Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod s embryami hovädzieho dobytka v rámci EÚ a ich dovoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod s embryami hovädzieho dobytka v rámci EÚ a ich dovoz

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 89/556/ES – veterinárne podmienky, ktorými sa riadi obchod s embryami hovädzieho dobytka v rámci EÚ a dovozy týchto embryí z krajín mimo EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Ustanovujú sa ňou veterinárne podmienky obchodu s embryami domáceho hovädzieho dobytka medzi krajinami EÚ a ich dovozu z krajín mimo EÚ.
 • Jej cieľom je teda znížiť riziko šírenia ochorení zvierat.

HLAVNÉ BODY

 • Embryá určené na obchod v rámci EÚ musia spĺňať podmienky týkajúce sa počatia, odberu, výroby, spracovania, uskladňovania a osvedčovania. Pri presune ich musí sprevádzať zdravotné osvedčenie, ktoré potvrdzuje súlad s touto smernicou.
 • V smernici sa plánuje systém schvaľovania tímov na odber a produkciu embryí v krajinách EÚ a v krajinách mimo EÚ. Každý tím zaregistruje príslušný úrad dotknutej krajiny a dostane veterinárne registračné číslo.
 • Zoznam tímov na odber a produkciu embryí pravidelne aktualizuje každá krajina EÚ, potom sa zasiela do iných krajín EÚ a verejnosti.
 • Dovoz embryí z krajín mimo EÚ sa obmedzuje na embryá:
  • z krajín uvedených na zozname v súlade s postupom stanoveným v článku 18 smernice, pokiaľ ide o niektoré kritériá, ako napríklad:
   • zdravotný stav dobytka;
   • informácie o nákazlivých chorobách;
   • predchádzanie a boj proti nákazám zvierat;
   • štruktúra veterinárnych služieb;
   • poskytované záruky;
  • odobrané alebo vytvorené schválenými a uvedenými tímami na odber a produkciu embryí príslušnými orgánmi.
 • V smernici sa zavádzajú ochranné predpisy a kontrolné opatrenia v krajine odberu a v krajine určenia.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa ruší smernica 89/556/EHS s účinnosťou od 21. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. septembra 1989. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1991.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1 – 11)

Následné zmeny smernice 89/556/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2006/168/ES zo 4. januára 2006, ktorým sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva a zrušuje rozhodnutie 2005/217/ES (Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2006, s. 19 – 34)

Pozri konsolidované znenie rozhodnutia 2006/168/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 05.09.2016

Top