Help Print this page 
Title and reference
Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemikáliami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemikáliami

Európska únia (EÚ) reguluje vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemikálií a pesticídov. Prijatím nariadenia (EÚ) č. 649/2012 EÚ vykonáva Rotterdamský dohovor, podporuje preberanie spoločnej zodpovednosti a spoluprácu a ochraňuje zdravie a životné prostredie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.

SÚHRNY

Nariadenie určuje pravidlá vývozu chemikálií, ktorých používanie v Európskej únii (EÚ) je zakázané alebo prísne obmedzené. Vývozcovia sú povinní oznámiť vývoz chemikálií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ešte pred ich vývozom. Chemikálie, na ktoré sa vzťahuje Rotterdamský dohovor a chemikálie, ktoré sú v Únii zakázané alebo prísne obmedzené, sa nesmú vyvážať bez súhlasu krajín dovozu.

Týmto nariadením zabezpečuje, aby sa ustanovenia nariadenia týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia uplatňovali na všetky chemikálie, keď sa vyvážajú z členských štátov do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo iných krajín, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek špecifickými požiadavkami uvedených zmluvných strán alebo iných krajín.

Dotknuté chemikálie

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

  • vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa Rotterdamského dohovoru (ďalej len „postup PIC“);
  • určité nebezpečné chemikálie, ktoré sú v Únii alebo členskom štáte zakázané alebo prísne obmedzené a
  • všetky vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich klasifikáciu, označovanie a balenie.

Na niektoré chemikálie sa toto nariadenie neuplatňuje:

Vnútroštátne orgány

Každý členský štát poverí orgán alebo orgány, ktoré budú vykonávať administratívne úlohy, ktoré si vyžaduje toto nariadenie.

Európska agentúra pre chemické látky

Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) pomáha Komisii pri správe technických, vedeckých a administratívnych hľadísk, ktoré súvisia s vývozom a dovozom uvedených výrobkov. V prvom rade posiela oznámenia o priemyselných chemikáliách do krajín dovozu mimo EÚ, stará sa o všetku súvisiacu komunikáciu a uchováva databázu oznámení, ktorá je dostupná na jej internetovej stránke.

Postup oznámenia a získania výslovného súhlasu

V tomto nariadení sa stanovujú lehoty a povinnosti súvisiace s postupom oznámenia a postupom získania výslovného súhlasu podľa kategórie, do ktorej spadá daná chemikália.

Dovoz

Komisia prijme rozhodnutie o dovoze danej chemikálie vo forme konečnej alebo predbežnej odpovede. Ak sa na chemikáliu začnú vzťahovať dodatočné alebo zmenené a doplnené obmedzenia, Komisia prijme revidované rozhodnutie o dovoze.

V prípade zakázanej chemikálie alebo chemikálie, ktorej používanie je prísne obmedzené, Komisia zohľadní túto skutočnosť vo svojom rozhodnutí o dovoze.

Vývoz

Vývozca musí dodržiavať rozhodnutia ostatných zmluvných strán dohovoru týkajúce sa dovozu. Vývoz chemikálie do krajiny, ktorá je súčasťou dohovoru, je zakázaný, ak sa táto krajina nevyjadrila, či poskytuje súhlas na dovoz tejto chemikálie. Ak však dovážajúca zmluvná strana dohovoru dala svoj výslovný súhlas na dovoz danej chemikálie, táto látka sa môže vyviezť.

Akýkoľvek vývoz chemikálie, ktorú právne predpisy Európskej únie zakazujú alebo prísne obmedzujú, sa musí oznámiť krajine dovozu a táto krajina musí potvrdiť prijatie tohto oznámenia v súlade s dohovorom.

Výmena informácií

Komisia v spolupráci s agentúrou ECHA a členskými štátmi uľahčuje výmenu vedeckých, technických, hospodárskych a právnych informácií o chemikáliách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Technická pomoc

Komisia, poverené vnútroštátne orgány členských štátov a ECHA spolupracujú s prihliadnutím na potreby rozvojových krajín a krajín s hospodárstvom v prechodnom štádiu pri poskytovaní technickej pomoci, ktorá je potrebná na rozvoj infraštruktúry, kapacít a získavania vedomostí o správnom zaobchádzaní s chemikáliami počas ich životného cyklu.

Sankcie

Pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia, stanovujú členské štáty. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Zrušenie

Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie (ES) č. 689/2008 s účinnosťou od 1. marca 2014.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012

16. 8. 2012

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012

See also

  • Rotterdamský dohovor (EN) (ES) (FR)

Posledná aktualizácia: 31.01.2013

Top