Help Print this page 
Title and reference
Všeobecné pravidlá bezpečnosti výrobkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Všeobecné pravidlá bezpečnosti výrobkov

Európske právne predpisy zabezpečujú vysokú a jednotnú ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Výrobky, ktoré vstupujú na vnútorný trh, musia spĺňať všeobecné bezpečnostné podmienky. Európska únia (EÚ) vytvorila systém rýchleho varovania (RAPEX) o výrobkoch, ktoré predstavujú pre spotrebiteľov vážne riziko.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [Ú. v. ES L 11, 15.1.2002].

SÚHRNY

Táto smernica sa uplatňuje, ak neexistujú osobitné európske právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti určitého typu výrobkov alebo ak tieto osobitné (sektorové) právne predpisy majú medzery. Bez toho, aby boli dotknuté jej ustanovenia, smernica uplatňuje aj ustanovenia smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky.

Požiadavka všeobecnej bezpečnosti

Smernica vyžaduje všeobecnú bezpečnosť všetkých výrobkov, ktoré sú uvedené na trh a určené spotrebiteľom alebo ktoré spotrebitelia môžu využiť, vrátane výrobkov, ktoré spotrebitelia využijú ako súčasť služby. Použité výrobky, ktoré majú starožitnú hodnotu alebo ich treba opraviť, nepodliehajú tejto požiadavke.

Bezpečný výrobok je taký výrobok, ktorý nepredstavuje žiadne riziko, prípadne len minimálne riziko (v súlade s používaním výrobku), pričom toto riziko je prijateľné a v súlade s vysokou úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti osôb.

Výrobok sa považuje za bezpečný, ak dodržiava bezpečnostné ustanovenia určené v európskych právnych predpisoch, alebo pokiaľ preň neexistujú pravidlá, dodržiava osobitné vnútroštátne zákony členského štátu o obchodovaní. Výrobok možno taktiež označiť za bezpečný, ak je v súlade s európskymi normami vytvorenými podľa postupu opísaného v danej smernici. Ak príslušné zákony či normy neexistujú, zhoda výrobku s kritériami bezpečnosti sa posudzuje podľa:

 • nezáväzných vnútroštátnych predpisov (vyplývajúcich z prevzatia iných príslušných európskych predpisov), odporúčaní Komisie (ktorými sa stanovujú usmernenia na posudzovanie bezpečnosti výrobkov);
 • predpisov členského štátu v oblasti výroby alebo obchodovania;
 • zásad správnej praxe v oblasti bezpečnosti a zdravia;
 • aktuálnej úrovne poznatkov a technológie;
 • predpokladaných očakávaní spotrebiteľa týkajúcich sa bezpečnosti.

Povinnosti výrobcov a distributérov

Výrobcovia musia na trh uvádzať výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti. Ich ďalšie povinnosti:

 • poskytnúť spotrebiteľom užitočné informácie, ktoré im umožnia posúdiť riziká spojené s produktom, keď takéto riziká nie sú okamžite viditeľné;
 • prijať vhodné opatrenia na predchádzanie týmto rizikám (napr. stiahnutie výrobkov z trhu, upozornenie spotrebiteľov, stiahnutie už dodaných výrobkov od spotrebiteľov atď.).

Distributéri sú povinní:

 • dodať výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti;
 • sledovať bezpečnosť výrobkov uvedených na trh;
 • dodať potrebnú dokumentáciu na spätné vyhľadávanie výrobkov.

V prípade, keď výrobcovia a distributéri zistia, že určitý výrobok je nebezpečný, musia o tom informovať príslušné orgány a podľa potreby s nimi spolupracovať. Povinnosť informovať o takýchto prípadoch je presnejšie opísaná v prílohe I k smernici.

Povinnosti členských štátov

Členské štáty zabezpečujú, že výrobcovia a distributéri dodržiavajú svoje povinnosti. Vytvárajú orgány, ktorých úlohou je:

 • kontrolovať súlad výrobkov s požiadavkou bezpečnosti;
 • pristúpiť k primeraným krokom v prípade výrobkov predstavujúcich riziko (napr. zákaz obchodovania) a informovať' o nich Komisiu.

Členské štáty ustanovujú pravidlá udeľovania sankcií za porušenia ustanovení a dohliadajú na to, aby spotrebitelia mali k dispozícii systém sledovania sťažností.

