Help Print this page 
Title and reference
Zavedenie eura – konvergenčné kritériá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavedenie eura – konvergenčné kritériá

Aby členský štát mohol prijať jednotnú menu euro, musí ešte predtým splniť určité hospodárske a finančné podmienky, ktoré sa tiež nazývajú konvergenčné kritériá. Ide o tieto štyri podmienky:

  • cenová stabilita;
  • stav štátneho rozpočtu;
  • účasť v mechanizme výmenných kurzov Európskeho menového systému;
  • konvergencia úrokových sadzieb.

Keď niektorý členský štát kandiduje na prijatie eura, Rada Európskej únie (EÚ) overí, či tento členský štát spĺňa všetky štyri kritériá. Ak sa zistí, že áno, Rada prijme rozhodnutie, v ktorom členskému štátu povolí prijať euro, a podrobne opíše, ako členský štát obstál v teste konvergenčných kritérií.

Cenová stabilita

Členský štát musí vykazovať dlhodobú cenovú stabilitu. Rada overí súlad s týmto kritériom pozorovaním miery inflácie členského štátu počas jedného roka. Potom túto mieru porovná s mierou inflácie v troch členských štátoch, ktoré dosiahli v oblasti cenovej stability najlepšie výsledky. Ak miera inflácie kandidátskeho členského štátu neprekračuje 1,5 % miery inflácie troch najlepších členských štátov, kritérium cenovej stability je splnené.

Stav štátneho rozpočtu

Kandidátsky členský štát musí vykázať, že stav jeho štátnych finančných prostriedkov je stabilný. Inými slovami, stav štátneho rozpočtu členského štátu nesmie vykazovať nadmerný deficit.

Účasť v mechanizme výmenných kurzov Európskeho menového systému

Európsky mechanizmus výmenných kurzov je mechanizmus výmenných kurzov medzi eurom a menami členských štátov, ktoré euro neprijali. Jeho hlavnou úlohou je stabilizovať európske kurzy a devízy tým, že zamedzuje príliš veľkým fluktuáciám medzi hodnotou eura a iných národných mien.

Členský štát, ktorý sa uchádza o prijatie eura, sa musí najmenej dva roky pred jeho zavedením zúčastňovať na európskom mechanizme výmenných kurzov. Počas týchto dvoch rokov sa okrem toho nesmie na fluktuačnom pásme jeho meny prejaviť značné napätie.

Konvergencia dlhodobých úrokových sadzieb

Dlhodobé úrokové sadzby sa vypočítavajú na základe pôžičiek členských štátov, ktoré sa premietajú v ich štátnych dlhopisoch alebo porovnateľných cenných papieroch.

Dlhodobá úroková sadzba členského štátu, ktorý sa uchádza o prijatie eura, sa potom porovná s referenčnou hodnotou. Táto referenčná hodnota sa rovná priemeru dlhodobých úrokových sadzieb troch členských štátov EÚ, ktoré v oblasti cenovej stability vykazujú najlepšie výsledky. Aby bolo toto kritérium splnené, úroková sadzba kandidátskeho členského štátu nesmie prekročiť referenčnú hodnotu o viac ako 2 %.

Správy o konvergencii

Členským štátom, ktoré nevyhovujú konvergenčným kritériám, sa udeľuje výnimka z účasti na tretej etape hospodárskej a menovej únie. Najmenej každé dva roky Európska komisia a Európska centrálna banka vypracúvajú správy o konvergencii týchto členských štátov. Správy sa zameriavajú na pokrok, ktorý dosiahli členské štáty v napĺňaní konvergenčných kritérií.

Pripomeňme, že Dánsko a Spojené kráľovstvo sú držiteľmi osobitnej výnimky z účasti na tretej etape hospodárskej a menovej únie. Tieto dva členské štáty zatiaľ neplánujú prijať euro. Nie sú preto viazané povinnosťami vyplývajúcimi z konvergenčných kritérií.

Kontext

Konvergenčné kritériá vychádzajú z právneho základu ustanoveného v článku 140 Zmluvy o fungovaní Eeurópskej únie (ZFEÚ) a podrobnejšie sú rozpracované v protokole. 13, ktorý tvorí prílohu k zmluvám o založení EÚ.

Posledná aktualizácia: 15.10.2010

Top