Help Print this page 
Title and reference
Právomoc, rozhodné právo a európske osvedčenie o dedičstve v dedičských veciach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právomoc, rozhodné právo a európske osvedčenie o dedičstve v dedičských veciach

Týmto nariadením sa harmonizujú pravidlá právomoci a rozhodné právo, ktorým sa riadia dedičské veci v EÚ, a takisto aj uznávanie a výkon rozhodnutí a prijímanie a výkon verejných listín v týchto veciach. Zároveň sa v ňom zavádza európske osvedčenie o dedičstve, ktoré dedičia, odkazovníci a vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva využívajú na dovolanie sa svojho postavenia alebo na uplatnenie svojich právomocí v inom členskom štáte EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

SÚHRNY

Toto nariadenie sa vzťahuje na dedenie majetku zosnulých osôb. Nevzťahuje sa na daňové, colné a správne veci.

Právomoc

Právomoc konať vo veci celého dedičstva majú súdy členského štátu, v ktorom mal zosnulý obvyklý pobyt v čase smrti. Ak mal zosnulý v čase smrti obvyklý pobyt v štáte mimo EÚ, právomoc konať vo veci celého dedičstva majú súdy členského štátu, v ktorom sa nachádza majetok, ktorý je predmetom dedičstva, ak mal zosnulý:

 • v čase smrti štátnu príslušnosť tohto členského štátu EÚ alebo
 • ak mal zosnulý svoj predchádzajúci obvyklý pobyt v uvedenom členskom štáte EÚ a v čase, keď súd začal konať, neuplynulo viac ako päť rokov od zmeny tohto miesta obvyklého pobytu.

Ak si zosnulý zvolil právny poriadok v súlade s týmto nariadením, ktorý je právnym poriadkom členského štátu EÚ, dotknutí účastníci sa môžu dohodnúť, že výlučnú právomoc konať v dedičskej veci budú mať súdy uvedeného členského štátu EÚ.

Súdy členského štátu EÚ, v ktorom mal zosnulý v čase smrti svoj obvyklý pobyt môžu odmietnuť vykonávať právomoc na vysporiadanie dedičstva, ak sa vzhľadom na praktické okolnosti dedičskej veci, ako napríklad obvyklý pobyt účastníkov a miesto, kde sa nachádza majetok, domnievajú, že súdy členského štátu EÚ zvoleného právneho poriadku sú vhodnejšie na konanie v dedičskej veci.

Súdy členského štátu EÚ, ktorého právny poriadok si zvolil zosnulý majú právomoc konať v dedičskej veci, ak:

 • v súlade s osobitnými podmienkami ustanovenými v nariadení predtým konajúci súd odmietol vykonávať právomoc v rovnakej veci;
 • účastníci konania sa dohodli na založení právomoci súdov tohto členského štátu EÚ;
 • účastníci konania výslovne uznali právomoc súdu, ktorý začal konať.

Rozhodné právo

Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, rozhodným právom vo veci celého dedičstva je právny poriadok štátu, v ktorom mal zosnulý obvyklý pobyt v čase smrti.

Osoba si môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jej celého dedičstva, zvoliť právny poriadok štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom. Osoba so štátnou príslušnosťou viacerých štátov si môže zvoliť právny poriadok ktoréhokoľvek zo štátov, ktorých je štátnym príslušníkom.

Uvedené právo upravuje najmä:

 • dôvody, čas a miesto začatia dedenia;
 • určenie oprávnených osôb, určenie ich príslušných dedičských podielov a povinností, ktoré im môže uložiť zosnulý, a určenie iných dedičských práv;
 • spôsobilosť dediť;
 • vydedenie a dedičskú nespôsobilosť;
 • prechod majetku, práv a záväzkov tvoriacich časť dedičstva na dedičov, prípadne odkazovníkov;
 • právomoci dedičov, vykonávateľov závetu a ostatných správcov dedičstva, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá udeľovania právomoci správcovi dedičstva v určitých situáciách;
 • zodpovednosť za dlhy patriace do dedičstva;
 • disponibilnú časť dedičstva, povinné dedičské podiely a ostatné obmedzenia nakladania s majetkom v prípade smrti, a takisto aj prípadné nároky osôb blízkych zosnulému voči dedičstvu alebo dedičom;
 • povinnosť vrátiť alebo započítať do dedičstva pri výpočte podielov jednotlivých oprávnených osôb dary, záloh na dedičský podiel alebo odkazy;
 • rozdelenie dedičstva.

Uznávanie a vykonateľnosť rozhodnutí

Rozhodnutia vydané v členskom štáte EÚ sa v ostatných členských štátoch uznávajú bez osobitného konania.

Rozhodnutia, ktoré sú vykonateľné v členskom štáte EÚ, v ktorom boli vydané, sú vykonateľné aj v inom členskom štáte EÚ, ak ich tam súd alebo príslušný orgán na návrh ktoréhokoľvek dotknutého účastníka vyhlásil za vykonateľné.

Prijatie a uplatniteľnosť verejných listín

Verejné listiny vyhotovené v jednom členskom štáte EÚ majú v inom členskom štáte EÚ rovnaké dôkazné účinky ako v členskom štáte pôvodu alebo čo najporovnateľnejšie účinky, ak to nie je v zjavnom rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte EÚ.

Verejné listiny, ktoré sú vykonateľné v členskom štáte pôvodu, sú vykonateľné v inom členskom štáte EÚ, ak ich na návrh ktorejkoľvek zainteresovanej strany vyhlási za vykonateľné miestny súd alebo príslušný orgán.

Európske osvedčenie o dedičstve

Týmto nariadením sa zavádza európske osvedčenie o dedičstve, ktoré je určené na to, aby ho využívali dedičia, odkazovníci s priamymi právami k dedičstvu a vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva, ktorí sa potrebujú v inom členskom štáte EÚ dovolať svojho postavenia alebo uplatniť svoje práva ako dedičia alebo odkazovníci a/alebo svoje právomoci ako vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva. Osvedčenie, ktoré sa raz vydá na použitie, platí vo všetkých členských štátoch EÚ bez potreby osobitného konania.

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie sa vzťahuje na dedenie po osobách, ktoré zomreli 17. augusta 2015 alebo neskôr. Voľba právneho poriadku a ustanovenia o majetku v prípade smrti, ku ktorej došlo pred týmto dátumom, sa riadia osobitnými podmienkami ustanovenými v tomto nariadení.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 650/2012

17. 7. 2012

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012

Posledná aktualizácia: 16.01.2013

Top