Úloha Komisie

Komisia zohľadňuje požiadavku všeobecnej bezpečnosti pri vymedzovaní mandátov európskych normalizačných orgánov a uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie odkazy na európske predpisy, ktoré umožňujú vytvárať súlad s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti. Spravuje systém rýchleho varovania RAPEX a môže prijímať núdzové opatrenia v spolupráci s členskými štátmi.

Systém RAPEX – rýchly zásah v prípade výrobkov predstavujúcich vážne riziko

Členské štáty identifikujú výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť. Prijímajú opatrenia rýchleho zásahu v záujme ochrany spotrebiteľov. Ak dôjde k takejto situácii, členské štáty o nej ihneď informujú Komisiu prostredníctvom systému RAPEX. Tento systém umožňuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou. Pomáha obmedziť alebo zastaviť distribúciu nebezpečných výrobkov. Postupy na používanie systému RAPEX sú opísané v prílohe II k danej smernici.

Potravinárske, farmaceutické a zdravotnícke výrobky sa spravujú v rámci iných zásahových systémov.

V prípade, že členské štáty využívajú systém RAPEX, musia Komisii poskytnúť najmenej tieto informácie:

 • informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
 • opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane kompletnej dokumentácie potrebnej na jeho posúdenie;
 • prijaté opatrenia;
 • informácie o distribúcii výrobku.

Komisia môže tiež podniknúť rýchle kroky na európskej úrovni, ak zistí, že určitý výrobok predstavuje vážne riziko. Po konzultácii s členskými štátmi môže prijať rozhodnutia, ktoré budú platiť jeden rok, s možnosťou predĺženia platnosti o rovnaké obdobie. Prostredníctvom rozhodnutí môže predovšetkým:

 • predpísať osobitné požiadavky bezpečnosti;
 • zakázať používanie určitých látok alebo
 • nariadiť producentom umiestňovať upozornenia na výrobky.

Komitológia

Pri prijímaní núdzových opatrení a rozhodnutí týkajúcich sa normalizácie Komisii pomáha regulačný výbor pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov.

Pri riešení ďalších otázok v spojitosti s danou smernicou Komisii takisto pomáha poradný výbor pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov.

Transparentnosť

Verejnosti by sa mali poskytnúť informácie o rizikách týkajúcich sa určitého výrobku. V opodstatnených prípadoch sa čiastočne oslobodzuje od povinnosti mlčanlivosti.

Kontext

Táto smernica nadväzuje na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 29. marca 2000 o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní smernice 92/59/EHS o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. K 15. januáru 2004 sa ňou ruší smernica 92/59/EHS o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2001/95/ES [postup prijatia: spolurozhodovanie COD/2000/0073]

15.1.2002

15.1.2004

Ú. v. ES L 11, 15.1.2002

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES)č. 765/2008

1.1.2010

-

Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008

Nariadenie (ES)č. 596/2009

7.8.2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Text s významom pre EHP) [Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2009].

Komisia uverejňuje názvy a odkazy na normy harmonizované podľa smernice 2001/95/ES.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 14. januára 2009 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [ KOM(2008) 905 v konečnom znení – neuverejnená v úradnom vestníku].

Od nadobudnutia účinnosti smernice 2001/95/ES sa zvýšila účinnosť rámca Spoločenstva pre bezpečnosť výrobkov. Vďaka európskemu systému výmeny informácií a výstrah bolo možné stiahnuť z trhu množstvo nebezpečných výrobkov. Stále však zostáva priestor na vylepšenia s cieľom zabezpečiť úplnú ochranu spotrebiteľov. Predmetná správa určuje priority v týchto oblastiach:

 • bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich spätné vyhľadávanie, tým, že sa posilní požiadavka označenia výrobkov zo strany producentov alebo distributérov;
 • dohľad nad trhom, ktorý na jednej strane umožní lepšia koordinácia členských štátov založená na výmene informácií a správnej praxe (vrátane colnej spolupráce). A na strane druhej ho posilní zapojenie medzinárodných, regionálnych alebo vnútroštátnych organizácií tretích krajín do systému RAPEX;
 • normalizácia, v rámci ktorej sa zjednodušia postupy týkajúce sa vybraných kategórií výrobkov a zavedie sa požiadavka súladu týchto noriem so všeobecnými požiadavkami bezpečnosti;
 • núdzové opatrenia v rámci systému rýchleho varovania by mohli platiť definitívne s cieľom stiahnuť nebezpečné výrobky.

