Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Menové právne predpisy eurozóny - prechod na euro v praxi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Menové právne predpisy eurozóny - prechod na euro v praxi

Krajina Európskej únie (EÚ), ktorá splnila prísne kritériá na prijatie eura, musí pri prechode zo svojej národnej meny dodržať jasné pravidlá. Aj po prechode musí uplatňovať rozpočtovú disciplínu požadovanú v nedávno prijatej zmluve, ktorá má zabezpečiť riadne spravovanie eurozóny.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura

SÚHRN

Krajina Európskej únie (EÚ), ktorá splnila prísne kritériá na prijatie eura, musí pri prechode zo svojej národnej meny dodržať jasné pravidlá. Aj po prechode musí uplatňovať rozpočtovú disciplínu požadovanú v nedávno prijatej zmluve, ktorá má zabezpečiť riadne spravovanie eurozóny.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa definujú menové právne predpisy krajín EÚ, ktoré prijali euro ako jednotnú menu, a stanovujú sa v ňom rôzne etapy vedúce k jeho zavedeniu.

HLAVNÉ BODY

Od dátumu prijatia eura v krajine až do momentu zavedenia eurobankoviek a euromincí do obehu môže plynúť prechodné obdobie, ktoré môže trvať maximálne tri roky. Tieto dátumy sa v praxi prekrývajú, ako to možno preukázať na príklade Litvy, ktorá prijala euro 1. januára 2015.

Krajinám, ktoré neuplatňujú prechodné dohody, sa poskytuje obdobie na postupné vyraďovanie v dĺžke najviac jeden rok. Počas tohto obdobia sa môže používať euro aj národná mena, kým nedôjde k jej postupnému vyradeniu.

Jediné inštitúcie, ktoré sú oprávnené uvádzať bankovky a mince jednotnej meny do obehu, sú národné centrálne banky krajín, ktoré prijali euro, a Európska centrálna banka.

Krajiny používajúce euro sú povinné riešiť akékoľvek pokusy o falšovanie bankoviek a mincí.

S cieľom posilniť hospodársky rámec eurozóny krajiny EÚ prijali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe. Účinnosť nadobudla 1. januára 2013. Cieľom jej pravidiel je:

posilnenie rozpočtovej disciplíny na základe rozpočtovej dohody (napr. udržiavanie vyvážených alebo prebytkových národných rozpočtov);

posilnenie koordinácie vnútroštátnych hospodárskych politík;

zlepšenie správy eurozóny.

Európska únia takisto zaviedla ročný cyklus koordinácie hospodárskej politiky. Označuje sa ako európsky semester. V rámci neho Komisia vykonáva podrobnú analýzu národných rozpočtových plánov, makroekonomických plánov a plánov štrukturálnych reforiem. Pre každú krajinu EÚ následne vydáva podrobné odporúčania na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o eure.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 974/98

1. januára 1999

-

Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1 - 5

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 2596/2000

1. januára 2001

-

Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 2 - 3

Nariadenie (ES) č. 2169/2005

18. januára 2006

-

Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 1 - 5

Nariadenie (ES) č. 1647/2006

1. januára 2007

-

Ú. v. EÚ L 309, 9.11.2006, s. 2 - 3

Nariadenie (ES) č. 835/2007

1. januára 2008

-

Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 1 - 2

Nariadenie (ES) č. 836/2007

1. januára 2008

-

Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 3 - 4

Nariadenie (ES) č. 693/2008

1. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 1 - 2

Nariadenie (EÚ) č. 670/2010

1. januára 2011

-

Ú. v. EÚ L 196, 27.8.2010, s. 1 - 3

Nariadenie (EÚ) č. 827/2014

1. januára 2015

-

Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 3 - 4

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top