Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekuperácia benzínových pár na čerpacích staniciach v záujme čistejšieho ovzdušia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rekuperácia benzínových pár na čerpacích staniciach v záujme čistejšieho ovzdušia

Benzínové pary emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európska únia (EÚ) v smernici z roku 2009 prijíma opatrenia na rekuperáciu týchto pár.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

SÚHRN

Benzínové pary emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európska únia (EÚ) v smernici z roku 2009 prijíma opatrenia na rekuperáciu týchto pár.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zabezpečuje rekuperáciu škodlivých benzínových pár, ktoré by boli inak emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorového vozidla na čerpacej stanici. Benzínové pumpy na mnohých čerpacích staniciach v EÚ budú musieť byť vybavené zariadením na rekuperáciu týchto pár.

HLAVNÉ BODY

  • Táto smernica sa uplatňuje na nové a značne obnovené čerpacie stanice s ročným naloženým množstvom viac ako 500 m3 benzínu a čerpacie stanice s ročným naloženým množstvom viac ako 100 m3, ak sa nachádzajú na územiach s bytovou zástavbou. Musia povinne nainštalovať systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár.
  • Veľké čerpacie stanice s ročným naloženým množstvom 3 000 m3 musia nainštalovať systém rekuperácie benzínových pár do roku 2018.
  • Zariadenie na rekuperáciu benzínových pár musí byť osvedčené výrobcom v súlade s príslušnými technickými normami a musí byť schopné zachytávať najmenej 85 % benzínových pár.
  • Účinnosť zariadenia na rekuperáciu benzínových pár musí byť raz do roka podrobená skúške, alebo raz za tri roky, ak má čerpacia stanica systém automatického monitorovania.
  • Čerpacie stanice, ktoré nainštalujú zariadenie na rekuperáciu benzínových pár, musia informovať zákazníkov o zariadení prostredníctvom umiestnenia symbolu, nálepky alebo iného oznámenia na výdajnom stojane.
  • Skúšobné metódy a normy použité na určenie účinnosti systémov na rekuperáciu benzínových pár sú harmonizované v smernici 2014/99/EÚ.

KONTEXT

Benzín je komplexná zmes prchavých organických zlúčenín, ktoré sa rýchlo vyparujú do ovzdušia a prispievajú k viacerým problémom so znečistením. Patria medzi ne nadmerné množstvá toxického benzénu v okolitom vzduchu a fotochemická tvorba ozónu, čo je látka znečisťujúca ovzdušie, ktorá spôsobuje ochorenia dýchacích ciest, ako je astma. Ozón je navyše skleníkový plyn.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o skladovaní a distribúcii benzínu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/126/ES

31. októbra 2009

1. januára 2012

Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36 - 39

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/99/EÚ

12. novembra 2014

12. mája 2016

Ú. v. EÚ L 304, 23.10.2014, s. 89 - 90

Posledná aktualizácia 11.08.2015

Top