Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Kontrola spotreby energie a väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú kľúčové v boji proti zmene klímy. Európska únia (EÚ) vytvára spoločný rámec na výrobu obnoviteľnej energie a presadzovanie jej využívania.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

SÚHRN

Kontrola spotreby energie a väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú kľúčové v boji proti zmene klímy. Európska únia (EÚ) vytvára spoločný rámec na výrobu obnoviteľnej energie a presadzovanie jej využívania.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V tejto smernici, ktorou sa pozmeňujú a zrušujú predchádzajúce smernice 2001/77/ES a 2003/30/ES, sa vytvára spoločný rámec využívania obnoviteľnej energie v EÚ s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov (GHG) a podporovať ekologickejšiu dopravu. V tomto záujme sa stanovujú ciele pre všetky krajiny EÚ, pričom celkovým cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov energie vyrábalo 20 % energie EÚ a 10 % energie v sektore dopravy.

HLAVNÉ BODY

  • Každá krajina má zostaviť národný akčný plán do roku 2020, v ktorom sa stanovia podiely obnoviteľných zdrojov energie v doprave, vykurovaní a výrobe elektriny.
  • Na umožnenie nákladovo účinného dosahovania cieľov si môžu krajiny EÚ vymieňať energiu z obnoviteľných zdrojov*. Pri napĺňaní akčných plánov môžu tiež krajiny EÚ prijímať obnoviteľnú energiu od krajín mimo EÚ, pokiaľ sa táto energie spotrebuje v EÚ a vyrába sa v moderných/efektívnych zariadeniach.
  • Každá krajina EÚ musí vedieť zaručiť pôvod elektriny, vykurovania a chladenia vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie.
  • Krajiny EÚ by mali vybudovať potrebnú infraštruktúru na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy.
  • Biopalivá a biokvapaliny sa musia vyrábať udržateľne bez používania surovín z pôdy s vysokou hodnotou z pohľadu biodiverzity. V návrhu Európskej komisie na pozmenenie právneho predpisu EÚ o kvalite benzínu a naftových palív sa presadzuje obmedzenie príspevku biopalív pri dosahovaní národných cieľov.

KONTEXT

Táto smernica patrí medzi ciele 20-20-20 z klimaticko-energetického balíka EÚ na rok 2020. Ďalšie dva ciele sú znížiť do roku 2020 emisie GHG o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a zlepšiť energetickú účinnosť o 20 %.

HLAVNÉ POJMY

* Energia z obnoviteľných zdrojov je energia z nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, geotermálna energia, vodná energia, biomasa a plyn z čističiek odpadových vôd (napr. metán).

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o obnoviteľnej energii.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/28/ES

25. júna 2009

5. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 - 62

SÚVISIACE AKTY

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie [COM(2012) 595 final zo 17. októbra 2012].

Posledná aktualizácia 06.08.2015

Top