Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neohrozovanie prežitia voľne žijúcich živočíchov a rastlín v dôsledku obchodu s nimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neohrozovanie prežitia voľne žijúcich živočíchov a rastlín v dôsledku obchodu s nimi

Európska únia (EÚ) je hlavným trhom legálnych a nelegálnych produktov z voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Snaží sa chrániť a zachovávať ohrozené druhy prostredníctvom kontroly obchodu a premiestňovania.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

SÚHRN

Európska únia (EÚ) je hlavným trhom legálnych a nelegálnych produktov z voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Snaží sa chrániť a zachovávať ohrozené druhy prostredníctvom kontroly obchodu a premiestňovania.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa musí vykonávať jednotne vo všetkých krajinách EÚ, a to z dôvodu jednotného trhu EÚ a neexistencie systematických hraničných kontrol. Tento dohovor sa v EÚ vykonáva prostredníctvom súboru nariadení, ktoré sú známe ako nariadenia EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi. Krajiny EÚ uplatňujú pravidlá dovozu a vývozu ohrozených druhov zvierat a rastlín a produktov z nich.

HLAVNÉ BODY

Kontroly obchodu

  • V prípade dovozu exemplárov ohrozených druhov do EÚ sa vyžaduje povolenie vydané orgánom krajiny určenia EÚ alebo oznámenie o dovoze.
  • V prípade vývozu z EÚ sa vyžaduje povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané orgánom krajiny EÚ, v ktorom sa príslušné exempláre nachádzajú.
  • Kategórie druhov sú uvedené v prílohách A až D k nariadeniu.
  • Komerčný obchod s druhmi uvedenými v prílohe A, napríklad s gepardom, sa zakazuje, pričom premiestnenie živých zvierat v EÚ si vyžaduje predchádzajúce povolenie.
  • Premiestňovanie živých exemplárov druhov uvedených v prílohách B a C, ako je kobra či mungo, podlieha pravidlám osvedčovania a zabezpečenia primeraného umiestnenia a starostlivosti, pričom príloha D sa vzťahuje na tranzit iných živých zvierat, na celé výrobky z kože a rastlín.
  • Za osobitných okolností sa môžu zaviesť aj ďalšie obmedzenia, pričom krajiny EÚ môžu uplatňovať svoje vlastné prísnejšie pravidlá.

Existujú výnimky v prípade exemplárov narodených a odchovaných zajatí alebo umelo vypestovaných exemplárov, exemplárov osobného charakteru, či exemplárov určených pre vedecké inštitúcie.

Organizácia a komunikácia

Krajiny EÚ sú povinné:

  • určiť colný úrad na uskutočňovanie kontrol;
  • určiť výkonné a vedecké orgány zodpovedné za vykonávanie;
  • monitorovať dodržiavanie súladu a udeľovať sankcie za porušovania;
  • vypracúvať správy a vymieňať si informácie o vykonávaní a o akýchkoľvek zamietnutiach vydať povolenia.

Vo februári 2014 Komisia vydala oznámenie, v ktorom začala diskusiu o prístupe EÚ k boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. júna 1997.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 338/97

3.3.1997

-

Ú. v. EÚ L 61, 3.3.1997, s. 1 - 69

Pozmeňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1497/2003

30. augusta 2003

-

Ú. v. EÚ L 215, 27.8.2003, s. 3 - 84

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 - 53

Nariadenie (ES) č. 834/2004

19. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 40 - 42

Nariadenie (ES) č. 1332/2005

22. augusta 2005

-

Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1 - 60

Nariadenie (ES) č. 398/2009

10. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 5 - 8

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 338/97 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1 - 69). Konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13 - 45). Konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2015, s. 19 - 24).

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 1 - 3).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/736 zo 7. mája 2015, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 25 - 44).

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o prístupe EÚ k boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi [COM(2014) 64 final zo 7. februára 2014].

Posledná aktualizácia 19.05.2015

Top