Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kombinovaná nomenklatúra, Spoločný colný sadzobník a Integrovaný sadzobník Európskej únie (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kombinovaná nomenklatúra, Spoločný colný sadzobník a Integrovaný sadzobník Európskej únie (TARIC)

Kombinovaná nomenklatúra je colná a štatistická nomenklatúra colnej únie. Spoločný colný sadzobník je externý sadzobník uplatňovaný na výrobky dovážané do Európskej únie (EÚ). Integrovaný sadzobník Európskej únie sa označuje ako TARIC. Sadzobník TARIC zahŕňa všetky európske colné sadzobníky, poľnohospodárske a obchodné opatrenia uplatňované na tovar dovážaný do EÚ a vyvážaný z EÚ. Spravuje ho Komisia, ktorá na oficiálnej internetovej stránke TARIC vydáva denne aktualizovanú verziu.

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Účelom tohto nariadenia je vytvoriť kombinovanú nomenklatúru, ktorá spĺňa colné a štatistické požiadavky colnej únie, a vytvoriť integrovaný sadzobník Európskej únie, označovaný ako TARIC. Kombinovaná nomenklatúra poskytuje najlepší spôsob zhromažďovania, výmeny a zverejňovania údajov o štatistike zahraničného obchodu EÚ. Zároveň sa používa na zhromažďovanie a zverejňovanie štatistiky zahraničného obchodu v rámci EÚ.

Integrovaný sadzobník Európskej únie (TARIC)

TARIC je integrovaný sadzobník Európskej únie. Zahŕňa všetky colné sadzby a určité pravidlá EÚ týkajúce sa zahraničného obchodu v EÚ. Právnym základom sadzobníka TARIC je nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987.

Systém TARIC podporuje preclenie tovaru krajinami EÚ. Súčasne predstavuje prostriedok zhromažďovania, výmeny a zverejňovania údajov o štatistike zahraničného obchodu EÚ. Tieto údaje však nie sú k dispozícii širokej verejnosti.

Kombinovaná nomenklatúra a TARIC

Nariadením sa vytvára nomenklatúra tovarov označovaná ako kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorá vyhovuje požiadavkám Spoločného colného sadzobníka a zahraničného obchodu v EÚ. Je založená na nomenklatúre harmonizovaného systému a dopĺňa ho vlastným vedľajším delením na podpoložky KN.

Kombinovaná nomenklatúra je výsledkom spojenia nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka a systému Nimexe (štatistickej nomenklatúry EÚ).

V prílohe I k nariadeniu sú stanovené zmluvné colné sadzby, niektoré autonómne sadzby Spoločného colného sadzobníka, ak sú menšie než zmluvné sadzby, a doplnkové štatistické jednotky.

Komisia vytvára integrovaný sadzobník Európskej únie (TARIC) na základe kombinovanej nomenklatúry. Zahŕňa ďalšie európske členenie označované ako podpoložky TARICU, ktoré sa používa na označenie tovaru podľa zavedených právnych predpisov, a tam kde sa budú uplatňovať colné sadzby v závislosti od pôvodu tovaru alebo mnohých ďalších opatrení obchodnej politiky.

Každá podpoložka KN pozostáva z osemmiestneho číselného kódu. Prvých šesť číslic odkazuje na harmonizovaný systém položiek a podpoložiek. Siedma a ôsma číslica predstavujú podpoložky KN. Deviata a desiata číslica predstavujú podpoložky TARIC.

Úloha Komisie

Každý rok Komisia prijme nariadenie reprodukujúce úplnú verziu kombinovanej nomenklatúry a sadzieb Spoločného colného sadzobníka, pričom zohľadní pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady a Komisie. Nariadenie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do 31. októbra. Platí od 1. januára nasledujúceho roka.

Za zverejnenie a počítačovú správu sadzobníka TARIC je zodpovedná Komisia. Prideľuje číselné kódy TARIC, aktualizuje sadzobník TARIC a elektronicky každodenne informuje krajiny EÚ o prípadných zmenách.

