Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 - rozhodnutie o rozdelení úsilia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 - rozhodnutie o rozdelení úsilia

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú záväzné ročné ciele zníženia emisií skleníkových plynov pre krajiny Európskej únie (EÚ) na obdobie rokov 2013 - 2020. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny odvetví, ktoré nie sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ako je doprava (okrem leteckej dopravy a medzinárodnej námornej lodnej dopravy), budovy, poľnohospodárstvo a odpady.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020.

SÚHRN

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú záväzné ročné ciele zníženia emisií skleníkových plynov pre krajiny Európskej únie (EÚ) na obdobie rokov 2013 - 2020. Tieto ciele sa týkajú emisií z väčšiny odvetví, ktoré nie sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), ako je doprava (okrem leteckej dopravy a medzinárodnej námornej lodnej dopravy), budovy, poľnohospodárstvo a odpady.

Rozhodnutie o rozdelení úsilia je súčasťou súboru politík a opatrení v oblasti zmeny klímy a energetiky - tzv. klimaticko-energetický balík, ktoré Európe pomôžu prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo a zvýšiť bezpečnosť dodávok energie.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí o rozdelení úsilia sa stanovujú vnútroštátne emisné ciele do roku 2020, ktoré sú vyjadrené ako percentuálne zmeny oproti úrovniam emisií v roku 2005. Stanovuje sa aj to, koľko ton emisií skleníkových plynov môže každá krajina EÚ emitovať za každý rok v období rokov 2013 až 2020 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie.

HLAVNÉ BODY

Emisné ciele do roku 2020 boli stanovené na základe relatívneho bohatstva krajín EÚ (meraného podľa hrubého domáceho produktu - HDP na hlavu). Pohybujú sa od 20 % zníženia emisií do roku 2020 (oproti úrovniam v roku 2005) pre najbohatšie krajiny EÚ po 20 % zvýšenie pre krajinu s najmenším bohatstvom - Bulharsko.

Na zabezpečenie stabilného pokroku smerom k naplneniu cieľa do roku 2020 sa v rozhodnutí o rozdelení úsilia takisto stanovujú limity emisií skleníkových plynov (GHG) pre každú krajinu za každý rok. Tieto limity sa nazývajú ročne pridelené emisné kvóty (AEA).

Voľný priestor pri dosahovaní cieľov zároveň krajinám EÚ umožňuje uskutočňovať zníženie emisií nákladovo účinným spôsobom: krajiny EÚ si môžu požičať 5 % AEA z nasledujúceho roka a kúpiť si AEA od iných krajín EÚ alebo kúpiť si kredity z určitých projektov, napr. z projektu na pomoc najmenej rozvinutým krajinám pri znižovaní ich emisií. Ak krajina EÚ zníži svoje emisie o viac, ako sa vyžaduje, a teda presiahne svoj cieľ na daný rok, môže si ponechať nadbytok AEA na neskoršie použitie (do roku 2020) alebo ho môže predať iným krajinám EÚ.

Každá krajina musí Komisii každoročne nahlásiť svoje emisie a pokrok pri dosahovaní svojho cieľa.

Ak krajina za jeden rok emituje viac GHG, ako má povolené, musí Komisiu informovať o tom, ako sa plánuje „vrátiť do normálu“ a musí zaplatiť „poplatok“ vo forme prísnejšieho emisného cieľa v nasledujúcom roku.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od roku 2013 do roku 2020.

KONTEXT

Európska únia sa v záujme boja proti globálnemu otepľovaniu zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov o najmenej 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Na dosiahnutie tohto cieľa EÚ prijala dva hlavné právne predpisy:

1.

systém EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorý sa vzťahuje na viac ako 11 000 elektrární a priemyselných závodov, ako aj na letecké spoločnosti; a

2.

rozhodnutie o rozdelení úsilia, v ktorom sa od každej z 28 krajín EÚ vyžaduje, aby prispievala osobitným podielom k celkovému cieľu EÚ na 20 % zníženie. Vykonáva sa to prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov v takmer všetkých odvetviach, ktoré nie sú zahrnuté do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o rozhodnutí o rozdelení úsilia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 406/2009/ES

25. júna 2009

-

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136 - 148

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2013/162/EÚ z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106 - 110).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/634/EÚ z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 19 - 22).

Posledná aktualizácia: 26.03.2015

Top