Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska spolupráca v oblasti predchádzania trestnej činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska spolupráca v oblasti predchádzania trestnej činnosti

Rozhodnutie rady 2009/902/SVV o vytvorení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN)

AKT

Rozhodnutie Rady 2009/902/SVV z 30. novembra 2009 o vytvorení Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutia 2001/427/SVV

SÚHRN

Politika v oblasti predchádzania trestnej činnosti v Európskej únii (EÚ) sa posilňuje spoluprácou medzi úradmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a ďalšími expertmi a odborníkmi z praxe v danej oblasti.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN), ktorá má pomôcť pri vypracovaní opatrení na predchádzanie trestnej činnosti v EÚ. Zabezpečuje sa rámec spolupráce krajín EÚ, a prostredníctvom siete sa takisto podporujú činnosti na predchádzanie trestnej činnosti na vnútroštátnej a miestnej úrovni.

HLAVNÉ BODY

EUCPN zodpovedá za:

zlepšovanie spolupráce, kontakty a výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami;

zhromažďovanie, posudzovanie a šírenie informácií o predchádzaní trestnej činnosti;

organizáciu konferencií a činností na rozvoj predchádzania trestnej činnosti a šírenie výsledkov práce v oblasti predchádzania trestnej činnosti;

poskytovanie odborného poradenstva európskym inštitúciám (Rade a Komisii);

výročné podávanie správ Rade o svojej práci;

vypracovanie a vykonávanie pracovného programu, ktorý sa zaoberá príslušnými hrozbami trestnej činnosti.

Ciele EUCPN sa dosahujú prostredníctvom ročného pracovného programu, ktorý je súčasťou viacročnej stratégie (2010 - 2015).

Sieť pozostáva z:

rady - zodpovedá za jej celkové riadenie;

sekretariátu - poskytuje administratívnu podporu rade;

kontaktných pracovísk - podporujú výmenu informácií a odborných skúseností medzi národnými zástupcami.

Činnosti

EUCPN vykonáva mnohé činnosti:

podpora osvedčených postupov - prostredníctvom databázy, ktorá obsahuje príklady iniciatív a projektov týkajúcich sa predchádzania trestnej činnosti v celej EÚ (od predchádzania násilným trestným činom až po počítačovú kriminalitu);

organizácia konferencie o osvedčených postupoch - každoročné podujatie pre tvorcov politiky, odborníkov z praxe a výskumníkov, na ktorom sa môžu podeliť o svoje skúsenosti a osvedčené postupy pri predchádzaní trestnej činnosti, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany v krajinách EÚ;

udeľovanie európskej ceny za prevenciu kriminality, ktorej cieľom je odmeniť najlepší európsky projekt na predchádzanie trestnej činnosti. Cena je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení určených na zníženie trestnej činnosti a obáv z trestnej činnosti v rámci konkrétnej témy;

zber a propagácia zistení výskumu a výskumných činností na predchádzanie trestnej činnosti. Cieľom tzv. súborov nástrojov zameraných na osobitné hľadiská predchádzania trestnej činnosti je informovať, podporovať a inšpirovať miestnych odborníkov z praxe a tvorcov politiky s ohľadom na aktuálne vedomosti formou ľahko zrozumiteľného dokumentu;

vytváranie a vedenie archívov štúdií, článkov a iných dokumentov o predchádzaní trestnej činnosti, ktorý je k dispozícii prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja on-line knižnice na webovej lokalite EUCPN.

ODKEDY SA TOTO ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 30. novembra 2009.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2009/902/SVV

30. novembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 321, 8.12.2009, s. 44 - 46

Posledná aktualizácia: 13.08.2015

Top