Help Print this page 
Title and reference
Boj proti odlesňovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti odlesňovaniu

Lesy ohrozuje odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa. Ochrana týchto lesov je účinným opatrením proti globálnemu otepľovaniu a strate vzácnych ekosystémových služieb.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (KOM(2008) 645 v konečnom znení zo 17. októbra 2008)

SÚHRN

Lesy ohrozuje odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa. Ochrana týchto lesov je účinným opatrením proti globálnemu otepľovaniu a strate vzácnych ekosystémových služieb.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Európska komisia v tomto dokumente vymedzuje akčné body reakcie Európskej únie na odlesňovanie, vyzýva zainteresované strany, aby poskytli príspevky, a zameriava sa na rozbehnutie úvodných krokov, ktorými sa vytvoria základy globálnej reakcie na odlesňovanie.

HLAVNÉ BODY

EÚ vyzýva na zastavenie globálnej straty lesnej plochy (t. j. zmena zo zalesneného na nezalesnený stav) najneskôr do roku 2030 a na zníženie odlesňovania tropických oblastí aspoň o 50 % v porovnaní so súčasnými úrovňami do roku 2020.

Domnieva sa, že boj proti odlesňovaniu sa musí vykonávať na viacerých úrovniach. Patrí medzi ne posilnenie lesnej správy na vnútroštátnej aj miestnej úrovni, zlepšenie mechanizmov monitorovania či zohľadnenie spotrebiteľského dopytu a vytvorenie finančných stimulov na ochranu lesov. Tieto opatrenia sa musia vykonávať v rámci medzinárodných dohôd, ako je Dohovor OSN o biologickej diverzite a Rámcový dohovor OSN o zmene klímy.

Ukazuje sa, že opatrenia, ktoré sú v EÚ už zavedené, môžu pomôcť bojovať proti odlesňovaniu, napr. vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), zelené verejné obstarávanie, environmentálne označovanie a práca, ktorá sa vykonáva v rámci globálnej aliancie proti zmene klímy (GCCA).

Uvádza sa, ako by sa mohli v boji proti odlesňovaniu využívať výnosy zo systému obchodovania s emisiami (EU ETS).

Navrhuje sa zriadenie globálneho mechanizmu na podnecovanie ochrany tropických lesov, ktorým sa stal systém REDD+ (t. j. znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov, a to aj prostredníctvom zalesňovania, ochrany a udržateľnej správy lesov).

KONTEXT

Lesy pokrývajú približne 30 % svetovej pevniny (a 40 % pevninskej rozlohy EÚ), a teda sú neoddeliteľnou súčasťou environmentálneho zdravia. Poskytujú významné biotopy pre biodiverzitu, základné služby, ako je predchádzanie erózii, čistenie vody a ukladanie oxidu uhličitého (CO2) a zaisťujú obživu pre 1,6 miliardy osôb na celom svete.

Lesom pritom hrozí odlesňovanie, ktorým sa ročne podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zničí 13 miliónov hektárov. Hlavnými príčinami sú: prechod na poľnohospodárstvo a zlá kontrola rozvoja infraštruktúry.

Ďalšie informácie nájdete na webových lokalitách Európskej komisie:

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 - 6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 - 34)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171 - 200)

Oznámenie Komisie - Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (COM(2013) 659 final z 20. septembra 2013)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top