Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plán energetickej účinnosti EÚ na rok 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Plán energetickej účinnosti EÚ na rok 2011

Energetická účinnosť je hlavnou zložkou energetickej politiky Európskej únie (EÚ) a účinný nástroj boja proti zmene klímy, prostredníctvom ktorého sa znižujú účty za energie aj závislosť EÚ od externých dodávateľov.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán energetickej účinnosti na rok 2011 [COM(2011) 109 final z 8. marca 2011]

SÚHRN

Energetická účinnosť je hlavnou zložkou energetickej politiky Európskej únie (EÚ) a účinný nástroj boja proti zmene klímy, prostredníctvom ktorého sa znižujú účty za energie aj závislosť EÚ od externých dodávateľov.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa stanovujú plány podpory hospodárstva, v ktorom sa rešpektujú zdroje planéty, zavádza sa nízkouhlíkový systém, zlepšuje sa energetická nezávislosť EÚ a posilňuje sa bezpečnosť dodávok energie.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Tento plán patrí medzi ciele 20-20-20 z klimaticko-energetického balíka EÚ na rok 2020. Ďalšie dva ciele sú znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zabezpečiť, aby 20 % energie v EÚ pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie informácie nájdete na webových lokalitách Európskej komisie venovaných energetickej účinnosti, ekodizajnu a programu Inteligentná energia - Európa.

HLAVNÉ POJMY

Pojem oddelené pohnútky vyjadruje bežnú situáciu, v ktorej sa majitelia a nájomníci zdráhajú platiť za zlepšenie energetickej účinnosti nehnuteľnosti, keďže výhody sa medzi nich rozdelia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 - 35).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 - 56).

Posledná aktualizácia 27.08.2015

Top