Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika EÚ o azyle a migrácii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Štatistika EÚ o azyle a migrácii

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 862/2007 – štatistika EÚ o migrácii a medzinárodnej ochrane

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pre celú EÚ pravidlá na zber a tvorbu štatistiky o migrácii (vysťahovalectvo* a prisťahovalectvo*), medzinárodnej ochrane (azyl), zákonnej a nezákonnej migrácii* a o návratoch z EÚ a krajín EZVO.

HLAVNÉ BODY

Štatistické požiadavky

V nariadení sa stanovujú štatistické požiadavky pre rôzne kategórie údajov:

V prípade medzinárodnej migrácie musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

prisťahovalcoch na ich územie;

vysťahovalcoch z ich územia;

osobách s obvyklým pobytom na ich území;

osobách, ktoré získali občianstvo.

V prípade povolení na pobyt a pobytu občanov nepochádzajúcich z EÚ musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

vydaných povoleniach na pobyt a povoleniach vydaných z dôvodu zmeny prisťahovaleckého stavu alebo dôvodu zostať;

počte platných povolení na pobyt a povolení na dlhodobý pobyt.

V prípade medzinárodnej ochrany musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

osobách žiadajúcich o medzinárodnú ochranu;

deťoch bez sprievodu žiadajúcich o medzinárodnú ochranu;

čakajúcich žiadostiach o medzinárodnú ochranu;

stiahnutých žiadostiach o azyl;

zamietnutých žiadostiach o medzinárodnú ochranu;

udeleniach postavenia utečenca, doplnkovej ochrany, medzinárodnej humanitárnej a dočasnej pomoci;

žiadostiach, rozhodnutiach a presunoch na základe nariadenia Dublin III;

osobách využívajúcich presídlenie*.

V prípade zabránenia nezákonnému vstupu a pobytu a návratov musia krajiny EÚ poskytnúť štatistické údaje o počte:

občanov nepochádzajúcich z EÚ, ktorým bol zamietnutý vstup na ich vonkajších hraniciach;

občanov nepochádzajúcich z EÚ, v prípade ktorých sa zistil nelegálny pobyt na ich území;

správnych alebo súdnych rozhodnutiach, ktoré ukladajú povinnosť opustiť ich územie;

občanov nepochádzajúcich z EÚ, ktorí sa vrátili po vydaní príkazu na opustenie krajiny.

Zdroje údajov

Štatistické údaje sú založené na mnohých zdrojoch vrátane:

záznamov zo správnych alebo súdnych konaní;

registrov obyvateľov alebo registrov súvisiacich so správnymi konaniami;

sčítaní obyvateľov;

výberových zisťovaní.

Štatistické údaje sú vo všeobecnosti rozdelené podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti alebo krajiny narodenia. Údaje sa však tiež zhromažďujú aj v rámci iných kategórií, ako je dôvod vydania povolenia na pobyt alebo krajina predchádzajúceho či nasledujúceho pobytu v súvislosti s údajmi o migrácii.

Vykonávanie

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní nariadenia každé tri roky. V správe za rok 2015 boli zistené zlepšenia v dostupnosti údajov, úplnosti, kvalite a načasovaní.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. augusta 2007.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

* Vysťahovalectvo – konanie, pomocou ktorého osoba, ktorá mala predtým pobyt v krajine EÚ, zmení krajinu svojho pobytu na obdobie, ktoré trvá alebo sa očakáva že bude trvať minimálne 12 mesiacov.

* Prisťahovalectvo – konanie, pomocou ktorého osoba zriadi svoj pobyt na území inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ na obdobie, ktoré trvá alebo sa očakáva že bude trvať minimálne 12 mesiacov.

* Nezákonná migrácia – presun osoby cez hranice, ktorý nie je v súlade so správnymi alebo súdnymi normami vysielajúcej, tranzitnej alebo prijímajúcej krajiny.

* Presídlenie – presun občanov nepochádzajúcich z krajiny EÚ do krajiny EÚ, v ktorej majú povolenie na pobyt na účely medzinárodnej ochrany.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zaručuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23 – 29)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu, skupín krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 104, 24.4.2010, s. 37 – 39)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2010 z 15. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt (Ú. v. EÚ L 66, 16.3.2010, s. 1 – 2)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane [COM(2015) 374 final z 30. Júla 2015]

Posledná aktualizácia 04.01.2016

Top