Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Položky s dvojakým použitím

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Položky s dvojakým použitím

EÚ kontroluje vývoz položiek s dvojakým použitím, čo sú položky, ktoré sa môžu použiť na civilné aj vojenské účely. Príkladom je urán, ktorý sa môže použiť na výrobu energie, ale aj v jadrových zbraniach. Zámerom týchto kontrol je zabezpečiť, aby EÚ dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a povinnosti najmä v súvislosti s nešírením zbraní (teda predchádzanie rozširovaniu jadrových zbraní).

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Ustanovuje sa v ňom jednotný systém Európskej únie na kontrolu vývozu, prevozu, tranzitu a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím (činnosť sprostredkovateľov, ktorí ich kupujú a predávajú v mene iných osôb). Stanovuje sa spoločný kontrolný zoznam EÚ a pravidlá jeho uplatňovania. Na vývoz položky s dvojakým použitím z EÚ do krajiny mimo EÚ je potrebné vývozné povolenie.

HLAVNÉ BODY

Položky s dvojakým použitím sú tovary, ktoré sa dajú použiť na nevýbušné použitia aj na akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení. Obchod s tovarmi s dvojakým použitím sa v uplynulých rokoch neustále zvyšuje a predstavuje nezanedbateľný podiel vonkajšieho obchodu EÚ. V roku 2013 objem kontrolovaného vývozu položiek s dvojakým použitím z EÚ dosiahol až 85 miliárd EUR.

Vývozné povolenie - v prílohe I je uvedený zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré si vyžadujú povolenie.

Vývoz určitých položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, môže podliehať povoleniu, ak je opodstatnené domnievať sa, že sú určené na použitie v súvislosti s programom biologických, chemických, jadrových zbraní alebo balistických rakiet alebo na použitie v rámci porušenia zbrojného embarga.

Vo výnimočných prípadoch môžu krajiny EÚ nariadiť dodatočné kontroly položiek, ktoré nie sú v zozname, z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo ľudských práv.

Krajiny EÚ takisto uplatňujú obmedzenia týkajúce sa sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami s dvojakým použitím, ako aj tranzitu týchto položiek cez EÚ.

Nariadením (EÚ) č. 388/2012 sa aktualizuje príloha I. Zosúlaďuje ju s medzinárodnými pravidlami a záväzkami, ktoré boli prijaté v rámci účasti EÚ v Austrálskej skupine, Režime kontroly raketových technológií, Skupine jadrových dodávateľov, Wassenaarskej dohode o usporiadaní kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím a na Dohovore o zákaze chemických zbraní.

Voľný pohyb položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ - s výnimkou niektorých citlivých položiek uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ako sú elektricky budené explozívne detonátory) - sa v EÚ môže voľne obchodovať s položkami s dvojakým použitím.

Vývozné povolenia sa rozdeľujú do 4 kategórií:

 • 1.

  všeobecné vývozné povolenia EÚ (EUGEA) umožňujú vývoz položiek s dvojakým použitím do určitých krajín za určitých podmienok (pozri prílohu II k nariadeniu). Vzťahujú sa na:

  • vývozy do krajín, ako je Austrália, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené štáty americké;
  • vývozy po oprave/výmene;
  • dočasné vývozy na výstavy/veľtrhy;
  • telekomunikácie a chemické látky;
 • 2.

  národné všeobecné vývozné povolenia (NGEA) môžu vydať krajiny EÚ, ak sú v súlade s existujúcimi EUGEA a nevzťahujú sa na položky uvedené v prílohe II k nariadeniu (napr. urán, ľudské a živočíšne patogény, ako sú niektoré vírusy vrátane Eboly);

 • 3.

  rámcové licencie vydávajú vnútroštátne orgány jednému vývozcovi a môžu sa vzťahovať na viacero položiek do viacerých krajín alebo viacerým konečným používateľom;

 • 4.

  individuálne licencie vydávajú vnútroštátne orgány jednému vývozcovi a vzťahujú sa na vývoz jednej alebo viacerých položiek s dvojakým použitím jednému konečnému používateľovi alebo príjemcovi v krajine mimo EÚ.

Sieť orgánov kontroly vývozu - v nariadení sa zriaďuje sieť vnútroštátnych orgánov kontroly vývozu, ktoré si vymieňajú informácie.

Aktualizácia zoznamu položiek s dvojakým použitím

S cieľom umožniť pravidelné aktualizácie zoznamu položiek s dvojakým použitím EÚ sa nariadením (EÚ) č. 599/2014 udeľuje Európskej komisii právomoc prijímať akty. Ak Európsky parlament alebo Rada bude namietať voči aktu, takýto delegovaný akt nenadobudne účinnosť.

Preskúmanie politiky kontroly vývozu

V nariadení sa Komisii EÚ nariaďuje, aby vykonala preskúmanie politiky kontroly vývozu. V októbri 2013 Komisia predložila posúdenie vykonávania a vplyvu Rade a Európskemu parlamentu. Konštatuje, že súčasný režim kontroly vývozu síce zabezpečuje pevné právne a inštitucionálne základy, no mal by sa zmodernizovať, aby sa vytvorili moderné spôsobilosti kontroly, ktoré bude EÚ potrebovať v budúcnosti. V apríli 2014 bolo prijaté oznámenie, v ktorom sa predstavuje dlhodobá vízia strategickej kontroly vývozu EÚ a identifikujú sa konkrétne možnosti politiky na modernizáciu systému kontroly vývozu. Komisia momentálne vykonáva posúdenie vplyvu a začiatkom roka 2016 plánuje predstaviť nový právny predpis.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o kontrole položiek s dvojakým použitím.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 428/2009

27. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1 - 269

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1232/2011

7. januára 2012

-

Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 26 - 44

Nariadenie (EÚ) č. 388/2012

15. júna 2012

-

Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 12 - 280

Nariadenie (EÚ) č. 599/2014

2. júla 2014

-

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 79 - 83

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Preskúmanie politiky kontroly vývozu: záruka bezpečnosti a konkurencieschopnosti v meniacom sa svete [COM(2014) 244 final z 24. apríla 2014].

Posledná aktualizácia 01.03.2015

Top