Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI)

Právne informácie krajín EÚ na regionálnej i vnútroštátnej úrovni, a takisto aj na úrovni EÚ, majú rôznorodú podobu, a preto je vhodné zaistiť pre občanov jednoduchý a účinný prístup k informáciám o vnútroštátnych právnych predpisoch a právnych predpisoch EÚ. Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI) umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k týmto informáciám s cieľom prispievať k fungovaniu európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

SÚHRNY

V záveroch Rady sa navrhuje zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI), prostredníctvom ktorého sa zaistí jednoduchý prístup k informáciám o právnych predpisoch EÚ a krajín EÚ.

Čo je úlohou európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI)?

Na úrovni EÚ sa značne rozvinula vzájomná výmena informácií o právnych predpisoch. Tieto informácie zväčša pochádzajú od regionálnych a vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ. Výmenu týchto informácií však brzdia rozdiely medzi jednotlivými právnymi systémami v krajinách EÚ a na úrovni EÚ.

Vytvorenie ELI umožní harmonizovane a stabilne indexovať predpisy EÚ a vnútroštátne predpisy, a dosiahnuť tak rýchlejší a účinnejší systém vyhľadávania a výmeny informácií, ktorý bude prístupný pre občanov, a takisto aj pre osobitných používateľov, akými sú zákonodarcovia, sudcovia či právnici.

Ako ELI funguje?

ELI v prvom rade vychádza z používania jednotných identifikátorov nazývaných URI (Uniform Resource Identifier – jednotný identifikátor zdroja) a v druhom rade zo série štruktúrovaných metaúdajov určených na indexáciu právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov. ELI pri výmene týchto informácií nakoniec využíva osobitný jazyk s cieľom naplno zhodnotiť výhody sémantického webu.

Krajiny EÚ však môžu aj naďalej spravovať právne informácie vlastným spôsobom.

Aké kroky musia krajiny EÚ podniknúť pri zavádzaní ELI?

Zavedenie ELI je dobrovoľné. Krajiny EÚ a EÚ sa môžu rozhodnúť zaviesť tento identifikátor dobrovoľne a postupne, pričom v niektorých členských štátoch a na úrovni EÚ sa už vykonali prvé zavedenia. Pri zavádzaní je nutné:

  • používať ELI pri právnych predpisoch EÚ a vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa nachádzajú v úradných vestníkoch alebo v databázach a systémoch právnych informácií, ktoré členské štáty EÚ využívajú;
  • priraďovať právnym predpisom jednoznačný identifikačný znak a niektoré metaúdaje, medzi ktoré môže patriť napr. typ právneho predpisu, predmet, územný rozsah pôsobnosti alebo dátum vydania dokumentu;
  • vymenovať koordinátora pre ELI;
  • vzájomne si vymieňať a rozširovať informácie o ELI;
  • každý rok preskúmať pokrok dosiahnutý pri zavádzaní ELI a metaúdajov súvisiacich s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

KONTEXT

Európsky identifikátor právnych predpisov

AKT

Závery Rady, v ktorých sa vyzýva na zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI) (Ú. v. EÚ C 325, 26.10.2012, s. 3 – 11)

Posledná aktualizácia 14.12.2015

Top