Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Konanie Európskej únie (EÚ) vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňuje na cezhraničné konania v občianskych a obchodných veciach s hodnotou sporu do 2 000 eur. Od roku 2009 je k dispozícii ako alternatíva k vnútroštátnym konaniam vo všetkých členských štátoch okrem Dánska.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

SÚHRN

Cieľom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ďalej len „európske konanie“) je zjednodušenie a zrýchlenie cezhraničných konaní s nízkou hodnotou sporu v občianskych a obchodných veciach a zníženie trov konania. Hodnota sporu (v čase doručenia na súd) nesmie prekročiť 2 000 eur. Rozsudky sú uznané a vykonateľné v ostatných krajinách EÚ bez potreby doložky vykonateľnosti. Európske konanie je alternatívou k možnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov krajín EÚ, a teda je voliteľné.

Rozsah pôsobnosti

Európske konanie sa uplatňuje vtedy, keď najmenej jeden účastník konania má bydlisko alebo obvyklý pobyt v inej krajine EÚ, než je krajina súdu, ktorému sa vec predložila.

Neuplatňuje sa na daňové, colné ani správne veci ani na zodpovednosť štátu pri výkone štátnej moci (acta jure imperii) alebo napr. na:

osobný stav alebo právnu spôsobilosť fyzických osôb;

otázky rodinného práva;

konkurzné konania;

sociálne zabezpečenie;

rozhodcovské konanie;

pracovné právo;

nájom majetku s výnimkou peňažných pohľadávok;

porušenia práva na súkromie a práv na ochranu osobnosti (napr. poškodenie dobrého mena).

Konanie

Európske konanie nenariaďuje účasť advokáta a funguje takto:

Podanie návrhu na uplatnenie pohľadávky

Návrh na uplatnenie pohľadávky sa predkladá priamo na príslušnom súde prostredníctvom tlačiva (tlačivo A - v prílohách k nariadeniu), v ktorom sa uvádzajú podrobnosti sporu, vymáhaná suma atď. Ak je pohľadávka neprípustná (pozri v ďalšom texte), súd pošle navrhovateľovi oznámenie; ak pohľadávka nie je vzatá späť, súd koná v súlade s príslušným procesným právom daného členského štátu.

Oprava a/alebo doplnenie tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky

Ak navrhovateľ neposkytol dostatok informácií, odošle sa mu druhé tlačivo (tlačivo B) na poskytnutie chýbajúcich informácií do stanoveného termínu. Návrh na uplatnenie pohľadávky sa zamietne, ak navrhovateľ mešká alebo ak je návrh jednoznačne neopodstatnený alebo neprípustný.

Oznámenie odporcovi

Po doručení vyplneného návrhu na uplatnenie pohľadávky súd pripraví vzorové tlačivo na odpoveď (tlačivo C), ktoré pošle odporcovi do 14 dní spolu s kópiou tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky a všetkými podpornými dokumentmi. Tieto dokumenty sa musia poslať poštou a ich doručenie musí byť doložené potvrdením o prijatí s uvedením dátumu; ak to nie je možné, môžu sa použiť iné doručovacie metódy.

Odpoveď odporcu

Odporcovi plynie od dátumu doručenia tlačiva na odpoveď 30-dňová lehota na odoslanie odpovede. Súd do 14 dní od doručenia tejto odpovede pošle kópiu navrhovateľovi spolu so všetkými príslušnými podpornými dokumentmi.

Akákoľvek protipohľadávka odporcu (prostredníctvom tlačiva A) sa doručí navrhovateľovi, ktorý má 30 dní na odoslanie odpovede. Ak protipohľadávka presahuje 2 000 eur, pohľadávka a protipohľadávka sa rieši v súlade s príslušným právom uplatniteľným v členskom štáte, v ktorom sa konanie vedie.

Rozsudok a lehoty

Súd musí vyniesť rozsudok do 30 dní od doručenia odpovede odporcu (alebo navrhovateľa, ak sa predloží protipohľadávka). Môže požiadať o doplňujúce informácie, ktoré sa poskytnú do 30 dní, a/alebo vykonať dôkazy alebo predvolať strany na pojednávanie (pozri v ďalšom texte), ktoré sa takisto uskutoční do 30 dní od predvolania. Aj v týchto prípadoch súd vynesie rozsudok do 30 dní, avšak od dátumu doručenia požadovaných informácií alebo od dátumu konania pojednávania.

