Help Print this page 
Title and reference
Uvádzanie výrobkov na trh – označenie zhody ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvádzanie výrobkov na trh – označenie zhody ES

Toto rozhodnutie zavádza spoločné zásady určené na uplatňovanie vo všetkých sektorových právnych predpisoch pri ich revízii alebo prepracovaní. Vytvára tiež rámec pre budúce právne predpisy, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh. Prispieva k posilneniu dôvery spotrebiteľov a zlepšeniu voľného pohybu tovarov v Európskej únii.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS.

SÚHRNY

Spoločný rámec na uvádzanie výrobkov na trh stanovuje:

  • spoločné definície;
  • spoločné postupy posudzovania zhody výrobkov;
  • povinnosti hospodárskych subjektov (výrobcovia, dovozcovia, distribútori atď.);
  • pravidlá používania označenia „CE“, ktoré umožňuje zvýšiť dôveru voči výrobkom uvádzaným na trh v Európskej únii;
  • kritériá na notifikáciu orgánov posudzujúcich zhodu výrobkov;
  • ochranné postupy.

Spoločný rámec bude slúžiť ako súbor nástrojov pre budúce sektorové predpisy s cieľom aproximácie právnych predpisov (harmonizácia). Vychádza z nového prístupu, podľa ktorého sa právne predpisy obmedzujú na stanovenie základných požiadaviek a uplatňovanie harmonizovaných noriem. Budúce sektorové právne akty tak budú v rámci možností využívať prvky definované v tomto rozhodnutí a definovať základné požiadavky na uvádzanie výrobkov na trh. V prípade potreby však budú môcť špecifické právne predpisy uplatniť iné riešenia.

Vymedzenie pojmov

Toto rozhodnutie jasne definuje základné pojmy ako „výrobca“, „distribútor“, „dovozca“, „harmonizovaná norma“, „uvedenie na trh“ a „posudzovanie zhody“. Stanovenie jednotných a jasných definícií uľahčí výklad a zabezpečí správne vykonávanie budúcich právnych predpisov v tejto oblasti.

Záväzky výrobcu, dovozcu a distribútora

Na to, aby sa mohol výrobok uviesť na trh, musí byť v súlade s niektorými základnými požiadavkami. Výrobca sa musí ubezpečiť, že jeho výrobok je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, tak, že vykoná alebo zadá vykonanie posúdenia zhody výrobku. Ak je výrobok v súlade so základnými požiadavkami, výrobca na výrobok umiestni označenie „CE“ a vydá vyhlásenie o zhode ES. Výrobca uvedie na výrobku svoje meno, obchodný názov alebo značku a svoju adresu. Musí sa ubezpečiť o zhode sériovej výroby. K výrobku musí byť dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v zrozumiteľnom jazyku. V prípade zapojenia externého orgánu posudzovania zhody výrobca umiestni na výrobok číslo takého orgánu.

Dovozca a distribútor sa musia ubezpečiť, že výrobca si právne splnil svoje záväzky, teda musia skontrolovať, či výrobok nesie označenie zhody a či sú dodané požadované dokumenty.

Výrobcovia (alebo ich splnomocnení zástupcovia), distribútori a dovozcovia musia poskytnúť kompetentným orgánom všetky informácie o výrobku, aby bolo zabezpečené sledovanie pôvodu výrobku.

Zhoda výrobku

Toto rozhodnutie určuje jasnejší rámec na posudzovanie zhody. Zavádza súbor postupov posudzovania zhody (spresnených v prílohe), z ktorých si zákonodarca môže podľa potreby vybrať.

Okrem iného určuje pravidlá a podmienky umiestňovania označenia „CE“, ktoré podlieha všeobecným zásadám uvedeným v nariadení (ES) č. 765/2008. Členské štáty overujú správne uplatňovanie systému, ktorým sa riadi označenie „CE“, a ukladajú sankcie v prípade porušenia predpisov.

Posudzovanie zhody

V niektorých postupoch posudzovania zhody vykonávajú posudzovanie zhody orgány posudzovania zhody, ktoré sú notifikované, teda ktoré členské štáty oznámili Komisii.

Toto rozhodnutie určuje spoločné kritériá na notifikáciu orgánov posudzovania zhody. Orgány posudzovania zhody musia zabezpečovať nezávislosť, objektívnosť, nestrannosť, dôvernosť, odbornú integritu. Ďalej musia mať právomoci a technické prostriedky nevyhnutné na primeraný výkon úloh, ktorými boli poverené.

Komisia stanovuje primeranú koordináciu a spoluprácu medzi notifikovanými orgánmi.

Ochranný postup

Na výrobky, ktoré predstavujú na národnej úrovni určité nebezpečenstvo, sa stanovuje ochranný postup Spoločenstva. Ide najmä o informovanie Komisie a iných členských štátov. Uplatniť sa môže v prípade sporu medzi členskými štátmi v súvislosti s opatreniami prijatými jedným z nich.

Kontext

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre postupy posudzovania zhody a pravidlá umiestňovania a používania označenia CE – zhody.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie č. 768/2008/ES

9.7.2008

Ú. v. ES L 218, 13.8.2008

See also

Posledná aktualizácia: 25.01.2011

Top