Postupy výboru

Komisii pri tejto činnosti pomáha Výbor pre colný kódex zriadený článkom 247 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článkom 10 nariadenia č. 2658/87, ktorý sa skladá zo zástupcov krajín EÚ a predsedá mu zástupca Komisie. Výbor je zodpovedný za preskúmanie všetkých otázok týkajúcich sa kombinovanej nomenklatúry, nomenklatúry TARIC a akejkoľvek inej nomenklatúry na základe kombinovanej nomenklatúry.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EHS) č. 2658/87

10.9.1987

-

Ú. v. EÚ L 256, 7.9.1987

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EHS) č. 3528/89

28.11.1989

-

Ú. v. EÚ L 374, 22.12.1989

Nariadenie (EHS) č. 2913/92

22.10.1992

-

Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992

Nariadenie (EHS) č. 1969/93

26.7.1993

-

Ú. v. EÚ L 180, 23.7.1993

Nariadenie (EHS) č. 254/2000

10.2.2000

-

Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2000

Následné zmeny a doplnenia a úpravy nariadenia (EHS) č. 2658/87 boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie ( EN ) je len informatívne.

Príloha 1 k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa pravidelne mení a dopĺňa.

SÚVISIACE AKTY

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Oznámenie Komisie – Etický kódex správy kombinovanej nomenklatúry).

Cieľom etického kódexu je uľahčiť správu, t. j. vedenie, vytváranie a odstraňovanie podpoložiek uvedených v prílohe I k základnému nariadeniu v záujme zjednodušenia a modernizácie kombinovanej nomenklatúry (KN). Zásady kódexu sa uplatňujú pri každej žiadosti o zmenu podpoložky KN. Žiadosti o zmenu kombinovanej nomenklatúry môže podávať GR pre dane a colnú úniu, Eurostat a ďalšie útvary Komisie, Výbor pre colný kódex, krajiny EÚ a Európska federácia obchodníkov. V prípade, že sa týkajú štatistiky, musia byť zaslané Eurostatu, ak majú iný než štatistický charakter, posielajú sa GR pre dane a colnú úniu. V zásade sa musia zaslať najneskôr 30. apríla roku predchádzajúcemu roku, keď nadobudnú účinnosť. Každá žiadosť musí obsahovať dôvodovú správu, predmetné podpoložky KN na prediskutovanie, odhad objemu obchodnej výmeny a prezentáciu daného tovaru.

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/96 z 27. júna 1996, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu [Úradný vestník L 158, 29.6.1996].

Uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v tomto nariadení sa čiastočne alebo úplne pozastavuje, pretože ich výroba v EÚ je neprimeraná alebo nejestvuje. Výrobcom to umožní vyhovieť potrebám spracovateľského priemyslu v EÚ. Komisia prijala technické úpravy tohto nariadenia vyplývajúce zo zmien KN a kódov TARIC.

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie. [Úradný vestník EÚ C 137, 6.5.2011].

Ide o najnovšiu verziu vysvetliviek, ktoré sa považujú za významnú pomôcku pri výklade rozsahu pôsobnosti jednotlivých sadzobných položiek. Treba však poznamenať, že nie sú právne záväzné.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [Úradný vestník EÚ L 290, 31.10.2013].

Ide o najnovšiu verziu prílohy I k nariadeniu o kombinovanej nomenklatúre. Účinnosť nadobúda 1. januára 2014 a zohľadňuje všetky zmeny, ktoré boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni, či už v rámci Svetovej colnej organizácie v súvislosti s nomenklatúrou na úrovni harmonizovaného systému alebo v rámci Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti so zmluvnými colnými sadzbami. Takisto zohľadňuje zmeny požiadaviek týkajúcich sa štatistík a obchodnej politiky, technologického a obchodného pokroku a potrieb zosúladenia alebo ujasnenia textov.

Posledná aktualizácia: 09.02.2014

Top