Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Nariadenie (ES) č. 1338/2008 - štatistika v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktorými by sa malo riadiť zhromažďovanie a prezentácia štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s cieľom zabezpečiť porovnateľné údaje vo všetkých krajinách EÚ.

EÚ to pomôže pri tvorbe účinnej politiky v oblasti verejného zdravia a podporia sa vnútroštátne stratégie v tejto oblasti.

HLAVNÉ BODY

Štatistika, ktorú zhromažďujú krajiny EÚ, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko, sa posiela štatistickému úradu EÚ - Eurostat.

Štatistika sa zhromažďuje v rámci týchto tém:

zdravie a faktory, ktoré ho ovplyvňujú:

vnímanie zdravia;

fyzické a psychické funkcie a zdravotné postihnutie;

miera chorobnosti* podľa diagnózy;

úrazy a zranenia;

životný štýl (cvičenie, strava, fajčenie, alkohol, užívanie drog atď.) a faktory týkajúce sa životného prostredia, sociálne faktory a faktory týkajúce sa zamestnania;

dostupnosť a využívanie zdravotníckych zariadení;

demografické a sociálno-ekonomické informácie o jednotlivcoch;

zdravotná starostlivosť:

zariadenia;

personál;

náklady a financovanie;

príčiny smrti:

údaje o zomretých osobách;

región;

hlavná príčina smrti;

pracovné úrazy, choroby z povolania a iné zdravotné problémy súvisiace s prácou:

dotknutá osoba;

zranenie alebo choroba a ich závažnosť;

organizácia a pracovisko;

príčiny a faktory.

Po nariadení (ES) č. 1338/2008 nasledovalo niekoľko vykonávacích nariadení, v ktorých sa stanovili podrobnejšie pravidlá a postupy týkajúce sa ďalších hľadísk zhromažďovania zdravotnej štatistiky:

nariadenie (EÚ) č. 328/2011 - registrované prípady smrti a pôrody mŕtvych detí v každej krajine EÚ;

nariadenie (EÚ) č. 349/2011 - zhromažďovanie štatistiky o pracovných úrazoch;

nariadenie (EÚ) č. 141/2013 - európsky prieskum zdravia formou rozhovorov;

nariadenie (EÚ) 2015/359 - rozpísanie štatistiky o výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 20. januára 2009.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

*Chorobnosť - rozšírenosť chorôb alebo konkrétneho ochorenia v zemepisnej oblasti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) 1338/2008

20. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70 - 81

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3 - 7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide štatistiku o príčinách smrti (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2011, s. 22 - 24)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2011, s. 3 - 8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2013, s. 20 - 48)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2015, s. 6 - 15)

Posledná aktualizácia 29.09.2015

Top