Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/28/ES – podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • V tejto smernici, ktorou sa pozmeňujú a zrušujú predchádzajúce smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES, sa vytvára spoločný súbor pravidiel využívania energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov (GHG) a podporovať ekologickejšiu dopravu.
  • Stanovujú sa ňou ciele pre všetky krajiny EÚ, pričom celkovým cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov energie vyrábalo 20 % energie EÚ a 10 % energie v sektore dopravy.

HLAVNÉ BODY

  • Každá krajina má zostaviť národný akčný plán do roku 2020, v ktorom sa stanovia podiely obnoviteľných zdrojov energie v doprave, vykurovaní a výrobe elektriny.
  • Na umožnenie nákladovo účinného dosahovania cieľov si môžu krajiny EÚ vymieňať energiu z obnoviteľných zdrojov*. Pri napĺňaní akčných plánov môžu tiež krajiny EÚ prijímať obnoviteľnú energiu od krajín mimo EÚ, pokiaľ sa táto energie spotrebuje v EÚ a vyrába sa v moderných/efektívnych zariadeniach.
  • Každá krajina EÚ musí vedieť zaručiť pôvod elektriny, vykurovania a chladenia vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie.
  • Krajiny EÚ by mali vybudovať potrebnú infraštruktúru na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy.

Smernicou (EÚ) 2015/1513 sa pozmeňuje smernica 2009/28/ES a právny predpis EÚ v oblasti kvality benzínu a naftových palív (smernica 98/70/ES). Okrem iného je jej cieľom začať s prechodom od konvenčných* biopalív (prvej generácie) k pokročilejším * biopalivám (druhej generácie), ktorými sa zabezpečujú značné úspory z hľadiska skleníkových plynov. Zavádza sa ňou 7 % horná hranica, ktorá sa má započítať k cieľom smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v oblasti konečnej energetickej spotreby v doprave v roku 2020.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. júna 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 5. decembra 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o energii z obnoviteľných zdrojov.

* HLAVNÉ POJMY

Energia z obnoviteľných zdrojov: energia z nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, geotermálna energia, vodná energia, biomasa a plyn z čističiek odpadových vôd (napr. metán).

Konvenčné biopalivá: vyrobené z potravinových plodín, ako je cukor, škrob a rastlinné oleje. Sú vypestované na pôde využívajúcej východiskové suroviny, ktorá sa môže použiť aj na pestovanie potravín a krmív.

Pokročilé biopalivá: vyrobené zo zdrojov, ktoré priamo nekonkurujú plodinám určeným na výrobu potravín a krmív, ako je odpad a poľnohospodársky odpad.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140 of 5.6.2009, s. 16 – 62)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/28/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.11.2016

Top