Help Print this page 
Title and reference
Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Nezákonná ťažba dreva* je celosvetový problém s výrazným hospodárskym, environmentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia (EÚ) prijala právny predpis s cieľom bojovať proti tejto hrozbe.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.

SÚHRN

Nezákonná ťažba dreva* je celosvetový problém s výrazným hospodárskym, environmentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia (EÚ) prijala právny predpis s cieľom bojovať proti tejto hrozbe.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zakazuje sa umiestňovanie nelegálne vyťaženého dreva na trh EÚ a vymedzujú sa podmienky obchodovania s drevom a výrobkami z dreva v EÚ.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa vyžaduje, aby „hospodárske subjekty“, ktoré drevo a výrobky z dreva uvádzajú na trh EÚ prvýkrát, vykonali „náležitú starostlivosť“** a uistili sa tak, že dodávajú výrobky, ktoré boli vyrobené z legálne vyťaženého dreva. Na tento účel musia hospodárske subjekty uplatniť systém náležitej starostlivosti.

Hospodárske subjekty môžu zaviesť vlastný systém náležitej starostlivosti alebo môžu použiť systém vytvorený monitorovacími organizáciami.

Monitorovacie organizácie ako také uznáva Európska komisia. Ich úlohou je pomáhať hospodárskym subjektom pri dodržiavaní požiadaviek nariadenia.

Na uľahčenie vysledovateľnosti výrobkov z dreva všetci obchodníci, ktorí kupujú a predávajú drevo na trhu, musia viesť záznamy o svojich dodávateľoch a zákazníkoch.

Nariadenie, ktoré sa uplatňuje na drevo vyťažené v EÚ aj na drevo z dovozu, sa vzťahuje na široký záber výrobkov z dreva, ktoré sú vymenované v prílohe, a ktoré sú v súlade s Colným kódexom Únie.

Drevo alebo výrobky z dreva sa podľa nariadenia považujú za zákonne vyťažené, ak majú licenciu FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Vymáhateľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) zavedenú v nariadení (ES) č. 2173/2005, alebo povolenie CITES zavedené v nariadení (ES) č. 338/97.

KONTEXT

Nezákonná ťažba dreva je pretrvávajúci environmentálny, hospodársky a sociálny problém, ktorý prispieva k zmene klímy, strate biodiverzity, strate príjmov, konfliktom (niekedy ozbrojeným) týkajúcim sa pozemkov a zdrojov a ku korupcii.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej lokalite Európskej komisie o nezákonnej ťažbe dreva.

HLAVNÉ POJMY

* Nezákonná ťažba dreva - ťažba dreva v rozpore s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa ťažba vykonáva.

* Náležitá starostlivosť - vykonávanie riadenia rizika s cieľom minimalizovať riziko, že nezákonne vyťažené drevo (alebo výrobky, ktoré ho obsahujú) sa budú ponúkať na predaj na trhu EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010

2.12.2010

-

Ú. v. EÚ L 295, 12.11 2010, s. 23 - 34

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2014, s. 12 - 16).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16 - 18).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 - 6).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10.2008, s. 23 - 29).

Posledná aktualizácia: 13.05.2015

Top