Help Print this page 
Title and reference
Hygiena potravín

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hygiena potravín

V rámci revízie právnych predpisov o hygiene potravín (hygienický balíček) toto nariadenie kladie dôraz na vymedzenie cieľov, ktoré treba dosiahnuť v oblasti bezpečnosti potravín, pričom zodpovednosť za prijatie bezpečnostných opatrení, ktoré treba zaviesť na účely zabezpečenia neškodnosti potravín, ponecháva na potravinárske podniky.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 týkajúce sa hygieny potravín (Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)).

SÚHRNY

Toto nariadenie nahrádza smernicu 93/43/EHS týkajúcu sa hygieny potravín na účely zavedenia globálnej a integrovanej politiky platnej pre všetky potraviny od farmy až po predaj spotrebiteľovi.

Pole pôsobnosti

Toto nariadenie má za cieľ zabezpečiť hygienu potravín vo všetkých etapách výrobného procesu od prvovýroby až po predaj konečnému spotrebiteľovi. Nezahŕňa otázky týkajúce sa výživy ani zloženia alebo kvality potravín.

Toto nariadenie platí pre potravinárske podniky, a nie pre prvovýrobu a domácu prípravu potravín na súkromnú spotrebu.

Všeobecné a osobitné ustanovenia

Všetky potravinárske podniky dbajú na to, aby sa všetky etapy, za ktoré sú zodpovedné, od prvovýroby až po predaj alebo sprístupnenie potravín konečnému spotrebiteľovi, vykonávali hygienicky a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Potravinárske podniky vykonávajúce činnosti prvovýroby a niektoré s tým súvisiace činnosti sa musia podriadiť všeobecným ustanoveniam o hygiene z časti A prílohy I. Pokiaľ ide o malé prevádzky, je možné schváliť výnimky, ak to neohrozí ciele nariadenia.

Dotknuté súvisiace činnosti sú:

 • preprava, manipulácia a skladovanie prvovýrobkov na mieste výroby, ak ich povaha nebola viditeľne zmenená;
 • preprava živých zvierat, ak je to nevyhnutné;
 • preprava výrobkov rastlinného pôvodu, výrobkov rybného hospodárstva a diviny z miesta výroby do zariadenia, ak ich povaha nebola viditeľne zmenená.

Potravinárske podniky, ktoré vykonávajú iné činnosti ako činnosti prvovýroby, sa musia podriaďovať všeobecným ustanoveniam o hygiene v prílohe II.

Táto príloha podrobne uvádza ustanovenia týkajúce sa:

 • priestorov vrátane vonkajších priestranstiev;
 • prepravných podmienok;
 • vybavení;
 • odpadu z potravín;
 • zásobovania vodou;
 • osobnej hygieny osôb v kontakte s potravinami;
 • samotných potravín;
 • úpravy a balenia;
 • tepelného spracovania, ktoré umožňuje meniť niektoré potraviny;
 • vzdelávania odborníkov v sektore.

Členské štáty si môžu prispôsobiť požiadavky stanovené v prílohe II tak, aby zohľadňovali potreby potravinárskych podnikov nachádzajúcich sa v regiónoch, ktoré podliehajú zvláštnym zemepisným obmedzeniam alebo mávajú problémy so zásobovaním, ktoré poškodzujú miestny trh, alebo aby brali do úvahy tradičné metódy výroby alebo veľkosť prevádzok. Nesmú sa však ohroziť ciele bezpečnosti potravín.

Okrem toho všetky potravinárske podniky musia dodržiavať ustanovenianariadenia (ES) č. 853/2004 o osobitných predpisoch pre potraviny živočíšneho pôvodu, ako aj v prípade potreby o osobitných predpisoch týkajúcich sa najmä mikrobiologických kritérií platných pre potraviny, kontroly teploty a dodržiavania chladenia počas prepravy, manipulácie a skladovania, odberov vzoriek a analýz.

Systém HACCP

Potravinárske podniky (iné ako podniky vykonávajúce činnosti prvovýroby) uplatňujú zásady systému HACCP (analýza rizík a kontrola kritických bodov) zavedeného prostredníctvom Codex Alimentarius (zbierka medzinárodných potravinových noriem vypracovaná v rámci činnosti Organizácie Spojených národov pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo).

Tieto zásady nariaďujú určitý počet požiadaviek, ktoré treba dodržiavať počas celého trvania výrobného cyklu, spracovania a distribúcie, aby sa vďaka analýze rizík umožnila identifikácia kritických bodov, ktorých kontrola je na zaistenie bezpečnosti potravín nevyhnutná:

 • identifikácia všetkých rizík, ktorým je potrebné sa vyhnúť, odstrániť ich alebo uviesť ich na prijateľnú úroveň;
 • identifikácia kritických bodov, na ktorých úrovni je nevyhnutná kontrola;
 • zavedenie kritických hraníc, za ktorými už je potrebný zásah;
 • zavedenie a uplatňovanie efektívnych metód kontroly kritických bodov;
 • zavedenie nápravných činností, keď kontrola odhalí, že kritický bod nebol zvládnutý;
 • zavedenie metód sebakontroly na overenie účinnosti prijatých opatrení;
 • zriadenie knihy záznamov určených na preukázanie efektívneho uplatňovania týchto opatrení a uľahčenie oficiálnych kontrol vykonávaných kompetentným úradom.

Príručky osvedčených postupov a príručky na uplatňovanie systému HACCP

Členské štáty podporujú vypracúvanie vnútroštátnych príručiek osvedčených postupov prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, zahŕňajúcich odporúčania týkajúce sa dodržiavania všeobecných hygienických požiadaviek a zásad HACCP. Členské štáty vyhodnocujú tieto vnútroštátne príručky, aby sa ubezpečili, že ich obsah možno uviesť do praxe, že boli vypracované v súlade so všeobecnými zásadami pre hygienu potravín Potravinového kódexu a že sa konzultovalo so všetkými zainteresovanými stranami. Vnútroštátne príručky vyhodnotené ako vyhovujúce sa odosielajú Komisii, ktorá ich zaznamenáva do registra.

