Help Print this page 
Title and reference
Pravidlá zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby platné do roku 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby platné do roku 2016

Cieľom tohto právneho predpisu je zabezpečiť otvorený trh v oblasti verejného obstarávania, a súčasne spravodlivé uplatňovanie pravidiel zadávania verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

SÚHRN

V smernici 2004/18/ES sa stanovujú pravidlá Európskej únie (EÚ) súvisiace so zadávaním verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb. Jej cieľom je zabezpečiť, aby bol postup zadávania zákaziek spravodlivý a otvorený pre záujemcov z celej EÚ.

Rozsah pôsobnosti

Tento právny predpis sa vzťahuje na väčšinu verejných zákaziek okrem verejných služieb (vodné hospodárstvo, doprava, energetika a poštové služby), telekomunikácií, verejných koncesií na služby (ako napr. prevádzka existujúceho vozového parku) a určitých zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

4 typy konaní

 • otvorené - ponuku môže predložiť akákoľvek strana;
 • obmedzené - akákoľvek strana sa môže uchádzať o účasť a verejný obstarávateľ rozhodne, ktoré strany budú vyzvané na predloženie ponuky;
 • rokovacie - verejní obstarávatelia rokujú priamo o podmienkach zákazky;
 • v prípade mimoriadne zložitých zákaziek, v súvislosti s ktorými verejný obstarávateľ diskutuje o požiadavkách a riešeniach so záujemcami prijatými do konania (tzv. súťažný dialóg).

Transparentnosť

Zaručuje sa zverejňovaním oznámení o verejných zákazkách v Úradnom vestníku EÚ a v databáze TED, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Všetky zverejnenia musia obsahovať rovnaké informácie, aby sa nezvýhodňoval žiadny záujemca. Obsahujú tieto informácie:

 • lehota na predkladanie ponúk;
 • jazyk(-y) ponuky;
 • kritériá zadávania a ich relatívna váha;
 • osvedčenia/dokumenty, ktoré sa majú pripojiť k ponuke s cieľom umožniť posúdenie vhodnosti uchádzača na vykonanie zákazky.

Zadanie zákazky

Zákazy sa zadávajú na základe:

 • ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (na základe kritérií, ako sú kvalita, cena, technická hodnota, pozáručný servis); alebo
 • najnižšej ceny.

Prahové hodnoty

Do pôsobnosti predpisu patria všetky verejné zákazky s hodnotou, ktorá je väčšia ako stanovená prahová hodnota. Prahové hodnoty sa vypočítavajú každé dva roky.

So zohľadnením pozmenení nariadenia (EÚ) č. 1336/2013 hlavné prahové hodnoty pre verejné zákazky na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb sú od 1. januára 2014 takéto:

Ústredné orgány štátnej správy

 • zákazky na práce, koncesie na práce, dotované zákazky na práce: 5 186 000 EUR;
 • všetky súťaže návrhov (napr. architektonické plány), všetky zákazky na poskytnutie služby dotované verejnými obstarávateľmi a všetky zákazky na poskytnutie služby týkajúce sa služieb uvedených v prílohe II A (okrem služieb výskumu a vývoja a určitých telekomunikačných služieb): 134 000 EUR;
 • zákazky na poskytnutie služby týkajúce sa služieb uvedených v prílohe II B a služieb výskumu a vývoja a určitých telekomunikačných služieb: 207 000 EUR;
 • všetky zákazky na dodávku tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré nepôsobia v oblasti obrany: 134 000 EUR;

Zákazky na dodávku tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia v oblasti obrany: i) týkajúce sa výrobkov uvedených v prílohe V: 134 000 EUR; ii) týkajúce sa iných výrobkov: 207 000 EUR.

Orgány podriadené ústredným orgánom štátnej správy

 • zákazky na práce, koncesie na práce, dotované zákazky na práce: 5 186 000 EUR;
 • všetky zákazky na služby, všetky súťaže návrhov, dotované zákazky na služby, všetky zákazky na dodávku tovaru: 207 000 EUR.

Smernica 2004/18/ES zostáva v platnosti do 18. apríla 2016, keď nadobudne účinnosť nová smernica (smernica 2014/24/EÚ), ktorá ju nahradí.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/18/ES

30. apríla 2004

31. januára 2006

Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/51/EHP

21. októbra 2005

31. januára 2006

Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2005

Smernica 2005/75/ES

9. decembra 2005

31. januára 2006

Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005

Nariadenie (ES) č. 2083/2005

1. januára 2006

-

Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005

Smernica 2006/97/ES

1. januára 2007

1. januára 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Nariadenie (ES) č. 1422/2007

1. januára 2008

-

Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007

Smernica 2009/81/ES

21. augusta 2009

21. augusta 2011

Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009

Nariadenie (ES) č. 1177/2009

1. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009

Nariadenie (EÚ) č. 1251/2011

1. januára 2012

-

Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011

Nariadenie (EÚ) č. 1336/2013

1. januára 2014

-

Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013

Následné zmeny a opravy smernice 2004/18/ES boli zapracované do základného textu. Táto konsolidovaná verzia slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014)

Posledná aktualizácia: 29.09.2014

Top