Súd vynesie rozsudok aj v prípade, že strany neodpovedajú v stanovenej lehote. V krajine EÚ výkonu sa nesmie skúmať vecná stránka rozsudku. Na žiadosť jednej zo strán môže súd vydať osvedčenie o rozsudku (bez dodatočných nákladov) prostredníctvom tlačiva D.

Pojednávanie

Pojednávanie sa uskutoční, len ak je to nevyhnutné alebo ak o to požiadala jedna zo strán. Táto žiadosť môže byť zamietnutá, ak pojednávanie zjavne nie je potrebné pre spravodlivé vedenie konania. Pojednávanie sa môže uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo pomocou inej podobnej technológie.

Vykonávanie dôkazov

Súd určí rozsah vykonávania dôkazov potrebných na vynesenie rozsudku a spôsoby ich vykonávania, pričom využije najjednoduchšiu a najmenej nákladnú metódu.

Vykonanie rozsudku

V súlade s právom členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva, strana, ktorá požaduje výkon, predloží originálnu kópiu rozsudku a osvedčenia (tlačivo D) preložené do jazyka členského štátu výkonu. Nevyžaduje sa žiadna záruka, kaucia ani vklad akéhokoľvek druhu z dôvodu, že navrhovateľ je cudzím štátnym príslušníkom alebo že nemá bydlisko alebo pobyt v krajine EÚ výkonu. Navrhovateľ nemusí mať v členskom štáte výkonu oprávneného zástupcu alebo inú poštovú adresu, ako je adresa súdneho exekútora príslušného na výkon rozsudku.

Zamietnutie výkonu

Súd v členskom štáte výkonu môže na žiadosť odporcu zamietnuť výkon rozsudku v týchto prípadoch:

ak je rozsudok nezlučiteľný s predošlým rozsudkom, ktorý sa týkal toho istého predmetu sporu medzi tými istými stranami;

ak bol predošlý rozsudok vydaný v krajine EÚ výkonu alebo spĺňa podmienky potrebné na jeho uznanie v členskom štáte výkonu;

ak táto nezlučiteľnosť nebola a nemohla byť vznesená ako námietka v konaní, v ktorom bol vydaný rozsudok v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu.

Ak strana napadne rozsudok v európskom konaní, členský štát výkonu môže obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia, podmieniť výkon poskytnutím určitej záruky alebo v niektorých prípadoch môže vykonávacie konanie prerušiť.

Opravný prostriedok

Opravný prostriedok proti rozsudku je možné podať, ak to povoľuje právo členského štátu konajúceho vo veci.

Preskúmanie

Odporca môže požiadať o preskúmanie rozsudku príslušný súd, ktorý vyniesol rozsudok, ak:

tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky alebo predvolanie na pojednávanie bolo doručené spôsobom bez potvrdenia o doručení do vlastných rúk odporcu a doručenie sa bez zavinenia odporcu neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby si mohol pripraviť obhajobu, alebo

odporcovi zabránila vo vznesení námietky voči pohľadávke vyššia moc bez zavinenia na jeho strane.

V týchto prípadoch sa od odporcu očakáva rýchla odozva. Ak je preskúmanie odôvodnené, pôvodný rozsudok je neplatný.

Súd od strán nepožaduje, aby vykonali akékoľvek právne posúdenie pohľadávky. V prípade potreby súd informuje strany o procesnoprávnych otázkach a vždy keď je to vhodné, sa snaží dosiahnuť zmier medzi nimi.

Jazyky a preklady

Návrh na uplatnenie pohľadávky sa musí predložiť v jazyku súdu, a to isté platí pre odpoveď, akúkoľvek protipohľadávku, akýkoľvek opis príslušných podporných dokumentov, významné dokumenty atď.

Trovy

Trovy konania znáša strana, ktorá nemala v konaní úspech. Súd neprisúdi úspešnej strane trovy konania, ktoré sú neúčelné alebo ktoré sú neprimerané voči pohľadávke.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 861/2007

1.8.2007. Uplatňuje sa od 1.1.2009 (článok 25: od 1.1.2008)

-

Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s.1 - 22

Pozmenenie

-

-

Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 118

Neskoršie úpravy a zmeny nariadenia (ES) 861/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 10.09.2015

Top