Help Print this page 
Title and reference
Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

Vznik odpadu býval nezamedziteľným a neblahým vedľajším produktom hospodárskej činnosti a rastu. Pomocou moderných technológií a starostlivého hospodárenia je možné toto cyklické prepojenie prerušiť.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

SÚHRN

Vznik odpadu býval nezamedziteľným a neblahým vedľajším produktom hospodárskej činnosti a rastu. Pomocou moderných technológií a starostlivého hospodárenia je možné toto cyklické prepojenie prerušiť.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovuje sa ňou právny rámec v oblasti nakladania s odpadom v Európskej únii (EÚ). Je určená na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia tým, že zdôrazňuje význam správneho nakladania s odpadom, techník zhodnocovania a recyklácie, aby sa znížil tlak na zdroje a zlepšilo ich využitie.

HLAVNÉ BODY

Týmito právnymi predpismi sa zavádza hierarchia odpadového hospodárstva: predchádzanie vzniku, opätovné použitie, recyklácia, zhodnocovanie na iné účely, napríklad ako energia, a zneškodňovanie.

Potvrdzuje sa ním zásada „znečisťovateľ platí“, podľa ktorej znáša náklady na nakladanie s odpadom pôvodca odpadu.

V smernici sa zavádza koncept „rozšírenej zodpovednosti výrobcu“. To môže zahŕňať povinnosť výrobcov prijímať a zneškodňovať výrobky vrátené po použití.

Rozlišuje pojmy odpad a vedľajšie produkty*.

Nakladanie s odpadom sa musí vykonávať bez rizika pre vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny alebo živočíchov, bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachmi a bez nepriaznivého vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného záujmu.

Výrobcovia alebo držitelia odpadu musia vykonať spracovanie odpadu sami alebo prenechať spracovanie úradne uznanému prevádzkovateľovi. Vyžadujú povolenie a musia sa pravidelne kontrolovať.

Príslušné vnútroštátne orgány musia vypracovať programy odpadového hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu.

Na nebezpečný odpad, odpadové oleje a biologický odpad sa vzťahujú osobitné podmienky.

Zavádzajú sa recyklačné ciele a ciele zhodnocovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, pokiaľ ide o odpad z domácností (50 %) a stavebný a demolačný odpad (70 %).

Právne predpisy sa nevzťahujú na niektoré typy odpadu, ako sú rádioaktívne prvky, vyradené výbušniny, fekálie, odpadové vody a uhynuté zvieratá.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 12. decembra 2008.

HLAVNÉ POJMY

* Vedľajší produkt: výsledok výrobného procesu, ktorý nebol primárnym cieľom tohto procesu. Na rozdiel od odpadu sa musí dať následne využiť. Smernicou sa Európskej komisii povoľuje stanoviť kritériá, ktoré musia spĺňať látky na to, aby bolo možné odlíšiť vedľajšie produkty od odpadu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o rámcovej smernici o odpade.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/98/ES

12. december 2008

12. december 2010

Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 - 30

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1357/2014

8. január 2015

-

Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 89 - 96

Následné zmeny a opravy smernice 2008/98/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2014/955/ES z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 44 - 86).

Posledná aktualizácia: 10.06.2015

Top