Help Print this page 
Title and reference
Bezpečnosť výrobkov - všeobecné pravidlá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť výrobkov - všeobecné pravidlá

Cieľom EÚ je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa, keď verejnosť nakupuje tovar určený na predaj v Európe.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

SÚHRN

Cieľom EÚ je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa, keď verejnosť nakupuje tovar určený na predaj v Európe.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Firmám sa v nej ukladá povinnosť zaisťovať, aby položky na predaj boli bezpečné, a prijať nápravné opatrenia, ak sa zistí, že nie sú bezpečné.

Zavádza sa systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečenstvách vznikajúcich z používania spotrebiteľských výrobkov*. Vnútroštátne orgány si vďaka nemu môžu rýchlo vymieňať informácie o akýchkoľvek opatreniach, ktoré sa prijmú s cieľom stiahnuť takéto výrobky z predaja.

HLAVNÉ BODY

Výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ, musia byť bezpečné.

Musia byť na nich uvedené informácie, ktoré umožňujú ich vysledovanie, napr. totožnosť výrobcu a označenie výrobku. Ak je to potrebné na zaistenie bezpečného používania, k výrobkom musia byť pripojené varovania a informácie o akýchkoľvek súvisiacich rizikách.

Výrobok sa považuje za bezpečný, ak spĺňa osobitné vnútroštátne požiadavky alebo normy EÚ. Ak neexistujú žiadne takéto požiadavky ani normy, posúdenie bezpečnosti sa musí zakladať na:

usmerneniach Komisie;

osvedčených postupoch v danom sektore;

aktuálnych vedeckých poznatkoch a technológiách;

opodstatnených očakávaniach spotrebiteľov o bezpečnosti.

Vnútroštátne orgány vymáhania práva majú právomoc monitorovať bezpečnosť výrobkov a prijímať vhodné opatrenia voči nebezpečným položkám.

Systém na rýchlu výmenu informácií, ktorý spravuje Komisia, umožňuje vnútroštátnym orgánom rýchlo varovať orgány v iných štátoch o akýchkoľvek výrobkoch, ktoré predstavujú závažné zdravotné a bezpečnostné riziko. Osobitné pravidlá boli zavedené pre potraviny, farmaceutické prípravky a lekárske zariadenia.

Pri využívaní systému na rýchlu výmenu informácií musia vnútroštátne orgány poskytnúť informácie na identifikáciu položky a jej dostupnosti v ostatných častiach Európy, podrobnosti o rizikách, ktoré predstavuje, a akékoľvek opatrenia prijaté na ochranu verejnosti.

Komisia môže prijať rýchle opatrenia na úrovni celej EÚ v dĺžke až jedného roka (s možnosťou obnovy), ak určitý výrobok predstavuje závažné riziko.

Právny predpis sa neuplatňuje na starožitnosti ani na položky, ktoré treba opraviť alebo obnoviť.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 15. januára 2002.

HLAVNÉ POJMY

*Výrobok - akákoľvek položka určená na predaj spotrebiteľom alebo položka, ktorú budú pravdepodobne spotrebitelia používať bez ohľadu na to, či je nová, používaná, alebo obnovená.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/95/ES

15. januára 2002

15. januára 2004

Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 - 17

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 765/2008

1. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 - 47

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

SÚVISIACE AKTY

2010/15/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2010, s. 1 - 64)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2009, s. 11 - 14)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (KOM(2008) 905 v konečnom znení zo 14. januára 2009).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES (COM(2013) 78 final z 13. februára 2013)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhovom dohľade nad výrobkami, ktorým sa menia smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013) 75 final z 13. februára 2013)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top