Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organizovanému zločinu: trestné činy spojené s účasťou v zločineckej organizácii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Boj proti organizovanému zločinu: trestné činy spojené s účasťou v zločineckej organizácii

Organizovaná trestná činnosť ohrozuje európskych občanov, podniky, štátne inštitúcie a hospodárstvo ako celok. Zločinci sa ľahko pohybujú cez hranice, v dôsledku čoho vzniká potreba opatrenia na európskej úrovni.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu.

SÚHRN

Od 90. rokov minulého storočia prijala Európska únia (EÚ) kroky s cieľom zefektívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti. V roku 2008 prijala Rada rámcové rozhodnutie 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu. Týmto rozhodnutím sa kriminalizovalo konanie súvisiace s účasťou v zločineckej organizácii. Jeho cieľom je harmonizovať právne predpisy krajín EÚ v oblasti kriminalizácie trestných činov súvisiacich s účasťou v zločineckej organizácii a ustanoviť tresty pre tieto trestné činy.

Trestné činy

Existujú dva typy konania, z ktorých musia členské štáty uznať aspoň jedno za trestný čin:

 • A: aktívna účasť na trestnej činnosti organizácie s vedomím jej cieľa alebo zámeru spáchať trestné činy;
 • B: dohoda o spáchaní trestnej činnosti, a to aj vtedy, ak sa táto osoba nepodieľa na samotnom uskutočňovaní tejto činnosti.

Tresty

Členské štáty musia ustanoviť tresty zodpovedajúce uvedeným trestným činom:

 • pre možnosť A je minimálna požiadavka najmenej 2 roky pre hornú hranicu sadzby trestu odňatia slobody;
 • pre možnosť B je minimálna požiadavka rovnaká horná hranica sadzby trestu odňatia slobody ako v prípade plánovaných činností, alebo horná hranica sadzby trestu odňatia slobody najmenej dva roky.

Tresty sa za osobitných okolností môžu znížiť, ako napríklad v prípade, že páchateľ ukončí svoju trestnú činnosť alebo pomôže odhaliť a postaviť pred súd ostatných páchateľov.

Na základe rámcového rozhodnutia musia krajiny EÚ zavádzať pravidlá, aby právnické osoby (ako napríklad podniky) mohli byť uznané za zodpovedné za uvedené trestné činy, ak ich spáchala v ich prospech osoba, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúcu pozíciu.

Tresty pre právnické osoby musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. K nim by mali patriť pokuty, pričom by mali zahŕňať aj:

 • vylúčenie z nároku na verejnú pomoc;
 • dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti a zatvorenie zariadení, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu;
 • nariadenie súdneho dohľadu;
 • súdne rozhodnutie o zrušení (právnickej osoby);

Právomoc a koordinácia trestného stíhania

Právomoc členského štátu musí zahŕňať trestné činy spojené s účasťou na zločineckej organizácii, keď boli spáchané v celom rozsahu alebo čiastočne na jeho území, alebo boli spáchané jeho štátnym príslušníkom, alebo v prospech právnickej osoby, ktorá je usadená na území daného členského štátu.

Ak trestný čin patrí do právomoci viac ako jedného štátu, musia navzájom spolupracovať, napríklad prostredníctvom Eurojustu, pri rozhodovaní o tom, ktorý členský štát bude stíhať páchateľov, s cieľom sústrediť trestné stíhanie do jedného štátu. Osobitne sa zohľadňuje, kde bol trestný čin spáchaný, štátna príslušnosť alebo miesto pobytu páchateľa, štát, z ktorého pochádzajú obete a územie, na ktorom sa našiel páchateľ.

Časový prehľad

 • 1997: EÚ prijíma prvý akčný plán na boj proti organizovanej trestnej činnosti;
 • 1998: EÚ prijíma jednotnú akciu 98/733/SVV o účasti v zločineckej organizácii;
 • 2000: Valné zhromaždenie OSN prijíma Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti - prvý globálny právny nástroj na boj proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti (nadobudol účinnosť v roku 2003);
 • 2002: EÚ prijíma rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (vymedzuje teroristickú skupinu na základe vymedzenia zločineckej organizácie v jednotnej akcii 1998/733/SVV);
 • 2004: V oznámení Komisie sa uznáva potreba zlepšovať opatrenia používané na boj proti organizovanej trestnej činnosti; EÚ pristupuje k Dohovoru OSN;
 • 2008: EÚ prijíma rámcové rozhodnutie 2008/841/SVV, ktorým sa ruší jednotná akcia 98/733/SVV.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/841/SVV

11. novembra 2008

11. mája 2010

Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008

SÚVISIACE AKTY

Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a jeho dodatky.

Posledná aktualizácia: 01.07.2014

Top