Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konzervované mlieko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Konzervované mlieko

Čiastočne alebo úplne dehydrované konzervované mlieko určené na ľudskú spotrebu musí spĺňať osobitné ustanovenia vymedzené v smernici 2001/114/ES. Tieto ustanovenia dopĺňajú všeobecné pravidlá o označovaní potravín, ktoré sú vymedzené v európskych právnych predpisoch.

AKT

Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)).

SÚHRN

Konzervované mlieko sa vymedzuje na základe jeho zloženia a prípravných postupov, ktorým sa podrobuje, s cieľom presadzovať správne a nezavádzajúce obchodné používanie jeho označení.

Konzervované mlieko

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

  • čiastočne dehydrované mlieko (sladené alebo nesladené);
  • úplne dehydrované mlieko (s rôznymi hmotnostnými percentami tukov).

V smernici sa ďalej vymedzujú osobitné označenia, ktoré sa používajú v určitých krajinách a určitých jazykoch (pozri prílohu II tejto smernice).

Označovanie

Pri obchodovaní s výrobkami, ktoré sa riadia touto smernicou, sa musí dodržiavať súlad so smernicou o označovaní a prezentácii potravín. Na označení konzervovaného mlieka sa musia uvádzať tieto údaje:

  • hmotnostné percentá tuku (okrem kondenzovaného mlieka, sladeného kondenzovaného čiastočne odtučneného mlieka a sušeného odtučneného mlieka);
  • množstvo beztukovej sušiny v hmotnostných percentách (pre rôzne druhy čiastočne dehydrovaného mlieka);
  • spôsob riedenia alebo obnovenia (v prípade dehydrovaného mlieka);
  • informácia, podľa ktorej výrobok nie je určený ako potravina pre dojčatá do 12 mesiacov (v prípade dehydrovaného mlieka).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/114/ES

17.1.2002

17.7.2003

Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2002

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/61/ES

7.10.2007

31.8.2008

Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

Týmto nariadením sa zosúlaďujú existujúce vykonávacie právomoci Komisie ustanovené v piatich tzv. raňajkových smerniciach so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä s článkom 290, ktorý Komisii umožňuje prijímať delegované akty.

Posledná aktualizácia: 29.04.2014

Top