Help Print this page 
Title and reference
Systém vzájomného uznávania trestov odňatia slobody a odovzdávania väzňov EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém vzájomného uznávania trestov odňatia slobody a odovzdávania väzňov EÚ

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť vykonávanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody, pričom krajiny EÚ súhlasia s tým, že uznajú právne predpisy alebo rozhodnutia iných krajín EÚ.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii.

SÚHRN

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť vykonávanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody, pričom krajiny EÚ súhlasia s tým, že uznajú právne predpisy alebo rozhodnutia iných krajín EÚ.

ČO JE CIEĽOM TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

V tomto rámcovom rozhodnutí sa uvádza, ako krajiny EÚ uznávajú a vykonávajú rozsudky iných krajín EÚ, pokiaľ ide o trestné veci. Cieľom je pomôcť odsúdeným osobám lepšie sa opätovne začleniť do spoločnosti.

Vďaka tomu môže krajina EÚ vykonať trest odňatia slobody uložený inou krajinou EÚ voči osobe, ktorá žije na jej území.

Zavádza sa ním systém odovzdávania odsúdených väzňov späť do krajiny EÚ, ktorej sú štátnymi príslušníkmi (alebo v ktorej majú obvyklý pobyt), alebo do inej krajiny EÚ, s ktorou majú úzke väzby, aby si v nej mohli odpykať svoj výkon trestu odňatia slobody.

KĽÚČOVÉ BODY

Postup je založený na týchto zásadách:

Rozsudok spolu s osvedčením zasiela príslušný orgán vydávajúcej krajiny priamo vykonávajúcej krajine.

Odovzdávanie je podmienené súhlasom odsúdenej osoby, ale v osobitných prípadoch ho možno vykonať aj bez tohto súhlasu. Vo všetkých prípadoch by odsúdená osoba mala mať šancu poskytnúť svoj názor, ak sa stále nachádza vo vydávajúcej krajine.

Vykonávajúca krajina musí bezodkladne prijať opatrenia na vykonanie trestu. V prípade, že je trest upravený, musí v čo najväčšej miere zodpovedať pôvodnému trestu a nikdy nesmie byť prísnejší ako pôvodný trest.

Výkon trestu sa riadi právom vykonávajúcej krajiny vrátane dôvodov na predčasné alebo podmienečné prepustenie (keď musí osoba dodržiavať podmienky, ako napríklad nechodiť do určitej oblasti).

V rozhodnutí sa uvádza zoznam závažných trestných činov, za ktoré možno vo vydávajúcej krajine uložiť trest odňatia slobody vo výške 3 rokov, v rámci ktorých sa uznávajú a vykonávajú rozsudky a pri ktorých nie je potrebné kontrolovať obojstrannú trestnosť (t. j. keď trestný čin existuje podľa zákona vydávajúcej aj vykonávajúcej krajiny).

Vykonávajúca krajina musí vo väčšine prípadov rozhodnúť o uznaní rozsudku a výkone trestu, a to do 90 dní odo dňa doručenia rozsudku a osvedčenia. Rozhodnutie obsahuje aj obmedzený zoznam dôvodov, na základe ktorých môže krajina odmietnuť uznať rozsudok a vykonať trest.

V správe Komisie z roku 2014 o vykonávaní rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV sa uvádza, že napriek doteraz vynaloženému úsiliu niektorých krajín EÚ zostáva vykonávanie týchto troch aktov naďalej neuspokojivé. Vyzýva krajiny EÚ, ktoré ešte tieto rozhodnutia nevykonali, aby tak urobili čo najrýchlejšie.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 5. decembra 2011.

KONTEXT

Každý rok sú za údajné trestné činy trestne stíhané alebo usvedčené desiatky tisícov občanov EÚ v krajine EÚ, ktorá nie je ich krajinou pôvodu. Vzájomné uznávanie rozhodnutí justičných orgánov je základným kameňom justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV

5. decembra 2008

5. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27 - 46

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV

27. marca 2009

28. marca 2011

Ú. v. EÚ L 81, 27.3.2009, s. 24 - 36

SÚVISIACI AKT

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch (COM(2014) 57 final z 5. februára 2014).

Pracovný dokument útvarov Komisie - tabuľky so stavom opatrení a vyhláseniami, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch - príloha k správe (SWD(2014) 34 final z 5. februára 2014).

Posledná aktualizácia: 03.01.2015

Top