Help Print this page 
Title and reference
Požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požiadavky na rozpočtové rámce členských štátov

V tejto smernici sa ustanovujú podrobné pravidlá vzťahujúce sa na rozpočtové rámce členských štátov. Tieto pravidlá spadajú do rámca rozpočtového dohľadu v rámci Európskej únie (EÚ). Ich cieľom je prispieť k tomu, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z paktu stability a rastu.

AKT

Smernica Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov [Úradný vestník EÚ L 306, 23.11.2011].

SÚHRNY

Daná smernica sa uplatňuje na štátne rozpočtové rámce členských štátov. Rozpočtový rámec je súborom opatrení, pravidiel a inštitúcií, prostredníctvom ktorých verejná správa členského štátu vykonáva rozpočtovú a fiškálnu politiku.

Systém rozpočtového účtovníctva vo verejnom sektore a štatistického vykazovania

Členské štáty musia mať zavedené systémy účtovníctva verejných financií, ktoré úplne a dôsledne zahŕňajú všetky subsektory verejnej správy.

Členské štáty musia prostredníctvom týchto systémov účtovníctva zabezpečiť pravidelné zverejňovanie fiškálnych údajov verejnej správy, a to na základe účtovania založeného na hotovostných tokoch s uvedením informácií potrebných na poskytnutie spoľahlivých údajov v súlade s koncepciami a definíciami v zmysle vnútroštátnych systémov účtovníctva.

Systémy účtovníctva verejného sektora sa musia podrobovať vnútornej kontrole a nezávislému auditu.

Smernica obsahuje aj výzvu pre Komisiu, aby do konca roka 2012 posúdila primeranosť medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor pre členské štáty.

Prognózy pre rozpočtové plánovanie

Členské štáty sa pri plánovaní rozpočtu opierajú o makroekonomické a rozpočtové prognózy, ktoré sú čo najrealistickejšie. Súčasťou tvorby prognóz je predovšetkým skúmanie hlavných fiškálnych premenných pri rôznych predpokladoch rastu a úrokových mier.

Členské štáty zverejňujú svoje makroekonomické a rozpočtové prognózy spolu s metódami a parametrami, ktoré sa použili. Takisto bližšie určia, ktorá inštitúcia je zodpovedná za prípravu týchto prognóz.

Prognózy členských štátov sa následne porovnajú s prognózami vypracovanými Komisiou. Aj Komisia je povinná zverejňovať metódy, predpoklady a parametre, ktoré použila pri výpočte. Akékoľvek výrazné rozdiely medzi prognózami členských štátov a Komisie sa opíšu a vysvetlia.

Numerické fiškálne pravidlá

Rozpočtový dohľad EÚ musí takisto zohľadňovať numerické fiškálne pravidlá špecifické pre jednotlivé členské štáty. Cieľom týchto pravidiel je predchádzať nadmernému deficitu verejných financií a príliš vysokému verejnému dlhu.

V pravidlách špecifických pre jednotlivé štáty sa predovšetkým určujú:

 • ciele a rozsah pôsobnosti pravidiel;
 • účinné a včasné monitorovanie dodržiavania pravidiel založené na spoľahlivej a nezávislej analýze, ktorú vykonávajú nezávislé orgány alebo orgány s funkčnou nezávislosťou od fiškálnych orgánov členských štátov;
 • následky v prípade nedodržania pravidiel.

Strednodobý rozpočtový rámec

Členské štáty zavádzajú strednodobý rozpočtový rámec. Pod týmto rámcom sa rozumie súbor postupov, ktorými sa predlžuje vykonávanie rozpočtovej politiky nad rámec ročného harmonogramu. Spolu s rámcom sa prijíma aj fiškálny plánovací horizont v dĺžke najmenej tri roky.

Rozpočtový rámec sa skladá z týchto prvkov:

 • komplexné a transparentné viacročné rozpočtové ciele, ktoré sú napr. vyjadrené vo výške deficitu verejnej správy alebo verejného dlhu;
 • projekcie každej významnejšej výdavkovej a príjmovej položky verejnej správy;
 • opis strednodobých predpokladaných politík a ich vplyvu na financie verejnej správy;
 • posúdenie pravdepodobných vplyvov predpokladaných politík na udržateľnosť verejných financií.

Kontext

Pakt stability a rastu je súbor pravidiel, ktorými sa zavádza hospodársky a rozpočtový dohľad na európskej úrovni, s cieľom zaručiť hospodársku a finančnú stabilitu v EÚ.

V roku 2011 sa pakt stability a rastu podrobil rozsiahlej reforme. Pakt stability a rastu sa v súčasnosti skladá zo šiestich legislatívnych aktov, ktoré nadobudli platnosť 13. decembra 2011:

 • nariadenie (EÚ) č. 1173/2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne;
 • nariadenie (EÚ) č. 1174/2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny;
 • nariadenie (EÚ) č. 1175/2011, ktorým sa menia postupy dohľadu nad stavmi rozpočtov;
 • nariadenie (EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh;
 • nariadenie (EÚ) č. 1177/2011, ktorým sa menia postupy pri nadmernom schodku;
 • táto smernica o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov. V súčasnosti sa uplatňuje v plnom rozsahu, pretože dátum jej transpozície pre členské štáty bol stanovený na 31. decembra 2013, keďže Komisia musela do konca roka 2012 predložiť priebežnú správu o vykonávaní smernice.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2011/85/EÚ

13.12.2011

31.12.2013

Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Smerom k vykonávaniu harmonizovaných účtovných štandardov pre verejný sektor v členských štátoch. Vhodnosť IPSAS pre členské štáty [ COM(2013) 114 final - neuverejnené v úradnom vestníku]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o kvalite fiškálnych údajov zaslaných členskými štátmi v roku 2013 [ COM(2014) 122 final - neuverejnené v úradnom vestníku]

Správa vychádza z hlavných výsledkov posúdenia údajov zaslaných v roku 2013 v rámci postupu pri nadmernom schodku (EDP). Komisia si vo všeobecnosti všíma, že kvalita oznámených rozpočtových údajov sa v roku 2013 naďalej zlepšuje.

Posledná aktualizácia: 27.06.2014

Top