Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výmena informácií z registra trestov medzi krajinami EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Výmena informácií z registra trestov medzi krajinami EÚ

V roku 2009 krajiny Európskej únie (EÚ) prijali rozhodnutie zaviesť systém vzájomnej výmeny informácií z registra trestov. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby páchatelia trestných činov unikli pred svojou minulosťou tým, že sa presťahujú do inej krajiny EÚ z krajiny, v ktorej boli odsúdení.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi.

SÚHRN

V roku 2009 krajiny Európskej únie (EÚ) prijali rozhodnutie zaviesť systém vzájomnej výmeny informácií z registra trestov. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby páchatelia trestných činov unikli pred svojou minulosťou tým, že sa presťahujú do inej krajiny EÚ z krajiny, v ktorej boli odsúdení.

AKÝ JE CIEĽ RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Ustanovujú sa v ňom všeobecné zásady fungovania systému popri rozhodnutiu Rady 2009/316/SVV, ktorým sa zriadil Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).

HLAVNÉ BODY

Ciele rámcového rozhodnutia:

  • vymedziť spôsoby, akými krajina EÚ poskytuje informácie o odsúdení štátneho príslušníka inej krajiny EÚ do tejto krajiny;
  • vymedziť povinnosti krajiny EÚ, ktorej je daná osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o uchovávanie informácií o odsúdení, a stanoviť metódy, ktoré musí táto krajina EÚ dodržiavať, keď odpovedá na žiadosť o informácie o jej štátnych príslušníkoch;
  • ustanoviť rámec, ktorý umožní vyvíjať počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach.

Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby určili ústredný orgán, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s výmenou informácií.

Odsudzujúca krajina EÚ musí zaregistrovať štátnu príslušnosť/príslušnosti odsúdeného a oznámiť krajine/krajinám EÚ jeho štátnej príslušnosti podrobnosti o odsúdeniach, ktoré má tento odsúdený uvedené v registri trestov. K týmto podrobnostiam patria:

  • informácie o odsúdenom;
  • informácie o povahe a obsahu odsúdenia a
  • trestný čin, ktorý viedol k odsúdeniu.

Krajina EÚ, ktorej je daný odsúdený štátnym príslušníkom, musí uchovávať poskytnuté informácie, aby mohla poskytnúť odpoveď na žiadosti o informácie o odsúdeniach svojich štátnych príslušníkov. Odpoveď by:

  • mala obsahovať informácie o odsúdeniach na jej území, v iných krajinách EÚ a v krajinách mimo EÚ a
  • mala byť vyhotovená do 10 pracovných dní alebo 20 v prípade, že osoba podala žiadosť o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov.

Výmena týchto informácií je možná na účely trestných konaní alebo na iné účely, ako je napríklad previerka pred nástupom do zamestnania. Kým odpovede na žiadosti na účely trestných konaní sú povinné, odpovede na iné účely by sa mali vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Keď ústredný orgán krajiny EÚ dostane žiadosť o informácie od akéhokoľvek príslušného vnútroštátneho orgánu, môže následne požiadať o informácie z inej krajiny EÚ, a to najmä z krajiny štátnej príslušnosti dotknutej osoby. Keď krajina EÚ dostane žiadosť týkajúcu sa vlastného záznamu v registri trestov od štátneho príslušníka inej krajiny EÚ, musí požiadať o informácie od krajiny EÚ jeho štátnej príslušnosti a začleniť ich do vydaného osvedčenia.

Väčšina krajín už doteraz tento systém zaviedla. Spojené kráľovstvo sa na základe svojho práva podľa protokolu 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodlo aj naďalej sa zúčastňovať systému ECRIS od 1. decembra 2014. To bolo potvrdené rozhodnutím Komisie 2014/858/EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o Európskom informačnom systéme registrov trestov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV

27. apríl 2009

27. apríl 2012

Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23 - 32

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 33 - 48).

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 - 9).

Posledná aktualizácia 10.06.2015

Top