Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely

S prvoradým cieľom posudzovať úroveň oprávnenosti na financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) na základe objektívnych, kvantitatívnych kritérií EÚ od 70. rokov minulého storočia rozvíja systém NUTS (nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely), v ktorom rozdeľuje svoje územie na zemepisné jednotky s cieľom umožniť výpočet regionálnych štatistík.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Všetky členské štáty EÚ majú vlastný systém správy a administratívnu štruktúru, ktoré sa líšia stupňom centralizácie. Ďalšie veľké rozdiely badať u obyvateľstva, plochy a úrovne rozvoja. Systém NUTS bol vytvorený úradom Eurostat práve s prihliadnutím na tieto rôznorodé okolnosti. Od prijatia nariadenia (ES) č. 1059/2003 v roku 2003 má systém NUTS právny štatút a schválili sa pravidlá budúcich zmien klasifikácie. Cieľom je zabezpečiť, aby sa údaje istý čas vzťahovali na tú istú regionálnu jednotku. Veľký význam to má v súvislosti s časovými radmi.

Hierarchia systému NUTS

Každý členský štát EÚ má tri hierarchické úrovne v rámci regionálneho rozčlenenia, ktoré sú založené na minimálnych a maximálnych populačných prahoch:

  • NUTS 1: významné sociálno-ekonomické regióny, napr. nemecké Länder, belgické regióny, poľské regióny, rumunské makroregióny;
  • NUTS 2: základné regióny uplatňovania regionálnych politík, napr. belgické provincie, dánske regióny, české regióny (oblasti);
  • NUTS 3: malé regióny s osobitnými diagnózami, napr. bulharské provincie (oblasti), talianske provincie.

Tretia úroveň predstavuje rozčlenenie druhej úrovne, druhá úroveň zase prvej úrovne a prvá úroveň rozčlenenie krajiny. Systém NUTS nepokrýva miestnu úroveň (samosprávy). Ak je celkové obyvateľstvo členského štátu EÚ menšie ako minimálny prah pre danú úroveň NUTS, samotná krajina predstavuje územnú jednotku NUTS na danej úrovni.

Klasifikačné kritériá

V systéme NUTS sa musia zohľadňovať existujúce administratívne jednotky členských štátov. Úroveň NUTS, ktorej zodpovedá existujúca administratívna úroveň, sa určuje podľa priemerného počtu obyvateľov jej administratívnych jednotiek:

Úroveň

Minimálny počet obyvateľov

Maximálny počet obyvateľov

NUTS 1

3 milióny

7 miliónov

NUTS 2

800 000

3 milióny

NUTS 3

150 000

800 000

Ak na danej úrovni klasifikácie v členskom štáte neexistuje žiadna administratívna úroveň vhodnej veľkosti, táto úroveň sa vymedzí zoskupením vhodného počtu menších susedných jednotiek. Výsledné zoskupené jednotky tvoria tzv. neadministratívnu úroveň, v ktorej každá neadministratívne jednotka musí spĺňať uvedené populačné prahy.

V súčasnej klasifikácii NUTS, ktorá platí od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014, sa nachádza 97 regiónov na úrovni NUTS 1, 270 regiónov na úrovni NUTS 2 a 1294 regiónov na úrovni NUTS 3. Po pristúpení Chorvátska 1. júla 2013 sa klasifikácia NUTS rozšírila o jednu jednotku na úrovni NUTS 1, o dve jednotky na úrovni NUTS 2 a o 21 regiónov na úrovni NUTS 3. V nariadení (EÚ) č. 1319/2013 sa stanovuje rozdelenie úrovní NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2015.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1059/2003

11.7.2003

-

Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1888/2005

26.11.2005

-

Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005

Nariadenie (ES) č. 105/2007

2.3.2007

-

Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007

Nariadenie (ES) č. 176/2008

6.3.2008

-

Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11.12.2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008

Nariadenie (EÚ) č. 31/2011

7.2.2011

-

Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Nariadenie (EÚ) č. 1319/2013

7.1.2014 Vykonávanie: 1.1.2015

-

Ú. v. EÚ L 342, 18.12.2013

Nariadenie (EÚ) č. 868/2014

2.9.2014 Vykonávanie: 1.1.2016

-

Ú. v. EÚ L 241, 13.8.2014

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 11/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) v súvislosti so zasielaním časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2008).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES z 11. decembra 2007 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008 až 2012 (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2007).

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top