Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenčné colné sadzby EÚ pre rozvojové krajiny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenčné colné sadzby EÚ pre rozvojové krajiny

Systém všeobecných colných preferencií (VSP) Európskej únie umožňuje rozvojovým krajinám platiť nižšie sadzby za vývoz do EÚ. Pomáha to posilňovať ich hospodárstvo.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V roku 2012 EÚ schválila nové pravidlá s cieľom preorientovať tento systém, ktorý platí od roku 1971. Nové pravidlá prispievajú k väčšej transparentnosti a predvídateľnosti pre zvýhodnené krajiny, a to najmä vzhľadom na zmeny vzorcov svetového obchodu v uplynulom desaťročí. Systém sa teraz zameriava na krajiny, ktoré sú v najväčšej núdzi.

Jeho súčasťou nie sú krajiny, ktoré už využívajú výhody v rámci dohôd o voľnom obchode s EÚ alebo v rámci autonómnych dohôd s blokom (zvyčajne sú dočasné a platia v medziobdobí pred uzavretím komplexnejších a dlhších dohôd s EÚ).

HLAVNÉ BODY

Tri vetvy systému

  • Štandardný VSP – sadzby za tovar dovážaný z rozvojovej krajiny sú znížené alebo pozastavené. Výnimka – neplatí to, ak Svetová banka označila krajinu za krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami počas troch za sebou nasledujúcich rokov bezprostredne pred tým, ako EÚ aktualizuje zoznam zvýhodnených krajín.
  • VSP+ (stimulačný systém) – ešte nižšie sadzby pre krajiny, ktoré ratifikujú a vykonávajú 27 stanovených medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, životnom prostredí a dobrej správe vecí verejných.
  • EBA (Everything But Arms – Všetko okrem zbraní) pre najmenej rozvinuté krajiny – dovoz všetkých tovarov, okrem zbraní, bez ciel a kvót z krajín, ktoré OSN označila za najmenej rozvinuté krajiny (LDC).

Pozastavenie zvýhodnenia krajín

EÚ môže dočasne pozastaviť nižšie sadzby z dôvodov, ako sú:

  • porušenie základných zásad dohovorov o ľudských a pracovných právach;
  • nekalé obchodné praktiky;
  • závažné nedostatky colnej kontroly (napr. vývoz alebo tranzit nelegálnych drog);
  • ak vnútroštátne právo zvýhodnenej krajiny v rámci VSP+ viac nezahŕňa príslušné dohovory (alebo sa toto právo účinne neuplatňuje).

Zastavenie zvýhodnenia po rozvoji krajín

Niektoré krajiny môžu byť chudobné, no napriek tomu si rozvinú vysoko konkurencieschopný vývozný priemysel. Keď sa tak stane, nepotrebujú viac zvýhodnenie na úspešné preniknutie na trhy v EÚ.

Systém VSP preto krajinám s takýmito konkurencieschopnými triedami produktov odoberie zvýhodnenie na základe mechanizmu odstupňovania.

Väčšia stabilita a predvídateľnosť

Keďže nový VSP trvá 10 rokov (v minulosti to boli 3 roky), ponúka dovozcom a vývozcom väčšiu stabilitu a predvídateľnosť.

Vývozcovia vedia, že keď sa uskutočnia zmeny v zozname zvýhodnených krajín, uplatňujú sa prechodné obdobia v dĺžke najmenej jedného roka. Krajiny teraz s istotou vedia, že môžu byť odstránené zo zoznamu zvýhodnených krajín len vtedy, ak ich OSN označí za krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami počas troch za sebou nasledujúcich rokov.

Dočasné obmedzenia dovozu

EÚ môže uplatniť ochranné opatrenia (dočasné obmedzenia), ak dovoz zo zvýhodnených krajín spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí závažné ťažkosti výrobcovi EÚ. Takisto môže uplatniť opatrenia dohľadu v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami. V histórii systému nebolo nikdy prijaté žiadne z týchto opatrení.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 20. novembra 2012.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1 – 82)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 978/2012 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1213/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa VSP v súvislosti s určitými triedami VSP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 11 – 13). Uplatňuje sa do 31. decembra 2016.

Posledná aktualizácia 13.12.2015

Top