Pôsobnosť smernice 2001/95/ES sa taktiež týka služieb poskytovaných spotrebiteľom. Smernicu prebrali do svojho práva všetky členské štáty.

RAPEX

Rozhodnutie Komisie 2010/15/EÚ zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú usmernenia na riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 a na riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) [Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2010].

Komisia prijíma nové usmernenia s cieľom zjednodušiť riadenie systému RAPEX a oznamovacieho postupu o nebezpečných výrobkoch. Tieto usmernenia sú určené vnútroštátnym úradom zodpovedným za dohľad nad trhom.

OSOBNÉ HUDOBNÉ PREHRÁVAČE

Rozhodnutie Komisie 2009/490/ES z 23. júna 2009 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia podľa európskych noriem spĺňať osobné hudobné prehrávače v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (Text s významom pre EHP) [Ú. v. EÚ L 161, 24.6.2009].

Komisia stanovila požiadavky bezpečnosti s cieľom zabrániť tomu, aby hladiny zvuku v osobných hudobných prehrávačoch spôsobovali poškodenie sluchu spotrebiteľov, ktorí ich používajú za normálnych podmienok. Tieto požiadavky treba zohľadniť pri navrhovaní a vyrábaní osobných hudobných prehrávačov. Vychádzajú z nich príslušné normy, ktoré vypracúvajú normalizačné orgány. Na výrobky je takisto potrebné umiestňovať upozornenia s cieľom varovať spotrebiteľov pred možnými rizikami.

ZAPAĽOVAČE

Rozhodnutie Komisie 2009/298/ES z 26. marca 2009, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh [oznámené pod číslom K(2009) 2078] (Text s významom pre EHP).

Rozhodnutie Komisie 2006/502/ES (zmenené a doplnené rozhodnutiami 2007/231/ES a 2008/322/ES) z 11. mája 2006, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh (Text s významom pre EHP) [Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006].

Nesprávne používanie zapaľovačov ako hračiek malými deťmi spôsobuje v EÚ 1 500 až 1 900 zranení a 34 až 40 úmrtí ročne. Na predchádzanie takýmto nehodám existujú zabezpečenia proti použitiu deťmi, ktoré sú už niekoľko desiatok rokov povinné v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Zavedenie požiadaviek na bezpečnosť detí v Spojených štátoch umožnilo znížiť počet nehôd o 60 %.

Komisia v rámci úsilia o predchádzanie ďalším nehodám prijala 11. mája 2006 rozhodnutie 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh.

Rozhodnutie Komisie 2008/357/ES z 23. apríla 2008 o osobitných požiadavkách na bezpečnosť detí, ktoré musia podľa európskych noriem spĺňať zapaľovače v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES [Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2008].

Požiadavky na bezpečnosť detí v súvislosti so zapaľovačmi sa musia určovať podľa ustanovení článku 4 smernice 2001/95/ES s cieľom požiadať normalizačné orgány o revíziu normy EN 13869 a uverejniť revidovanú normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie stanovuje požiadavky na bezpečnosť, na základe ktorých má Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) zrevidovať normu EN 13869 týkajúcu sa zabezpečenia zapaľovačov a metód testovania.

CIGARETY

Rozhodnutie Komisie 2008/264/ES z 25. marca 2008 o požiadavkách na požiarnu bezpečnosť, ktoré musia podľa európskych noriem spĺňať cigarety v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES [Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008].

Zapálené cigarety ponechané bez dozoru predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov. Odhaduje sa, že táto nedbanlivosť má v Európe na svedomí asi 1 000 úmrtí ročne. Existujú však technické riešenia na spomalenie, ba dokonca zastavenie spaľovania, čo možno dosiahnuť tým, že sa do cigaretového papiera v odstupoch vložia prúžky papiera. Vďaka tejto technike zapálená cigareta bez dozoru vo väčšine prípadov sama vyhasne pre nedostatok vzduchu.

Rozhodnutie stanovuje požiadavky na bezpečnosť, na základe ktorých Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) môže vyhovieť výzve na prijatie normy týkajúcej sa zníženia vznietivosti cigariet. Požiadavka bezpečnosti cigariet vychádza zo smernice 2001/95/ES.

Účinnosť normy sa overí prostredníctvom kontroly vzorky cigariet uvedených na trh s cieľom zaznamenať najviac 25 % cigariet, ktoré vyhoria po celej svojej dĺžke.