Ak sa členský štát alebo Komisia domnieva, že treba pripraviť jednotné príručky Spoločenstva, Komisia preskúma vhodnosť príručiek zaznamenaných v registri. Stále výbory, ktoré pomáhajú Komisii, skontrolujú, či ich obsah možno využiť v praxi, či boli vypracované v súlade so všeobecnými zásadami pre hygienu potravín Potravinového kódexu a vnútroštátnych príručiek a či sa konzultovalo so všetkými zainteresovanými stranami.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sa môžu bez rozdielu odvolávať na vnútroštátne príručky alebo príručky Spoločenstva.

Registrácia alebo schválenie potravinárskych podnikov

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia spolupracovať s príslušnými orgánmi, a najmä dbať na to, aby boli všetky zariadenia v ich správe zaregistrované na príslušnom orgáne, a informovať ho o zmenách situácie (napríklad zatvorenie zariadenia).

Ak si to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo predpisy Spoločenstva, potravinárske podniky musí schváliť príslušný orgán a bez tohto schválenia nemôžu vykonávať činnosť.

Vysledovateľnosť a stiahnutie potravín

Podľa nariadenia (ES) č. 178/2002 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zavedú systémy a postupy umožňujúce vysledovateľnosť prísad a potravín a v prípade potreby zvierat použitých na výrobu potravín.

Keď sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku domnieva, že potravina predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie, neodkladne ju stiahne z trhu a informuje o tom príslušný orgán a spotrebiteľov.

Úradné kontroly

Uplatňovanie zásad HACCP prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov nenahrádza úradné kontroly vykonávané príslušným orgánom. Prevádzkovatelia musia najmä spolupracovať s príslušnými orgánmi v súlade s ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva alebo ak nie sú k dispozícii, vnútroštátnych právnych predpisov.

Vonkajší rozmer

Potraviny dovážané do Spoločenstva musia byť v súlade s hygienickými normami Spoločenstva alebo s rovnocennými normami.

Výrobky živočíšneho pôvodu vyvážané do tretích krajín musia zodpovedať minimálne takým istým požiadavkám, aké sa vzťahujú na ich predaj v rámci Spoločenstva, okrem požiadaviek, ktoré môže stanoviť príslušná tretia krajina.

Správa Rade a Parlamentu

Komisia v lehote piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej podľa potreby pripojí vhodný návrh o skúsenostiach získaných zo zavádzania tohto nariadenia, ako aj o vhodnosti uplatniť zásady HACCP na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vykonávajúcich prvovýrobu a súvisiace činnosti opísané vyššie.

KONTEXT

Toto nariadenie je súčasťou tzv. hygienického balíka, súboru aktov zavádzajúcich hygienické predpisy pre potraviny. Okrem tohto nariadenia k nim patria tieto akty:

 • nariadenie (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia;
 • nariadenie (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu a stanovujú sa osobitné predpisy pre čerstvé mäso, živé lastúrniky, mlieko a mliečne výrobky.

Okrem toho právne predpisy Spoločenstva o hygiene potravín dopĺňajú tieto právne akty:

 • nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva. Týmto nariadením sa stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín a zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA);
 • nariadenie (ES) č. 882/2004, ktorým sa reorganizujú úradné kontroly potravín a krmív s cieľom začleniť kontroly do všetkých výrobných fáz a do všetkých sektorov;
 • smernica 2002/99/ES ustanovujúca pravidlá na uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu na trh a obmedzenia vzťahujúce sa na výrobky pochádzajúce z tretích krajín alebo regiónov, ktoré podliehajú obmedzeniam na zdravie zvierat.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 852/2004

20.5.2004

-

Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20.4.2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Následné doplnenia a zmeny nariadenia (ES) č. 852/2004 boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len informačnú hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny [Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005]

Pozri konsolidovanú verziu.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 [Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005]

Pozri konsolidovanú verziu.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene [KOM(2009) 403 v konečnom znení - neuverejnená v úradnom vestníku]

Komisia skúma skúsenosti získané počas uplatňovania uvedených nariadení. Predstavuje zaznamenaný pokrok a ťažkosti, ktorým museli čeliť všetky zúčastnené strany pri implementácii balíka hygienických predpisov v rokoch 2006 až 2008. V správe sa dospelo k záveru, že všetky členské štáty uskutočnili potrebné administratívne a kontrolné opatrenia na zabezpečenie súladu s nariadeniami, ale v súvislosti s implementáciou stále existuje priestor na zlepšenie. Hlavné zistené ťažkosti súvisia s:

 • niektorými výnimkami z rozsahu pôsobnosti predmetných nariadení;
 • niektorými definíciami stanovenými v týchto nariadeniach;
 • niektorými praktickými hľadiskami týkajúcimi sa schvaľovania zariadení, v ktorých sa manipuluje s potravinami živočíšneho pôvodu a označovaním takýchto potravín;
 • dovozným režimom pre určité potraviny;
 • implementáciou postupov založených na zásadách HACCP (analýza rizika a riadenia kritických bodov) v niektorých podnikoch potravinárskeho sektora a
 • realizáciou úradných kontrol vo vybraných odvetviach tohto sektora.

V tejto správe sa nenavrhujú žiadne podrobné riešenia. Komisia však na základe vymenovaných ťažkostí zváži potrebu akýchkoľvek návrhov na zlepšenie balíka hygienických predpisov o potravinách.

Posledná aktualizácia: 18.06.2014

Top