3. 2008

-

Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008

Smernica 2010/73/EÚ

31. 12. 2010

1. 7. 2012

Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010

Smernica 2010/78/EÚ

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010

Smernica 2013/50/EÚ

26. 11. 2013

26. 11. 2015

Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013

Následné zmeny a opravy smernice 2004/109/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007).

Odporúčanie Komisie 2007/657/ES z 11. októbra 2007 o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2007).

Smernica Komisie 2007/14/ES z 8. marca 2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007).

Posledná aktualizácia: 29.05.2014

Top