DOJČATÁ A MALÉ DETI

Rozhodnutie Komisie 2010/9/EÚ zo 6. januára 2010 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy týkajúce sa kúpacích kruhov, kúpacích pomôcok a kúpacích vaničiek a stojanov pre dojčatá a malé deti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES [oznámené pod číslom K(2009) 10290] (Text s významom pre EHP).

Kúpacie výrobky pre dojčatá a malé deti musia spĺňať požiadavku všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Európske normalizačné orgány by preto mali stanoviť normy na bezpečnosť:

 • kúpacích sedadiel, ktoré sa používajú len pre deti, ktoré vedia bez pomoci vzpriamene sedieť, ale ešte nevedia stáť;
 • kúpacích pomôcok, ktoré slúžia na udržanie dieťaťa počas kúpania v šikmej polohe alebo v ľahu a používajú sa od narodenia, až dokiaľ dieťa nedokáže bez pomoci sedieť;
 • kúpacích vaničiek určených pre deti od narodenia do veku dvanástich mesiacov, tzn. výrobkov, ktoré sa umiestňujú do bežnej vane na kúpanie alebo na jej okraj, na podlahu alebo na stojan.

Rozhodnutie Komisie 2010/11/EÚ zo 7. januára 2010 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy týkajúce sa poistných zariadení montovaných spotrebiteľom a bezpečných pred deťmi na okná a balkónové dvere podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES [oznámené pod číslom K(2009) 10298] (Text s významom pre EHP).

Niektoré zariadenia na zablokovanie prístupu deťom umiestňované na okná alebo iné otvory sa predávajú vo forme súčiastok, ktoré spotrebiteľ sám montuje. Pre tieto mechanizmy určené deťom vo veku menej ako 51 mesiacov je potrebné prijať osobitné európske normy.

BIOCÍDY

Rozhodnutie Komisie 2009/251/CE zo 17. marca 2009, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali alebo nesprístupňovali na trhu (Text s významom pre EHP) [Ú. v. EÚ L 74, 20.3.2009].

Dimetylfumarát (DMF) je biocídna chemická látka na konzerváciu určitých spotrebiteľských predmetov počas ich skladovania alebo prepravy (nábytok, obuv, kožené oblečenie atď.). DMF môže spôsobiť vážne kožné problémy (kontaktná dermitída) a jeho škodlivé účinky potvrdili aj klinické testy.

Od 1. mája 2009 členské štáty dbajú na to, aby sa dodržiaval zákaz umiestňovania výrobkov obsahujúcich DMF na trh a jeho sprístupňovania. Výrobky, ktoré sú už na trhu, musia byť z neho stiahnuté a spotrebitelia musia byť informovaní o rizikách spojených s týmito výrobkami. Za výrobok obsahujúci DMF sa považuje taký výrobok, ktorý obsahuje viac ako 0,1 mg DMF na kg výrobku, alebo časť výrobku.

Rozhodnutie sa uplatňuje do 15. marca 2010 a jeho platnosť sa môže podľa potreby predĺžiť.

NÁVRH

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES. [ COM(2013)78 - nezverejnené v Úradnom vestníku].

Cieľom tohto návrhu je nahradiť smernicu 87/357/EHP o výrobkoch podobným potravinám a smernicu 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov novým nariadením o bezpečnosti spotrebných výrobkov. V navrhovanom nariadení sa zachováva základná zásada existujúcich právnych predpisov, podľa ktorej všetky spotrebné výrobky, ktoré sa uvedú alebo sprístupnia na trhu, musia byť bezpečné. Kladie však väčší dôraz na lepšiu identifikáciu a vysledovateľnosť výrobku. Výrazne sa zjednodušujú postupy tvorby nových alebo aktualizácie existujúcich noriem, pričom sa posilňuje úloha noriem v oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov.

Návrh je súčasťou balíka o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom, do ktorého patrí aj návrh nariadenia o dohľade nad jednotným trhom a viacročný akčný plán pre dohľad nad trhom na obdobie rokov 2013 - 2015. V akte o jednotnom trhu II, ktorý bol prijatý v roku 2012, sa balík v oblasti bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom potvrdzuje ako jedno z kľúčových opatrení pri zlepšovaní bezpečnosti výrobkov, ktoré sú v obehu v EÚ.

Posledná aktualizácia: 21.01.2014

Top