Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečenie presných výživových a zdravotných tvrdení o potravinách založených na dôkazoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zabezpečenie presných výživových a zdravotných tvrdení o potravinách založených na dôkazoch

Čoraz väčšie množstvo potravín označovaných a reklamovaných v Európskej únii (EÚ) používa výživové a zdravotné tvrdenia. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a uľahčenie ich výberu musia byť výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh, bezpečné a primerane označené.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách.

SÚHRN

Čoraz väčšie množstvo potravín označovaných a reklamovaných v Európskej únii (EÚ) používa výživové a zdravotné tvrdenia. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a uľahčenie ich výberu musia byť výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh, bezpečné a primerane označené.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom je zabezpečiť, aby výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách na označení, pri prezentácii a v reklame boli jasné a založené na dôkazoch, ktoré sú všeobecne prijímané vedeckou obcou.

Existuje široká škála látok, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny, vláknina a rastlinné a bylinné výťažky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré môže potravina obsahovať, a ktoré môžu byť predmetom tvrdenia. Nariadením sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov, poskytujú sa im potrebné informácie na vykonanie výberu na základe plnohodnotných vedomostí o faktoch a vytvárajú sa rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž v potravinárskom priemysle.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia (EK) musí zostaviť nutričné profily a podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách a zohľadniť pri tom:

 • množstvo živín a iných látok, ktoré potravina obsahuje, ako sú:
  • *mastné kyseliny;
  • *nasýtené mastné kyseliny;
  • *transmastné kyseliny;
  • cukry a
  • soľ;
 • úlohu a dôležitosť potraviny v strave vo všeobecnosti alebo v strave rizikových skupín, ako sú deti;
 • prítomnosť živín, ktoré majú vedecky dokázaný účinok na zdravie.

Zdravotné tvrdenia by nemali:

 • byť nepravdivé, nejednoznačné alebo zavádzajúce;
 • viesť k pochybnostiam o bezpečnosti alebo výživovej primeranosti iných potravín;
 • nabádať k nadmernej konzumácii;
 • naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže vo všeobecnosti poskytnúť primerané množstvo živín;
 • naznačovať, že zdravotný stav možno ovplyvniť nekonzumovaním potraviny;
 • odkazovať na mieru alebo objem straty váhy;
 • odkazovať na odporúčania jednotlivých zdravotníckych odborníkov.

Používanie výživových a zdravotných tvrdení sa povolí, len ak sa preukáže, že prítomnosť, neprítomnosť alebo znížený obsah látky v potravine má pozitívny účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými údajmi. Takéto látky musia byť v množstve, ktoré sa dá primerane spotrebovať, a v množstve, ktoré vyvoláva želaný účinok.

Zdravotné tvrdenia sa povoľujú len v prípade, že sú na označení uvedené tieto informácie:

 • cieľové obyvateľstvo tvrdenia;
 • údaj poukazujúci na dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu;
 • množstvo potraviny a spôsob konzumácie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie tvrdeného pozitívneho účinku;
 • údaj určený osobám, ktoré by sa mali vyhnúť konzumácii tejto potraviny (napr. tehotné ženy);
 • varovanie pri výrobkoch, ktoré môžu pri nadmernej konzumácii predstavovať zdravotné riziko;
 • v prípade tvrdenia o znížení rizika ochorenia, údaj, že ochorenie má viacero rizikových faktorov a že zmena jedného z týchto rizikových faktorov môže, ale nemusí mať pozitívny účinok;
 • akékoľvek ďalšie podmienky alebo obmedzenia používania.

Zdravotné tvrdenia na základe všeobecne prijatých vedeckých údajov, ktorým priemerný spotrebiteľ dobre rozumie, môžu byť z postupu povoľovania vyňaté.

Nápoje obsahujúce viac ako 1,2 % alkoholu nesmú používať zdravotné ani výživové tvrdenia, odkazujú len na zníženie objemu alkoholu alebo energetického obsahu.

Žiadosť o povolenie

Výrobca musí predložiť žiadosť príslušnej krajine Európskej únie (EÚ), ktorá ju zašle Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). EK následne prijme rozhodnutie o použití tvrdenia na základe stanoviska úradu EFSA.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. júla 2007.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Mastné kyseliny: mastné kyseliny sú základnou jednotkou molekúl tuku. Obsahujú uhlík, vodík a kyslík.

*Nasýtené mastné kyseliny: čím viac sú atómy vodíka naviazané na každý atóm uhlíka, tým je mastná kyselina nasýtenejšia. Príklady zdrojov nasýtených mastných kyselín: kokosový olej, tučné mäsá a kakaové maslo.

*Transmastné kyseliny: keď sa na nenasýtené tuky uplatní proces hydrogenácie (napríklad pri výrobe margarínu), vytvárajú sa transmastné kyseliny. Proces hydrogenácie bol vyvinutý s cieľom predísť rýchlemu skazeniu tukov. Často sa nachádzajú v komerčne vyrábaných pekárenských výrobkoch.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1924/2006

19. januára 2007

1. júla 2007

Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 - 25

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 107/2008

4. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 8 - 10

Nariadenie (ES) č. 109/2008

4. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 14 - 15

Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011

12. decembra 2011

-

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18 - 63

Nariadenie (EÚ) č. 1047/2012

29. novembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 36 - 37

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 11 - 16).

Posledná aktualizácia 06.08.2015

Top