Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 96/59/ES – zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizuje sa ňou právo v oblasti zneškodňovania polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)* a dekontaminácie alebo zneškodňovania zariadení, ktoré ich obsahujú.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby:

 • sa čo najrýchlejšie zneškodnili použité PCB a PCT a zariadenia, ktoré ich obsahujú;
 • sa zostavili súpisy zariadení obsahujúcich viac ako päť litrov PCB a PCT, a aby sa ich sumáre zaslali Európskej komisii do troch rokov od prijatia tohto právneho predpisu;
 • spoločnosti zneškodňujúce PCB a PCT mali licenciu a aby viedli záznamy o množstve, pôvode a charaktere použitých PCB a PCT, ktoré im boli dovezené na zneškodnenie;
 • boli zavedené bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť akémukoľvek riziku požiaru v súvislosti s PCB a PCT alebo zariadeniami, ktoré ich obsahujú;
 • sa PCB a PCT nespaľovali na lodiach;
 • sa do transformátorov nedopĺňali PCB a PCT;
 • sa dekontaminovali transformátory obsahujúce viac ako 0,05 hmotnostných % PCB alebo PCT podľa podmienok stanovených v právnych predpisoch;
 • sa dekontaminovali zariadenia obsahujúce viac ako päť litrov PCB a PCT a/alebo aby sa zlikvidovali do konca roka 2010 okrem transformátorov obsahujúcich 0,05 % až 0,005 % hmotnostných % PCB alebo PCT, ktoré sa môžu zneškodniť po skončení ich životnosti.

Súpisy obsahujú:

 • meno a adresu držiteľa zariadenia;
 • umiestnenie a popis zariadenia;
 • množstvo PCB alebo PCT, ktoré sa v zariadení nachádza;
 • dátumy a spôsob naloženia so zariadením alebo jeho premiestnenie, ktoré už bolo vykonané alebo sa ešte len má vykonať;
 • dátum vyhlásenia.

Komisia:

 • stanovuje referenčné metódy merania obsahu PCB a PCT v kontaminovaných materiáloch;
 • stanovuje technické normy pre ostatné metódy zneškodnenia PCB a PCT;
 • sprístupňuje zoznam mien výrobcov elektrických zariadení, ako sú kondenzátory, odpory a indukčné cievky obsahujúce PCB a PCT;
 • v prípade potreby určuje menej nebezpečné náhrady za PCB a PCT.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. septembra 1996. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 16. marca 1998.

HLAVNÝ POJEM

*Polychlórované bifenyly (PCB) a polychlórované terfenyly (PCT) – skupina chemických zlúčenín vytvorených človekom, ktorých používanie bolo v minulosti veľmi rozšírené hlavne v elektrických zariadeniach. Na konci 70. rokov 20. storočia boli v mnohých krajinách zakázané pre obavy súvisiace so životným prostredím.

AKT

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31 – 35)

Následné zmeny smernice 96/59/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2001/68/ES zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú dve referenčné metódy pre meranie PCB podľa článku 10 písm. a) smernice Rady 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) [oznámené pod číslom dokumentu K(2001)107] (Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 31)

Posledná aktualizácia 24.05.2016

Top