Help Print this page 
Title and reference
Preprava rádioaktívneho odpadu - dohľad a kontrola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprava rádioaktívneho odpadu - dohľad a kontrola

EÚ vyžaduje predchádzajúce povoľovanie prepravy rádioaktívneho odpadu* s cieľom zminimalizovať riziká pre verejné zdravie.

AKT

Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva

SÚHRN

EÚ vyžaduje predchádzajúce povoľovanie prepravy rádioaktívneho odpadu* s cieľom zminimalizovať riziká pre verejné zdravie.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Krajinám EÚ sa povoľuje, aby si zasielali vyhoreté palivo určené na prepracovanie.

Vyžaduje sa predchádzajúce povolenie na presun rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva* cez hranice, ak sa zasiela z krajiny EÚ, cez krajinu EÚ alebo do krajiny EÚ.

Ustanovuje sa, že pri preprave rádioaktívnych látok v rozpore so smernicou sa tieto látky musia vrátiť do krajiny pôvodu.

HLAVNÉ BODY

Systém prepravy na úrovni celej EÚ

Je zavedený povinný systém na úrovni celej EÚ, v ktorom sa používa štandardizovaný dokument kontroly.

Vnútroštátnym orgánom sa musia podávať hlásenia o príchode rádioaktívneho odpadu do krajiny EÚ, odchode z nej alebo tranzite cez ňu.

Ak chce držiteľ* uskutočniť prepravu, musí podať žiadosť príslušným orgánom v krajine pôvodu.

Ak chce dodávateľ prijať prepravu, musí podať žiadosť príslušným orgánom v krajine určenia.

Krajina určenia, a ak sa uplatňuje, krajina tranzitu musia oznámiť orgánom v krajine pôvodu svoj súhlas, a až potom sa môže zásielka prepraviť.

Na aký typ prepravy sa smernica nevzťahuje?

použité žiariče*, ktoré sa vracajú dodávateľovi;

prepracovaný rádioaktívny odpad určený na iné použitie;

prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny odpad, ktorý nevznikol pri spracovaní.

V smernici sa zakazuje vývoz rádioaktívneho odpadu do:

afrických, karibských a tichomorských krajín podľa ustanovení dohody z Cotonou;

akejkoľvek ďalšej krajiny mimo EÚ, ktorá nedokáže spracovať rádioaktívny odpad.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 25. decembra 2008.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o preprave rádioaktívnych materiálov.

HLAVNÉ POJMY

*Rádioaktívny odpad - rádioaktívny materiál, ktorý nemá žiadne ďalšie použitie.

*Vyhoreté palivo - jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne reaktora a bolo odtiaľ natrvalo vyvezené. Môže byť použiteľným zdrojom, ktorý možno prepracovať alebo opätovne použiť, alebo ho možno určiť na konečné uloženie.

*Držiteľ - akýkoľvek jednotlivec alebo organizácia, ktorí sú zodpovední za plánovanie prepravy rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého paliva a ktorí sú za ne právne zodpovední pred uskutočnením prepravy.

*Použité žiariče - žiariče, ktoré sa viac nepoužívajú ani neplánujú používať na postup, na ktorý bolo udelené povolenie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/117/Euratom

25. decembra 2006

24. decembra 2008

Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21 - 32

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Komisie 2008/956/Euratom zo 4. decembra 2008 o kritériách pre vývoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva do tretích krajín (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 69 - 71)

Rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom (Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 32 - 59)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o vykonávaní smernice Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo strany členských štátov [COM(2013) 240 final z 25. apríla 2013]

Posledná aktualizácia 27.08.2015

Top