Help Print this page 
Title and reference
Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI)

Právne informácie členských štátov na regionálnej i vnútroštátnej úrovni, a takisto aj právne informácie Európskej únie (EÚ) majú rôznorodú podobu, a preto je vhodné zaistiť pre občanov jednoduchý a účinný prístup k informáciám o vnútroštátnych a európskych právnych predpisoch. Európsky identifikátor právnych predpisov (ELI) umožňuje jednoduchý a rýchly prístup k týmto informáciám s cieľom prispievať k fungovaniu európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

AKT

Závery Rady, v ktorých sa vyzýva na zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI) [Úradný vestník EÚ C 325, 26.10.2012].

SÚHRNY

V záveroch Rady sa navrhuje zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI), prostredníctvom ktorého sa zaistí jednoduchý prístup k informáciám o právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) a členských štátov.

Čo je úlohou európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI)?

Na európskej úrovni sa značne rozvinula vzájomná výmena informácií o právnych predpisoch. Tieto informácie zväčša pochádzajú od regionálnych, vnútroštátnych a európskych orgánov. Výmenu týchto informácií však brzdia rozdiely medzi jednotlivými právnymi systémami na úrovni členských štátov a Európskej únie.

Vytvorenie ELI umožní harmonizovane a stabilne indexovať európske a vnútroštátne predpisy, a dosiahnuť tak rýchlejší a účinnejší systém vyhľadávania a výmeny informácií, ktorý bude prístupný pre občanov, a takisto aj pre osobitných používateľov, akými sú zákonodarcovia, sudcovia či právnici.

Ako ELI funguje?

ELI v prvom rade vychádza z používania jednotných identifikátorov nazývaných URI (Uniform Resource Identifier – jednotný identifikátor zdroja) a v druhom rade zo série štruktúrovaných metaúdajov určených na indexáciu európskych a vnútroštátnych právnych predpisov. ELI pri výmene týchto informácií využíva osobitný jazyk s cieľom naplno zhodnotiť výhody sémantického webu.

Členské štáty však môžu aj naďalej spravovať právne informácie vlastným spôsobom.

Aké kroky musia členské štáty podniknúť pri zavádzaní ELI?

Zavedenie ELI je dobrovoľné. Členské štáty Európskej únie sa môžu rozhodnúť zaviesť tento identifikátor dobrovoľne a postupne, pričom v niektorých členských štátoch a na európskej úrovni sa už vykonali prvé zavedenia. Pri zavádzaní je nutné:

  • používať ELI pri európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa nachádzajú v úradných vestníkoch alebo v databázach a systémoch právnych informácií, ktoré využívajú;
  • priraďovať právnym predpisom jednoznačný identifikačný znak a niektoré metaúdaje, medzi ktoré môže patriť napr. typ právneho predpisu, predmet, územný rozsah pôsobnosti alebo dátum vydania dokumentu;
  • vymenovať koordinátora pre ELI;
  • vzájomne si vymieňať a rozširovať informácie o ELI;
  • každý rok preskúmať pokrok dosiahnutý pri zavádzaní ELI a metaúdajov súvisiacich s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Posledná aktualizácia: 26.12.2012

Top