Help Print this page 
Title and reference
Smerovanie k všeobecnej politike boja proti počítačovej trestnej činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smerovanie k všeobecnej politike boja proti počítačovej trestnej činnosti

Ako sa internet stáva súčasťou nášho bežného života, tak aj používateľ internetu sa vystavuje páchateľom trestných činov, ktorí často pôsobia z iných kontinentov. Európska komisia v roku 2007 v súvislosti s prudkým nástupom počítačovej trestnej činnosti* pripravila pôdu na komplexnú politiku boja proti tejto kriminalite.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu výboru regiónov - Smerovanie k všeobecnej politike boja proti počítačovej trestnej činnosti [KOM(2007) 267 v konečnom znení z 22. mája 2007]

SÚHRN

Ako sa internet stáva súčasťou nášho bežného života, tak aj používateľ internetu sa vystavuje páchateľom trestných činov, ktorí často pôsobia z iných kontinentov. Európska komisia v roku 2007 v súvislosti s prudkým nástupom počítačovej trestnej činnosti* pripravila pôdu na komplexnú politiku boja proti tejto kriminalite.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Oznámenie malo priniesť všeobecnú politiku na lepšiu koordináciu boja proti počítačovej trestnej činnosti.

HLAVNÉ BODY

Cieľ a opatrenia

Išlo o posilnenie boja proti počítačovej trestnej činnosti na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom týchto opatrení:

1.

lepšia operačná spolupráca pri presadzovaní práva vďaka posilneniu a vyjasneniu povinností Europolu, Eurojustu a iných štruktúr;

2.

koordinované a vzájomne prepojené programy odborného vzdelávania orgánov presadzujúcich právo a súdnych orgánov v krajinách EÚ, ako je napríklad Europol, Eurojust, Európska policajná akadémia a Európska sieť odbornej justičnej prípravy;

3.

lepšia politická spolupráca a koordinácia medzi krajinami EÚ vytvorením permanentného kontaktného miesta EÚ pre výmenu informácií a platformu odborného vzdelávania EÚ v oblasti počítačovej trestnej činnosti;

4.

politická a právna spolupráca s nečlenskými krajinami EÚ prostredníctvom Dohovoru Rady Európy z roku 2001 o počítačovej kriminalite (a jeho dodatkového protokolu), Lyonsko-rímskej skupiny G8 o trestnej činnosti páchanej modernými technológiami a projektov pod vedením Interpolu;

5.

kvalitnejší dialóg medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom budovať vzájomnú dôveru a vymieňať si príslušné informácie;

6.

štandardizácia právnych predpisov a definícií v krajinách EÚ z oblasti počítačovej trestnej činnosti;

7.

vytvorenie meradiel/ukazovateľov rozsahu počítačovej trestnej činnosti;

8.

zvyšovanie informovanosti o nebezpečenstvách a nákladoch súvisiacich s počítačovou trestnou činnosťou;

9.

výskumné programy EÚ, napríklad v rámci Interného bezpečnostného fondu - polícia.

ÚSPECHY

Ako úspech možno uviesť:

smernicu o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online a detskej pornografii,

smernicu o útokoch proti informačným systémom (2013).

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Európskej komisie venovaných počítačovej trestnej činnosti.

KONTEXT

V článku 68 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2009, sa oficiálne uznáva významná úloha Európskej rady pri tvorbe právnych predpisov v oblasti vnútorných záležitostí. To umožňuje dopĺňať boj proti počítačovej trestnej činnosti prostredníctvom právnych predpisov EÚ a širších iniciatív.

HLAVNÝ POJEM

Počítačové trestné činy: trestné činy spáchané prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a informačných systémov alebo proti takýmto sieťam a systémom.

Možno ich rozdeliť na 3 formy:

tradičné formy trestnej činnosti, ale s využitím internetu na páchanie trestných činov (napríklad podvodu alebo falšovania). Môže ísť od krádeže identity až po phishing (keď páchatelia trestnej činnosti online vytvoria falošnú webovú lokalitu banky, aby od zákazníkov podvodne vylákali heslá alebo údaje s cieľom odcudziť ich peniaze). Internet zmenil aj medzinárodný obchod s drogami, zbraňami a ohrozenými druhmi,

zverejňovanie nelegálneho obsahu, ako napríklad materiálov podnecujúcich k terorizmu, násiliu, rasizmu, xenofóbii alebo sexuálnemu zneužívaniu detí,

trestná činnosť špecifická pre elektronické siete - nové trestné činy často veľkého dosahu a rozsahu, ktoré boli v ére pred internetom neznáme. Páchatelia útočia na informačné systémy, čím niekedy ohrozia najdôležitejšiu informačnú infraštruktúru štátu, a teda aj občanov. Tieto útoky môžu prebiehať pomocou „botnetov“ (skratka pre „robotické siete“), keď páchatelia rozširujú „malvér“ (škodlivý softvér), ktorý po spustení zmení počítač používateľa na „robota“. Sieť takto infikovaných počítačov sa potom použije na páchanie trestných činov bez vedomia používateľov.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor [JOIN (2013) 1 final zo 7. februára 2013]

Posledná aktualizácia: 26.05.2015

Top